Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Instytutu Kultury Miejskiej w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz odśnieżania, usuwania oblodzenia i śliskości nawierzchni terenu zewnętrznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2023-11-16
 • ZamawiającyInstytut Kultury Miejskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00479210
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz odśnieżania, usuwania oblodzenia i śliskości nawierzchni terenu zewnętrznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Kultury Miejskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221188030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długi Targ 39/40

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-830

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.winka@ikm.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikm.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz odśnieżania, usuwania oblodzenia i śliskości nawierzchni terenu zewnętrznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00eca7e5-7cdd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00478745/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenia usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół siedziby Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku - budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku przy ul. Targ Rakowy 11

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00eca7e5-7cdd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ikm.gda.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowanie prowadzone jest na platformie uzp: eZamowienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/IKM/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku (Kunszt Wodny), mieszącego się przy ul. Targ Rakowy 11 w Gdańsku, oraz odśnieżania, usuwania oblodzenia i śliskości nawierzchni terenu zewnętrznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia do 10% jego wartości. Szczegóły wskazano w zał. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: do 10% wartości zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, jeśli wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
U udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie: dwie usługi sprzątania (przez okres min 10 miesięcy) w budynkach użyteczności publicznej* o powierzchni budynku nie mniejszej niż 3.000,00 m2 każdy, o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto w okresie trwania usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
3. Dowody określające czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
4. w przypadku polegania na potencjale innego podmiotu - dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów
5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - także oświadczenie dot. realizacji zamówienia przez poszczególnych wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty
2. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunków udziału s postępowaniu łącznie, przy czym w przypadku posiadania ubezpieczenia, przynajmniej jeden z wykonawców musi posiadać ubezpieczenie w wymaganej wysokości

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wskazano w zał. do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma eZamowienia, na której prowadzone jest postępowanie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-15

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wycenę zabudów biurowych wykonanych na wymiar - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania12-07-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. W najbliższym czasie planujemy podnająć część powierzchni naszego biura sąsiedniej spółce. Nasze biuro posiada zabudowy wykonane na wymiar w 2019 i 2020 roku, które firma podnajmująca jest zainteresowana odkupieniem. Zlecę wycenę tych zabudów biurowych. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: Dostawa energii elektrycznej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SPRZĄTANIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 81 WE WROCŁAWIU
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: Usługa utrzymania czystości Teatru Dramatycznego w Płocku - Nowy Rynek 11
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI