Świadczenie usług Inspektora nadzoru dla inwestycji pn: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług Inspektora nadzoru dla inwestycji pn: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów. Ulice Rodzinna i Familijna”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabrze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-11-29
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Dróg
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00276154
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług Inspektora nadzoru dla inwestycji pn:
„Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów. Ulice Rodzinna i Familijna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242783530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprowicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług Inspektora nadzoru dla inwestycji pn:
„Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów. Ulice Rodzinna i Familijna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-155a3080-490c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276154

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002184/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Pełnienie funkcji inżyniera dla inwestycji drogowych z podziałem na części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-155a3080-490c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mzd.miastozabrze.pl
Adres skrzynki ePUAP to: /MZDiII/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://mi- niportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy postępowania oraz tytułem przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email; sekretariat@mzd.miastozabrze.pl, za wyjątkiem oferty i załączników do oferty, które należy przekazać elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 poz. 2452 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: odt, doc, docx, pdf i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg. Dane kontaktowe
wrozdziale I SWZ.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg jest Pan Marcin Zemła,
kontakt: iod@mzd.miastozabrze.pl,
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do wskazanych
przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Dalsze uregulowania zostały zawarte w rozdziale XXXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR.260.27.2021.AZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Do zakresu obowiązków Inspektora nadzoru będzie należało w szczególności:
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego, Dz.U. z 2021 r. poz. 11 ze zm., polegającego na wykonaniu całości zadań (tj. koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją Inwestycji i jej poszczególnych części) mających na celu zrealizowanie i rozliczenie zadania,
b) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania porządku na terenie budowy i terenów sąsiadujących,
c) bieżące przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
d) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy, przy udziale Zamawiającego,
e) sprawdzenie prawidłowości wyznaczenia (przez Wykonawcę robót budowlanych) obiektów budowlanych w terenie,
f) kontrolę jakości wykonywanych robót, zabudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami zgłoszenia, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
g) kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz umową Wykonawcy z Zamawiającym,
h) kontrolę ilości i wartości wykonanych robót,
i) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i robót,
j) zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,
k) sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej kolizji, niezgodności z projektem lub uzgodnieniami z Wykonawcą robót i projektantem zamierzenia inwestycyjnego;
l) kontrolowanie rozliczeń budowy, sprawdzanie obmiarów robót, sprawdzenie kosztorysu ofertowego z obmiarem rzeczywiście wykonanych robót,
m) kompleksowe rozliczenie budowy,
n) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych,
o) zawiadomienie o odbiorze końcowym wszystkich instytucji oraz przyszłych użytkowników, zgodnie ze zgłoszeniem robót oraz zasadami zastrzeżonymi w warunkach technicznych,
p) przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zaparafowanych dokumentów z odbiorów częściowych: prób, atestów na zabudowane materiały,
q) nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez Projektanta i Kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji (zmian nie powodujących zwiększenia kosztu robót budowlano montażowych, nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i użytkowe),
r) zatwierdzanie protokołem odbioru robót, zakresu wykonanych robót w ramach dokumentacji projektowych wyszczególnionych w § 2 ust. 2 pkt. b) w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. W przypadku Odbiorów Częściowych oraz Odbioru Końcowego Inwestycji, będących podstawą do dokonania płatności, każdorazowo protokoły odbioru winny być podpisane przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy i innych podmiotów uczestniczących w odbiorze.
s) przekazywanie Zamawiającemu w formie uporządkowanej, dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót,
t) przygotowanie niezbędnych danych i dokumentów do wystawienia dowodów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego,
u) wykonanie inwentaryzacyjnej dokumentacji zdjęciowej oraz dokumentacji zdjęciowej z realizacji robót, ze szczególnym udokumentowaniem robót zanikających. Dokumentacja będzie do wglądu przez cały okres budowy i zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi zadania. Dokumentacja inwentaryzacyjna będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu i terenu budowy od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich,
v) współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu,
w) pobyt na budowie inspektora nadzoru, co najmniej 2 razy w tygodniu, podczas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych, lub na każde żądanie Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
x) w przypadku zaistnienia takiej konieczności organizowanie narad koordynacyjnych z personelem Wykonawcy i Podwykonawców, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Protokoły z ustaleniami po tych naradach Inspektor nadzoru przekazuje Kierownikowi budowy i Zamawiającemu w terminie do 3 dni po naradzie,
y) przekazywanie informacji o akceptacji materiałów lub ich odrzuceniu do Zamawiającego,
z) ponoszenie odpowiedzialności za przepływ informacji i koordynację działań między poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania,
aa) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji projektowej, STWiORB w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę robót oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszystkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,
bb) opiniowanie materiałów przekazanych przez wykonawcę robót, projektantów lub inne osoby uczestniczące w procesie realizacji inwestycji; opinia musi zawierać proponowane stanowisko w przedmiotowej sprawie poparte czytelną analizą, która umożliwi Zamawiającemu podjęcie ostatecznej decyzji,
cc) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji i podjętych środkach zapobiegawczych,
dd) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,
ee) wydawanie poleceń Wykonawcy dotyczących wszelkich robót, lub podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych, do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadomienie o tym jak najwcześniej Zamawiającego,
ff) nakazanie Wykonawcy poprawienie robót wykonanych niewłaściwie lub wykonanych poniżej wymaganego standardu,
gg) wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,
hh) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych przygotowanie wspólnie z Kierownikiem budowy protokołu konieczności i przedmiaru robót, sprawdzenie i zatwierdzenie wyceny - kosztorysu Wykonawcy robót celem przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia,
ii) w razie konieczności wykonania robót zamiennych przygotowanie wspólnie z Kierownikiem budowy i Projektantem protokołu konieczności, sprawdzenie i zatwierdzenie wyceny - kosztorysu Wykonawcy robót celem przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia,
jj) nadzór nad organizacją przez Wykonawcę placu budowy oraz nad utrzymywaniem przez Wykonawcę placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym stanie i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim,
kk) sporządzanie przy udziale wyznaczonego przedstawiciela użytkownika protokołów potwierdzających zdania materiałów z rozbiórki, przed ich przekazaniem we wskazane miejsce lub utylizację,
ll) przygotowanie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,
mm) wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej. Wszelkie pisma Inspektora nadzoru do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu,
nn) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy robót budowlanych tj. w okresie do 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (tj. przygotowanie oraz udział w odbiorach gwarancyjnych, sporządzenie protokołów z odbiorów gwarancyjnych, poinformowanie Zamawiającego o stwierdzonych wadach, usterkach itp.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:
A.) Cena - waga 60 %
B.) Doświadczenie zawodowe „Inspektora nadzoru specjalista ds. drogowych” (D) – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe „Inspektora nadzoru specjalista ds. drogowych” (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

A. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Pełnił funkcję Inspektora nadzoru przy co najmniej jednej inwestycji na roboty budowlane obejmującej:
a) budowę i/lub przebudowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej lub kostki granitowej o powierzchni min. 760,00 m2 oraz o wartości brutto co najmniej 160 000 PLN
Uwagi:
1. W przypadku podmiotów działających wspólnie, warunek zdolności technicznej podlega sumowaniu.
2. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty.

*Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.

B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej następujące osoby, posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) Inspektor Nadzoru- specjalista ds. drogowych (jedna osoba) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
1. doświadczenie; minimum 3 letnia praktyka zawodowa w nadzorowaniu robót drogowych jako Inspektor Nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.)
2. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności drogowej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Uwaga:
1) w przypadku podmiotów działających wspólnie warunek podlega sumowaniu.
• Wykaz osób wskazanych w pkt XIV ust.2 d) B SWZ powinien być uważany jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy. Wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. XIV 2.d) ppkt A i B, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

A. Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ).

Uwaga:
• Dowodami, o których mowa w powyżej są:
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
• Okres, o którym mowa powyżej wyrażony w latach, (tj. 3 lat) , liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

B. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
a) pełnomocnictwo z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy o sprawie zamówienia publicznego , zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące
postanowienia:
a. wyznaczenie Lidera;
b. wzajemne zobowiązania Partnerów;
c. części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów;
d. brak możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia;
e. solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej( o ile został sformułowany), o którym mowa w art.112 ust.2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia ( o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku , o którym mowa w ust.3 i 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto w projektowanych postanowieniach Umowy
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 7 projektu Umowy, o którym powyżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w terminie: ): do 6 miesięcy licząc od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji tj. do 30 dni po odbiorze końcowym .
2. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług Inspektora nadzoru, także w okresie gwarancji i rękojmi za wady dla robót budowlanych tj. przez okres 60 miesięcy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Dam prace na budowie - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania20-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dam prace na budowie: gładzie malowanie panele sufity podwieszane elektryka hydraulika. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI