Dostawa energii elektrycznej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa energii elektrycznej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2023-11-15
 • ZamawiającyAkademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00479078
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkowa 1-2

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-743

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.taper@amuz.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46fcd565-7c95-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479078

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46fcd565-7c95-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46fcd565-7c95-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej,
w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie
o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Pozostałe informacje określono w treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 07/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwanej dalej PE, do budynków oraz infrastruktury Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zgodnie z posiadanymi tytułami prawnymi. Niniejsze zamówienie nie obejmuje dystrybucji energii elektrycznej.
GRUPA TARYFOWA C23 220,000 MWh
GRUPA TARYFOWA G12w 260,000 MWh

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP, a nadto w okolicznościach określonych poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w razie:

1) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie zmiany stawki jednostkowej za 1 kWh energii wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub podatkiem VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany wysokości podatku;
2) Zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmniejszenia sumy wolumenu określonego w § 2 ust. 6 umowy.
3. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmiany do Umowy polegającej na przedłużeniu terminy obowiązywania Umowy w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym z uwagi na przedłużające się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie możliwe podpisanie z dniem 1.01.2024 r. umowy na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w kolejnym roku. W takiej sytuacji strony mogą również dokonać zmiany wysokości ceny całkowitej brutto umowy, jak i stawek cen jednostkowych.
4. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy poprzez zmianę ilość PPE przy zastosowaniu stawek dotychczasowych w ramach posiadanego wolumenu energii w danej grupie taryfowej.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT lub podatku akcyzowego i zwiększoną o te wartości wartość umowy.
6. W żadnym przypadku, poza przypadkiem zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako roszczenia Wykonawcy, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy poprzez zgodne ustalenia stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46fcd565-7c95-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-14

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupie drewno kominkowe opałowe - Tczew
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Kupie drewno kominkowe opałowe, do pocięcia lub gotowe, możliwy własny transport.