Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabrze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-11-29
 • ZamawiającyMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277197
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPR Zabrze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003453481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322777868

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.magistrat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec8d5df8-486f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002318/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie powszechnych usług pocztowych w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec8d5df8-486f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl, ePUAP (Elek-troniczna Skrzynka Podawcza - nazwa – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowie-nia@mopr.zabrze.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji systemu miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz korzystając z miniPortalu zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze reprezentowany przez Dyrektor Danutę Dy-mek;
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem: io-do@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowania zamó-wień publicznych powyżej kwoty 130 000 złotych oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom od-biorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich poda-nie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.260.1.2022.JD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu zgodnie m.in. z przepisami:
- ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2020 r poz.1041), - postanowieniami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz.U. z 2020 r, poz. 1026)
- postanowieniami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2020 r, poz.1740 ze zm.), o obrocie krajowym pod wszystkie kody pocztowe i zagranicznym na obszarze całego świata w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, sukcesywnie od dnia 2.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 rok
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-02 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto oraz ilość posiadanych placówek/punktów odbioru przesyłek w granicach administracyjnych gminy Zabrze
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma największą ilość punków zgodnie z przyję-tym kryterium: cena brutto oferty – 60 pkt, ilość placówek/punktów odbioru przesyłek – 40 pkt. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość punktów odbioru przesyłek

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- wpis do rejestru operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23.11.2012r. (Dz.U. z 2020, poz. 1041 z późn. Zm.)
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać sposób szczególny.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że:
a) wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi o tematyce będącej przedmiotem zamówienia o wartości minimum 80 000 zł brutto każda i były wykonywane w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy
b) posiadają co najmniej 10 placówek/punktów odbioru przesyłek w granicach administracyjnych gminy Zabrze.
c) placówki /punkty odbioru przesyłek muszą być dostosowane dla osób niepełnosprawnych
d) możliwość bezpłatnego, elektronicznego śledzenia przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 4 – wykaz placówek/punktów odbioru przesyłek w granicach administracyjnych gminy Zabrze
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia.
Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w prowadzonym postępowaniu:
Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi o tematyce będącej przedmiotem zamówienia o wartości minimum 80 000 zł brutto każda, wykonywane w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy
Na potwierdzenie należytego wykonania wskazanych usług Wykonawca musi złożyć na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że wymienione w Załączniku nr 5 usługi zostały wykonane należycie tj. tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, z za-strzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Wpis do rejestru operatorów pocztowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:
2.1 zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
2.2 zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
2.3 zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych,
2.4. w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest :
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć zamawiającemu pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku a wzrostem kosztów realizacji umowy.
b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy.
c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian na zwiększenie kosztów realizacji umowy
d) zmiana cen jednostkowych wynikających z formularza oferty (obniżenie lub podwyższenie opłat), w przypadku gdy opłaty pocztowe wynikające z formularza oferty będą niższe lub wyższe od cen z niego wynikających tj. zmiana cen potwierdzona będzie na podstawie przedłożonego przez wykonawcę dokumentu zatwierdzającego te zmiany przez Prezesa Urzędu Komisji Elektronicznej lub w sposób dopuszczalny przez Prawo pocztowe.
3. zmianę danych ujawnionych w rejestrach publicznych
4. zaistnienie okoliczności(technicznych, gospodarczych, organizacyjnych) uniemożliwiających realizację umowy na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
5. zmiana placówek - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego w ramach liczby placówek, za które wykonawca otrzymał liczbę punktów przyznanych ofercie.
Przewidziane powyżej okoliczności będące podstawą zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: . Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wy-cofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zło-żenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 16. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 3 maszyn - Hiszpania - Leśniaki
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania26-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 3 maszyn. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI