Udzielenie kredytu długoterm. w kwocie 3062088,00zł z przeznaczeniem na:spłatę wcześ.zaciąg. zobowiązań...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie kredytu długoterm. w kwocie 3062088,00zł z przeznaczeniem na:spłatę wcześ.zaciąg. zobowiązań z tytułu kredy. i pożyczek w kw.1734088zł,na finansowanie planowanego defi. w kw. 1328000zł.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLubaczów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-11-29
 • ZamawiającyGmina Lubaczów
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277196
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu długoterm. w kwocie 3062088,00zł z przeznaczeniem na:spłatę wcześ.zaciąg.
zobowiązań z tytułu kredy. i pożyczek w kw.1734088zł,na finansowanie planowanego defi. w kw.
1328000zł.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterm. w kwocie 3062088,00zł z przeznaczeniem na:spłatę wcześ.zaciąg.
zobowiązań z tytułu kredy. i pożyczek w kw.1734088zł,na finansowanie planowanego defi. w kw.
1328000zł.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ce1ac42-496b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005798/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 19.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
19.2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt 15 i 16 SWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
20.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
30.2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lubaczów, jest Gmina Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Lubaczów. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem j/w, telefonicznie pod numerem 16 632 16 84 lub przy pomocy poczty e-mail: urzad@lubaczow.com.pl
30.3. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl
30.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 062 088,00 zł z przeznaczeniem na:- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 734 088,00 zł,- na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 328 000,00 zł.
30.4.1. prowadzonym w trybie podstawowym
30.4.2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.4.3. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.4.4. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.4.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.4.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.4.7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.4.8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.4.9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.26.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 3 062 088,00 zł dla Gminy Lubaczów, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:
a) Kwota kredytu 3 062 088,00 PLN (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego
b) Przeznaczenie kredytu:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 734 088,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 328 000,00 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2035-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 100 %;
Gdzie:
1% = 1 pkt
Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Kryterium Cena - oferta może uzyskać maksymalnie 100%
Punktacja w ramach kryterium CENA będzie obliczana wg wzoru:
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
obejmująca sumę odsetek za okres kredytowania tj. w okresie od dnia od dnia podpisania umowy r. do dnia 31.12.2035 r. z uwzględnieniem: WIBOR 3M z dnia 05.11.2021 r plus marża Wykonawcy w punktach procentowych oraz planowanej spłaty kredytu określonej w SWZ.
W treści wzorów umów kredytowych określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Poza ceną kredytu, której sposób wyliczenia został szczegółowo opisany, Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów w trakcie realizacji zamówienia, stanowiących koszty cyklu życia.
2. Sposób oceny ofert
Ilość punktów zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------ x 100 % 1 % - 1 punkt
C bad.
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej

3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 2 niniejszego rozdziału.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
24.5.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
24.5.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
24.5.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.4.2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
24.5.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
24.5.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
24.5.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.).
- W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe od Wykonawcy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami tej ustawy.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIE DOTYCZY

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.3 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) dokumentu (zezwolenia) uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej na terytorium RP w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy, który rozpoczął działalność przed wejściem w życie ww. ustawy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe lub inny dokument statuujący działalność bankową na terenie RP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.5. Kompletna oferta zawiera:
19.5.1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. Załącznik nr 2 Tabela Nr 1. Sposób obliczenia ceny oferty na usługę bankową – kredyt długoterminowy.
19.5.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.4. OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.5. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
19.5.6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

17.1. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawca będący pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie składających ofertę za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl wypełnia dane na Platformie dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
6. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą wspólną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. Oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, a w przypadku, gdy oświadczenie jest sporządzone jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

26. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany
26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy. stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczonych z mocy prawa, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Kredytobiorca przewiduje zmiany postanowień umowy, w szczególności dotyczące:
1) zmiany harmonogramu spłat,
2) braku notowań na międzybankowym rynku stawki WIBOR 3M i wprowadzenia nowego
parametru, w oparciu o który ustalane będzie oprocentowanie,
3) niewykorzystania przez Kredytobiorcę całej kwoty przyznanego kredytu.
3. Bank może podczas wykonywania umowy zaproponować Kredytobiorcy zmianę w realizacji umowy, jaką uzna za pożądaną w celu polepszenia jakości, sprawności lub bezpieczeństwa, obniżenia kosztów lub w inny sposób korzystnych dla Kredytobiorcy.
4. Dopuszczalna jest również zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie z:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
5. Niezależnie od treści ust. 4 lit a, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4 litera a) do d), Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

14. Termin wykonania zamówienia
14.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.12.2035 r., w tym:
1. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.
2. Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2035 r.

19.13. Tajemnica przedsiębiorstwa:
Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.
19.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie ich odtajnieniem
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki. Jarosław
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lubaczów: dostawa gazów medycznych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: UDZIELENIE GMINIE KRZYWDA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4 830 000 ZŁ
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI