Dostawa materiału edukacyjnego za pomocą innowacyjnych technologii (rzeczywistości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiału edukacyjnego za pomocą innowacyjnych technologii (rzeczywistości immersyjnej XR, wirtualnej VR, rozszerzonej AR i mieszanej MR, 360°3D) dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-11-29
 • ZamawiającyUNIWERSYTET GDAŃSKI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00276811
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiału edukacyjnego za pomocą innowacyjnych technologii
(rzeczywistości immersyjnej XR, wirtualnej VR, rozszerzonej AR i mieszanej MR, 360°3D) dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Bażyńskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatdzp@ug.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiału edukacyjnego za pomocą innowacyjnych technologii
(rzeczywistości immersyjnej XR, wirtualnej VR, rozszerzonej AR i mieszanej MR, 360°3D) dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-296e2b5c-492b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00123420/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa materiału edukacyjnego za pomocą innowacyjnych technologii (rzeczywistości immersyjnej XR, wirtualnej VR, rozszerzonej AR i mieszanej MR, 360°3D) dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "Międzynarodowa Szkoła Letnia - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej" w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia, finansowany z projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy w zakładce „Regulamin" dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy w zakładce „Instrukcje" dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików
lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. .poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej wskazanej
w pkt 9.
9. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: Marta Kujawska - Nowik – pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, e-mail: marta.kujawska-nowik@ug.edu.pl, w godzinach 07:00 - 15:00
od poniedziałku do piątku.
Więcej informacji zawiera rozdział X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ppkt 3) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi.*
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5800.291.1.57.2021.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału edukacyjnego za pomocą innowacyjnych technologii (rzeczywistości immersyjnej XR, wirtualnej VR, rozszerzonej AR i mieszanej MR, 360°3D), zwanego dalej „materiałami edukacyjnymi” dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48520000-9 (pakiety oprogramowania multimedialnego), 39162100-6 (pomoce dydaktyczne).
3. Zamówienie obejmuje:
1) przedstawienie Zamawiającemu propozycji harmonogramu realizacji zamówienia do weryfikacji i akceptacji w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) wykonanie testowych zdjęć, a następnie prezentację rozwiązań technologicznych, które zostaną wykorzystane przy produkcji systemu, w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem gogli VR oraz komputera i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego,
3) przygotowanie koncepcji materiału edukacyjnego po konsultacji z Zamawiającym (Zamawiający może wprowadzić zmiany do koncepcji) i jej akceptacji przez Zamawiającego,
4) na podstawie koncepcji, o której mowa w pkt 3), opracowanie scenariuszy materiałów edukacyjnych,
5) produkcję materiałów VR,
6) stworzenie edukacyjnych aplikacji VR w pełni wyczerpujących realizowaną tematykę w gogle wirtualnej rzeczywistości i komputerach oraz modułu e-learningowego www wykorzystującego materiał VR (Wykonawca zobowiązuje się zintegrować moduł e-learningowy z systemem moodle oraz wdrożyć system unikalny dla firmy, dający możliwość korzystanie z powstałych materiałów edukacyjnych, szkoleniowych, na serwerach udostępnionych przez Zamawiającego),
7) prezentację gotowego systemu e-learningowego wraz z modułem VR w siedzibie Zamawiającego i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji,
8) dostarczenie gotowych materiałów edukacyjnych Zamawiającemu.
4. Materiał edukacyjny zostanie dostarczony przez Wykonawcę, w wersji językowej anglojęzycznej z opcją dodania napisów w języku polskim i/lub języku angielskim. Materiały merytoryczne w języku angielskim i polskim zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga gwarancji na materiały edukacyjne na okres co najmniej 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
7. Miejsce dostawy: Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Technologia i propozycje interaktywności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozdzielczość filmów

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozdzielczość panoram

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:
wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 szkoleniowe projekty VR wykorzystujące film VR zrealizowane na wartość nie mniejszą niż 150.000,00 PLN netto każdy (wykazana wartość ma być wartością jednej umowy), w tym co najmniej jeden szkoleniowy projekt VR*, zintegrowany z modułem
e-learningowym www o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN netto.
*Przez projekt VR rozumie się użycie technologii komputerowej w tworzeniu efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej (fizycznej) obecności.
b) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania narzędzi i urządzeń technicznych do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, iż posiada profesjonalny sprzęt, czyli m.in. taki który posiada minimum 2 obiektywy i oprogramowanie do produkcji umożliwiające szybkie łączenie nośników 360º/180º, możliwość manipulowania i animowania materiału, kodowaniu w systemie Nvidia GPU w przypadku kodowania multimediów 4K VR i post produkcji materiałów VR;
c) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej zespołem czterech osób, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.:
- Kierownika projektu lub kierownika produkcji filmowej VR posiadającego wykształcenie kierunkowe potwierdzające umiejętność realizacji i tworzenia filmów VR, minimum średnie, certyfikaty bądź dyplomy potwierdzające zdobyte wykształcenie, oraz minimum 3 letnie doświadczenie w produkcji projektów VR tj. poprzez użycie technologii komputerowej w tworzeniu efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej (fizycznej) obecności, w tym projektów szkoleniowych wykorzystujących filmy VR,
- Operatora VR, posiadającego wykształcenie kierunkowe potwierdzające umiejętność realizacji i tworzenia filmów VR, minimum średnie, certyfikaty bądź dyplomy potwierdzające zdobyte wykształcenie
oraz minimum 3 letnie doświadczenie w produkcji projektów VR, w tym projektów szkoleniowych wykorzystujących filmy VR,
- Montażystę VR lub specjalistę post produkcji VR posiadającego wykształcenie kierunkowe potwierdzające umiejętność realizacji i tworzenia filmów VR, minimum średnie, certyfikaty bądź dyplomy potwierdzające zdobyte wykształcenie oraz minimum 3 letnie doświadczenie w produkcji projektów VR, tj. poprzez użycie technologii komputerowej w tworzeniu efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej (fizycznej) obecności, w tym projektów szkoleniowych wykorzystujących filmy VR,
- Operatora drona posiadającego minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji filmowych ujęć lotniczych, w tym realizację ujęć VR oraz realizacji lotniczych ujęć filmowych VR,
- Programistę VR posiadającego minimum 4 letnie doświadczenie w produkcji projektów VR, w tym projektów szkoleniowych wykorzystujących filmy VR.
Dopuszcza się wskazanie przez Wykonawcę jednej osoby, która posiada kwalifikacje i spełnia jednocześnie kryteria wskazane dla operatora VR oraz montażysty VR lub specjalisty post produkcji VR.
*W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia
przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zwane dalej „Oświadczeniem wstępnym” – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie wstępne składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
Oświadczenie wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. a):
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 szkoleniowych projektów VR wykorzystujących film VR o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN netto każdy (wykazana wartość ma być wartością jednej umowy), w tym co najmniej jeden szkoleniowy projekt VR, zintegrowany z modułem e-learningowym www o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN netto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dostaw, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. b):
wykazu narzędzi i urządzeń technicznych (sprzętu i oprogramowania) do produkcji i post produkcji materiałów VR wraz ze wskazaniem informacji nt. sprzętu i oprogramowania do produkcji i post produkcji materiałów VR oraz o podstawie do dysponowania tymi narzędziami i urządzeniami technicznymi.
Wykaz urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 6 do SWZ
3) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. c):
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą kompetencje do pełnienia funkcji:
- Kierownika projektu lub kierownika produkcji filmowej VR,
- Operatora VR,
- Montażystę VR lub specjalistę post produkcji VR,
- Operatora drona,
- Programistę VR.
Wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ

Pełna treść informacji nt. wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu znajduje się w rozdz. VII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami w rozdz. XI pkt 9 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XX pkt 6 SWZ.
4. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 Pzp, a ponadto w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 12 projektu umowy – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 lit. a),
3) zmiany dotyczącej terminu wykonania umowy określonego w § 2 projektu umowy:
a) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 12,
b) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku wystąpienia przyczyny organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności polegającej na braku możliwości odbioru materiałów edukacyjnych przez przedstawiciela Zamawiającego,
w szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy lub z powodu zmiany miejsca dostawy,
4) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany części zamówienia powierzonego podwykonawcom wskazanym w § 14 ust. 2 lub wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę podwykonawcy i część zamówienia powierzonego podwykonawcy,
5) innych zmian przewidzianych w ustawie Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1842).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą o zmianę postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w Oświadczeniu wstępnym - załącznik nr 2 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę SonyMHC-V11 - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania11-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę naprawę SonyMHC-V11, brak głosu na mikrofonie i głosu z laptopa. Czekam na kontakt.