ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KOWAL
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKowal
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-11-29
 • ZamawiającyGmina Kowal
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277194
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KOWAL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowal

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA KOWAL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piwna 33

1.5.2.) Miejscowość: Kowal

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-820

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542842252

1.5.8.) Numer faksu: 542842363

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-kowal.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkowal.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KOWAL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93674885-4955-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013913/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zagospodarowanie odpadów komualnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- obowiązkowo w zakresie składania, zmiany lub wycofania oferty przez Wykonawcę lub
3) poczty elektronicznej pod adresem: sekretarz@gmina-kowal.pl w szczególności do składania wniosków, zawiadomień oraz przekazywania informacji i wyjaśnień, z wyłączeniem składania, zmiany lub wycofania oferty.

Uwaga!
W formularzu do złożenia oferty, w punkcie DANE ODBIORCY należy podać GMINA KOWAL, po czym zweryfikować prawidłowy adres skrzynki GOV(ePUAP) który wyświetli się poniżej.
Prawidłowy adres to: /Gminakowal/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ rozdział XII i XIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kowal reprezentowana przez Wójta Gminy Kowal z siedzibą przy ul. Piwnej 33, 87-820 Kowal, tel. 54 284-22-52,
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Kowalu kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, pocztą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.kielbasa@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający przypomina o ciążącym obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.04.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowal od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
b) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, opróżnianie oraz wymiana na zgłoszenie Zamawiającego,
c) dostarczenie oraz odbieranie od właścicieli nieruchomości worków do zbierania odpadów z:
- papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpadów, popiołu,
d) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej zwany PSZOK) w pojemniki, ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
e) ustawienie w wyznaczonych miejscach w tzw. punktach gniazdowych pojemników do selektywnej zbiórki szkła oraz metali i tworzyw sztucznych tzw. dzwonów, ich opróżnianie minimum 1 raz w miesiącu, oraz wymiana, konserwacja lub naprawa - utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
f) wykonanie testów zgodności dla odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, które takich testów wymagają.
2. Przedmiot umowy ma być realizowany z zachowaniem sposobu świadczenia usług określonego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal (Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2019 r. oraz zgodnie z Uchwałą nr XI/74/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2019 r.) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-12-31 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta, która przedstawia maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: posiadania wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kowal zgodnie z art. 9 c ust 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 j.t. ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
4.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. łącznie:
a) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy lub miasta, w której zamieszkuje min. 3,5 tyś. mieszkańców, o łącznej wadze min. 350 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01, zebranych w okresie nieprzerwalnych 12 miesięcy ze wskazaniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczej, do której zostały przekazane oraz
b) odbiór odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy lub miasta, w której zamieszkuje min. 3,5 tyś. mieszkańców, o łącznej wadze min. 100 Mg/rok odpadów opakowaniowych tj. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 lub 15 01 06, zebranych w okresie nieprzerwanych 12 miesięcy ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane oraz
c) odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy lub miasta, w której zamieszkuje min. 3,5 tyś. mieszkańców wraz z wyposażeniem punktu w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz na odbiorze min. 150 Mg odpadów, zebranych w okresie nieprzerwalnych 12 miesięcy.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4.2 dysponuje odpowiednim wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego, a w szczególności, że dysponuje/będzie dysponował:
a) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) co najmniej jednym pojazdem przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) co najmniej 1 samochodem bramowym przystosowanym do opróżniania kontenerów KP-7 przeznaczonym do obsługi PSZOK,
d) co najmniej 1 pojazdem śmieciarko – myjką służącą do mycia i dezynfekcji pojemników,
e) co najmniej 1 pojazdem ciężarowym z żurawiem/dźwigiem przystosowanym do obsługi pojemników typu „dzwon”,
f) co najmniej 1 pojazdem o masie całkowitej 3,5 t wyposażonym w plandeki ochronne przeznaczonym do wywozu odpadów luzem typu przeterminowane leki, chemikalia oraz do przewozu pojemników dla właścicieli nieruchomości,
g) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kowal,

Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję pojazdów zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

4.3 dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia:
a) 7 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kat. C oraz min 3 letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
b) 3 ładowaczami do odbioru odpadów komunalnych z trzyletnim doświadczeniem w tym zakresie,
c) 1 pracownikiem administracyjno – biurowym z doświadczeniem w zakresie prowadzenia sprawozdawczości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;
3) wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kowal zgodnie z art. 9 c ust 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 j.t. ze zm.);
4) wykazu co najmniej 2 usług odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, określonych w Rozdziale VI pkt 2 ust. 4) tiret 4.1 (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ)
5) wykaz osób
6) wykaz narzędzi i urządzeń
7) dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony
8) oświadczenie, że wykonawca będzie posiadał bazę magazynowo - transportową
9) oświadczenie, że Wykonawca będzie dysponował pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych i workami na selektywnie zebrane odpady na terenie nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem oraz PSZOK (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o barku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (sporządzone
wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2021-11-29 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-12-28
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kowalu 54 9557 0006 0014 2494 2000 0010 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

rozliczenie za usługę w systemie miesięcznym

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wynikającym z art. 454
i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP /Gminakowal/SkrytkaESP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę instalację wideodomofonu/domofonu - Zielonka
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania26-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę instalację wideodomofonu/domofonu w domku w Zielonce. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI