Dostawa zbóż, śrut, otrąb pszennych, owsa miażdżonego, kasz, płatków, ryżu, ziaren...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa zbóż, śrut, otrąb pszennych, owsa miażdżonego, kasz, płatków, ryżu, ziaren oraz lucerny sieczki do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 2 postępowanie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-01
 • ZamawiającyGdański Ogród Zoologiczny
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277225
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zbóż, śrut, otrąb pszennych, owsa miażdżonego, kasz, płatków, ryżu,
ziaren oraz lucerny sieczki do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
2 postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Ogród Zoologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190560361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karwieńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-328

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 585520041

1.5.8.) Numer faksu: nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpubliczne1@zoo.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ogród Zoologiczny i Schronisko dla bezdomnych zwierząt

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zbóż, śrut, otrąb pszennych, owsa miażdżonego, kasz, płatków, ryżu,
ziaren oraz lucerny sieczki do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
2 postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1452201-49e9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej i sposobie komunikowania się z Zamawiającym

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - /ZOO Gdańsk/Skrytka ESP
- poczty elektronicznej – zpubliczne1@zoo.gda.pl
W celu usprawnienia komunikacji zaleca się korzystanie z poczty elektronicznej – zpubliczne1@zoo.gda.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w postaci elektronicznej i opatruje:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Ogród Zoologiczny z siedzibą: 80-328 Gdańsk, ul. Karwieńska 3, z którą można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: zoo@zoo.gda.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 48 58 552 00 41;
▪ z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e- mail: iod@zoo.gda.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 48 58 552 00 41;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zbóż, śrut, otrąb pszennych, owsa miażdżonego, kasz, płatków, ryżu, ziaren oraz lucerny sieczki do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego”, Nr: 03.1/03.2/15.6/D/TP/2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa PZP”;

Dalsze informacje - Rozdział 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03.1/03.2/15.6/D/TP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Zadanie 1: zboża

a) CPV 03.21.14.00-7 - jęczmień wg BN 89/913114 w ilości 1.500kg
b) CPV 03.21.11.20-0 - pszenica wg PN – R –74103 w ilości 1.500kg
c) CPV 03.21.16.00-8 - owies wg PN-R-74106 w ilości 9.000kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 03211600-9 - Owies

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03211100-4 - Pszenica

03211400-7 - Jęczmień

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium – „Cena” – waga 100 %
Cena łączna podana w ofercie jest ceną brutto.
Cena łączna stanowi sumę wynagrodzenia za wykonanie zabiegów przewidzianych do wykonania.
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Zadanie 2: produkty z ziaren zbóż

CPV 15.61.30.00-8
a) śruta jęczmienna w ilości 8.000kg
b) śruta pszenna w ilości 8.000kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium – „Cena” – waga 100 %
Cena łączna podana w ofercie jest ceną brutto.
Cena łączna stanowi sumę wynagrodzenia za wykonanie zabiegów przewidzianych do wykonania.
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Zadanie 3: otręby pszenne

CPV 15.61.50.00-2
otręby pszenne w ilości 10.000kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15615000-2 - Otręby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium – „Cena” – waga 100 %
Cena łączna podana w ofercie jest ceną brutto.
Cena łączna stanowi sumę wynagrodzenia za wykonanie zabiegów przewidzianych do wykonania.
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4: owies miażdżony

CPV 15.61.30.00-8
owies miażdżony w ilości 25.000kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium – „Cena” – waga 100 %
Cena łączna podana w ofercie jest ceną brutto.
Cena łączna stanowi sumę wynagrodzenia za wykonanie zabiegów przewidzianych do wykonania.
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Zadanie 5: kasze i płatki

Produkty bez dodatku oleju palmowego:
a) CPV 15.61.30.00-8 - kasze w ilości:
- gryczana - 110kg
- jęczmienna (pęczak) w opakowaniach do 30kg – 1.800kg
- kukurydziana w opakowaniach do 5kg - 40kg
- manna w opakowaniach 1kg - 40kg
b) płatki w ilości:
- CPV 15.61.33.11-1- kukurydziane (bez dodatków) w opakowaniach do 1kg - 60kg
- CPV 15.61.33.80-5 - owsiane górskie w opakowaniach do 30kg – 1.800kg
c) chrupki kukurydziane naturalne w opakowaniu do 0,5kg - w ilości 80kg
d) wafle ryżowe naturalne w opakowaniach do 1kg - w ilości 100kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium – „Cena” – waga 100 %
Cena łączna podana w ofercie jest ceną brutto.
Cena łączna stanowi sumę wynagrodzenia za wykonanie zabiegów przewidzianych do wykonania.
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6: ryż

a) CPV 15.61.40.00-5 - ryż Parboiled w opakowaniach do 5kg - w ilości 3.500kg
b) CPV 15.61.10.00-4 - ryż naturalny brązowy w opakowaniach do 1kg - w ilości 700kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15614000-5 - Ryż przetworzony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium – „Cena” – waga 100 %
Cena łączna podana w ofercie jest ceną brutto.
Cena łączna stanowi sumę wynagrodzenia za wykonanie zabiegów przewidzianych do wykonania.
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7: ziarna

a) CPV 03.11.10.00-2 - lucerna (alfalfa) 10kg
b) CPV 03.11.13.00-5 - pestki słonecznika w ilości 800kg
c) CPV 03.11.10.00-2 - len konsumpcyjny (siemię lniane) w ilości 700kg
d) CPV 03.11.17.00-9 - pestki dyni nie łuskane w ilości 100kg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) CPV 03.21.12.00-5 - kukurydza ziarno w ilości 6.200kg
f) CPV 03.21.22.13-6 - groch suszony 320kg
g) CPV 03.21.22.10-5 - fasola suszona 200kg
h) CPV 03.21.22.11-2 - soczewica suszona 110kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 03211200-5 - Kukurydza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium – „Cena” – waga 100 %
Cena łączna podana w ofercie jest ceną brutto.
Cena łączna stanowi sumę wynagrodzenia za wykonanie zabiegów przewidzianych do wykonania.
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 8: lucerna sieczka
Kod CPV: 03.11.42.00-5

a) Lucerna sieczka (do 10cm) w ilości 5.000kg
porcjowana po 10-22 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 03114200-5 - Siano

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium – „Cena” – waga 100 %
Cena łączna podana w ofercie jest ceną brutto.
Cena łączna stanowi sumę wynagrodzenia za wykonanie zabiegów przewidzianych do wykonania.
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie ( wskazane w rozdziale 3 ust. 1 – załącznik nr 3 do Specyfikacji ) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia.

1.2. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum 2 zamówienia, polegające na dostawie zbóż, śrut lub owsa miażdżonego
o wartości minimum 20.000,00 zł.

Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów.
Dotyczy części 1 przedmiotu zamówienia.

2) Dotyczy gospodarstw rolnych wskazanych w ofercie do produkcji przedmiotu zamówienia
określonego dla części I ( wskazanie wg rozdziału 4 SWZ – przedmiotowe środki dowodowe ).
a) dostarczane zboża oraz zboża do produkcji śrut, otrąb i owsa miażdżonego, powinny być uprawiane na nawozach naturalnych z ewentualnym dodatkiem niezbędnych nawozów sztucznych,
b) zboża muszą być przechowywane w silosach lub odpowiednio przystosowanych do tego celu
magazynach.

Ocena na podstawie opisu gospodarstwa produkującego zboża.

3) Przedmiot dostawy musi być przewożony środkiem transportu posiadającym decyzję o zatwierdzeniu do przewozu środków spożywczych wydaną przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną. Dotyczy: zadań nr: 5 i 6.

1.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie ( wskazane w rozdziale 3 ust 1 – załącznik nr 3 do Specyfikacji ) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
przesłanek wykluczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, stanowiących załącznik nr 3.
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
na podstawie 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) aktualne dokumenty, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; rolnicy przedstawiają dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego;
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy będzie zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych podmiotów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w załączniku nr 3 do oferty, dostępności dokumentów o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia – wg wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji.
2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego ( dotyczy zadań 1 – 4 ) lub
dokumenty potwierdzające , że Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; część I przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4,
b) wykaz środków transportowych wraz z dokumentem potwierdzającym dopuszczenie środka transportu do przewozu towaru zgodnie z przedmiotem zamówienia ; dotyczy zadania 5 oraz 6,
c) Wykonawcy będący producentami ( rolnikami ) przedstawiają dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego o wielkości zapewniającej możliwość zrealizowania dostaw oraz opis gospodarstwa tzn. warunków produkcji, przechowywania, posiadane certyfikaty i nagrody (zaleca się ich załączenie); dotyczy części I przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawcy składający oferty nie będący producentami (rolnikami ) wskazują gospodarstwa rolne z których pochodzić będą zboża oraz produkty ze zbóż, wraz z opisem gospodarstwa ( producenta ) oraz dokumentami potwierdzającymi wielkość gospodarstwa rolnego zapewniającą możliwość zrealizowania dostaw, warunki produkcji oraz przechowywania, posiadane certyfikaty i nagrody (zaleca się dołączenie) lub własne warunki produkcji oraz przechowywania, posiadane certyfikaty i nagrody oraz: umowy z producentami lub zobowiązanie wskazanego gospodarstwa do zapewnienia wielkości dostaw - dotyczy części I przedmiotu zamówienia.
2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego we wskazanych gospodarstwach rolnych.
Zamawiający ma prawo pobrać we wskazanym gospodarstwie rolnym próbek w celu wykonania badań mikrobiologicznych i na pozostałości środków ochrony roślin.
3. Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z warunkami udziału w postępowaniu
i nie złożenie go wraz z ofertą lub nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w postaci elektronicznej i opatruje:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; część I przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4,
b) wykaz środków transportowych wraz z dokumentem potwierdzającym dopuszczenie środka transportu do przewozu towaru zgodnie z przedmiotem zamówienia ; dotyczy zadania 5 oraz 6,
c) Wykonawcy będący producentami ( rolnikami ) przedstawiają dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego o wielkości zapewniającej możliwość zrealizowania dostaw oraz opis gospodarstwa tzn. warunków produkcji, przechowywania, posiadane certyfikaty i nagrody (zaleca się ich załączenie); dotyczy części I przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawcy składający oferty nie będący producentami (rolnikami ) wskazują gospodarstwa rolne z których pochodzić będą zboża oraz produkty ze zbóż, wraz z opisem gospodarstwa ( producenta ) oraz dokumentami potwierdzającymi wielkość gospodarstwa rolnego zapewniającą możliwość zrealizowania dostaw, warunki produkcji oraz przechowywania, posiadane certyfikaty i nagrody (zaleca się dołączenie) lub własne warunki produkcji oraz przechowywania, posiadane certyfikaty i nagrody oraz: umowy z producentami lub zobowiązanie wskazanego gospodarstwa do zapewnienia wielkości dostaw - dotyczy części I przedmiotu zamówienia.
2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego we wskazanych gospodarstwach rolnych.
Zamawiający ma prawo pobrać we wskazanym gospodarstwie rolnym próbek w celu wykonania badań mikrobiologicznych i na pozostałości środków ochrony roślin.
3. Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z warunkami udziału w postępowaniu
i nie złożenie go wraz z ofertą lub nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w postaci elektronicznej i opatruje:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. Wykonawcy występujący wspólnie.
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.
10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostaw, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

Na podstawie Rozdziału 3 ust 10 Specyfikacji

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania dostaw, o wartości przewidzianej umową oraz w terminie przewidzianym umową.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę obcięcie pazurów psu - Żukowo
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania24-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę obcięcie pazurów psu. Pozdrawiam.