,,Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia - terenów i obiektów Przedsiębiorstwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
,,Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia - terenów i obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2022 roku’’
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-11-29
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277198
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia - terenów i obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2022 roku’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PUK Tarnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122830260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 31

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146258209

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: puk@puk.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia - terenów i obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2022 roku’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76724eef-4965-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP/RAR).
Pozostałe zapisy w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem ich danych osobowych jest Zamawiający - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych PUK jest możliwy pod adresem: iodpuk@puk.tarnow.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania;
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osoby, której dane dotyczą posiadają:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUK.PR/ZP/2021/11/04

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług bezpośredniej ochrony fizycznej
w 2022 r. mienia PUK - następujących terenów i obiektów Zamawiającego:
1) siedziba główna PUK przy ul. Komunalnej 31, 33-100 Tarnów,
2) zakład PUK przy ul. Kąpielowej 4b, 33-100 Tarnów.
Zamawiający na żądanie w umówionym terminie umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej ww. terenów i obiektów.
4. Wymogi dotyczące fizycznej ochrony mienia - terenu i obiektów PUK:
4.1. przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie:
1) Bezpośrednia ochrona fizyczna wykonywana będzie przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni powszednie i dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta, z tym że:
Od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) ochrona fizyczna będzie wykonywana w godzinach 15.00-7.00 co daje łącznie 16 godzin na dobę. W soboty, niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy ochrona fizyczna będzie wykonywana całodobowo: od 7.00-7.00, co daje łącznie 24 godziny ochrony na dobę.
2) Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni do ochrony będą obsługiwać kocioł wodny znajdujących się w obiekcie przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie. Pracownicy ci muszą posiadać uprawnienia do obsługi urządzeń typu kotła wodnego (palacz kotłów c.o.).
4.2. przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie:
1) Bezpośrednia ochrona fizyczna wykonywana będzie przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony:
a) od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) w godzinach 19.00 - 7.00, co daje łącznie 12 godzin ochrony na dobę,
b) w sobotę w godzinach 15.00 – 7.00, co daje łącznie 16 godzin na dobę,
c) w niedzielę i w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 19.00-19.00, co daje łącznie 24 godziny na dobę.
5. W ramach zamówienia Wykonawca zabezpieczy dodatkowo własną Grupę Interwencyjną na terenie miasta Tarnowa realizującą całodobowo zadania interweniowania w sytuacjach naruszenia systemu ochrony oraz doraźnie w sytuacjach zagrożenia naruszenia systemu ochrony w ww. obiektach lub na ww. terenach Zamawiającego, mogącą udzielić wsparcia pracownikowi ochrony. Grupa Interwencyjna musi składać się z minimum 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w ustawowe środki przymusu bezpośredniego wraz z oznakowanym pojazdem w gotowości do natychmiastowego użycia. Wymagany czas reakcji na zdarzenie (dojazd Grupy Interwencyjnej do miejsca zgłoszenia) to maksymalnie 20 minut.
Pozostały opis zawarto w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę że:
1.4.1. wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku użyteczności publicznej w systemie ciągłym (12 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych brutto);
Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług podać zakres usług odpowiadających zakresowi ww. warunku.

1.4.2. posiada zespół osobowy zdolny do wykonania zamówienia, tj. wykaże posiadanie nie mniej niż 6 pracowników ochrony (zatrudnionych na umowę o pracę), posiadających aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Koncesja ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
2) Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 2 do SWZ
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 5 do SWIZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale VI SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

3. oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 uPzp przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – wg załącznika nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenie, składane na podstawie art. 125 ust.1 PZP - dla podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy - o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale VI SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z rozdziałem XIV ust. 5 pkt 5.2. SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (rozdział XI ust. 6 pkt 6.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz z zachowania wymogów określonych przepisami ustawy PZP.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) zaprzestania działalności PUK, w którejś z dwóch określonych w § 1 lokalizacji - w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy stosownie do wprowadzonego zakresu zmian lokalizacji oraz adekwatna do okoliczności zmiana wynagrodzenia zł netto Wykonawcy poprzez jego obniżenie o iloczyn liczby miesięcy nieświadczenia w danej lokalizacji usługi objętych umową i wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawcy za świadczenie usług w tej lokalizacji,
3) zmiany przedmiotu umowy poprzez zmianę dni lub godzin rozpoczęcia lub zakończenia usług ochrony w przypadku zmiany dni lub godzin pracy Zamawiającego - w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy stosownie do wprowadzonego zakresu zmian dot. dni lub godzin pracy Zamawiającego, a jeśli okoliczność ta spowoduje potrzebę zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin lub dni świadczenia przez Wykonawcę usług ochrony, nastąpi także adekwatna do okoliczności zmiana łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto w zł Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 odpowiednio poprzez jego obniżenie lub zwiększenie, jednak nie więcej niż 20 % tego łącznego maksymalnego wynagrodzenia,
4) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy - w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy stosownie do wprowadzonego zakresu zmian korzystnych dla Zamawiającego jednak bez zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zmiany nazwy, siedziby stron, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych stron – w takim przypadku nastąpi uaktualnienie zapisów umowy,
6) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług– w takim przypadku zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług, przy czym cena zł netto (łączne maksymalne wynagrodzenie netto w zł Wykonawcy określone w § 7 ust. 1 pozostaje bez zmian.
7) zmiany podwykonawców – na warunkach określonych w § 12.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie do drugiej Strony w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian, z zastrzeżeniem że wniosek Wykonawcy nie jest dla Zamawiającego wiążący

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki w wysokości 4000 zł. Kalwaria Zebrzydowska
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki w wysokości 4000 złotych na 12 miesiecy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI