PRZEBUDOWA I REMONT GABINETU WETERYNARYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZEBUDOWA I REMONT GABINETU WETERYNARYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (DZ. NR 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-12-06
 • ZamawiającyZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277232
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA I REMONT GABINETU WETERYNARYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (DZ. NR 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021125219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Z. Wróblewskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +4871 3483024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.banach@zoo.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ogrody zoologiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA I REMONT GABINETU WETERYNARYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (DZ. NR 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a821632f-4a1d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzonej jest w języku polskim. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - platformy zakupowej:
https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacje dot. RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 09/TP/RB/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA I REMONT GABINETU WETERYNARYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

Zakres projektowanych robót obejmuje następujące elementy:
1) zagospodarowanie terenu wraz z remontem ogrodzenia i trzech bram wjazdowych;
2) budowę infrastruktury technicznej zewnętrznej w zakresie zewnętrznych instalacji: cieplnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej;
3) przebudowę i remont wnętrza obiektu i dachu wraz z obniżeniem posadzki we wnętrzu budynku;
4) remont konserwatorski ceglanych elewacji z licem klinkierowym i szkliwionym wraz z odtworzeniem brakujących elementów i detali architektonicznych;
5) remont odtworzeniowy stolarki okiennej i drzwiowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ:
1) Projekt budowlany - ZAŁĄCZNIK NR 1
2) Projekt wykonawczy – ZAŁĄCZNIK NR 2
3) Decyzja nr 5829/2018 z dnia 16.11.2018 Prezydenta Wrocławia – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i remont gabinetu weterynaryjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (działka nr 1, AM-1, obręb Dąbie) - ZAŁĄCZNIK NR 3
4) Decyzja nr 1392/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie konserwatorskie zezwalające na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym jednostkowo do rejestru zabytków – ZAŁĄCZNIK nr 4
5) Specyfikacje techniczne (STWiOR) ZAŁĄCZNIK NR 5
6) Przedmiar robót (tylko pomocniczo)– ZAŁĄCZNIK NR 6
oraz w projekt umowy –ZAŁĄCZNIK nr 7

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryterium ceny i okresu udzielonej gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres na który Wykonawca udzieli gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ
1.2. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy, winni wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową winni wykazać, że są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (art. 113 uPzp)

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną:
- o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
- Kierownik budowy - wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi;
- Kierownik robót instalacji sanitarnych – wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi,
- Kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych – wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy , w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020r., poz. 1076 i 1086) , z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do SWZ) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6Pzp,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 lit a) powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3) lit a) powyżej; Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów dokumenty określone w ust. 2 pkt 2) lub ust. 3 SWZ składa każdy z tych podmiotów.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność (art. 127 ust 2Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 11)
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu– Załącznik nr 12).
Do oferty Wykonawca dołącza :
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ. (art. 125 ust. 1 uPzp). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia , spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składnia ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 Pzp). Wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

1a) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby:,
a) przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 Pzp).oraz
b) składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 Pzp). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (art. 118 ust. 4 Pzp). (Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 24.500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące pięćset 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j z dnia 25.02.2020 Dz.U. 2020r, poz.299)

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 Pzp) tj. oryginał elektronicznego dokumentu wadialnego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca wnosi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zaleca złożenie dokumentu poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”. Dopuszcza się także złożenie ww. dokumentu wadialnego na adres poczty elektronicznej: k.banach@zoo.wroc.pl w wydzielonym odrębnym pliku jako załącznik do wiadomości elektronicznej. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać numer postępowania, do którego wadium jest wnoszone.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

a) dla przelewów krajowych:
PKO BP S.A. I O/WROCŁAW ,
Nr rach. 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208
z dopiskiem: Wadium – PRZEBUDOWA I REMONT GABINETU WETERYNARYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - 09/TP/RB/2021

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie:
oświadczenie, o którym mowa w art 125 uPzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 Pzp).
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 3 i 4 Pzp).
c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: strona prowadzonego postępowania: https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem ścian - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania26-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku oraz odwodnienie nieruchomości. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI