Dostawa oleju napędowego na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych do zbiornika...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa oleju napędowego na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych do zbiornika o pojemności 5000 l, który jest własnością zamawiającego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoUstrzyki Dolne
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2023-11-15
 • ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00479236
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych do zbiornika o pojemności 5000 l, który jest własnością zamawiającego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: MPGK Sp. z o.o

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370346967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzegi Dolne, 1

1.5.2.) Miejscowość: Ustrzyki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 461 10 86

1.5.8.) Numer faksu: 13 461 10 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpgk-ustrzyki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk-ustrzyki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych do zbiornika o pojemności 5000 l, który jest własnością zamawiającego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c06e507d-7caf-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_ustrzyki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_ustrzyki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
11. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPGK Sp. z o.o., Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, Tel.:(13) 461 10 86, email: sekretariat@mpgk-ustrzyki.pl
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Magdaleną Skotnik za pośrednictwem
1) poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@mpgk-ustrzyki.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia przedmiotowego postępowania publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (zgodnie art. 22 RODO);
8. posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO) zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
 prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/MPGK/ON/2023/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w 2022roku do zbiornika będącego własnością MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych znajdującego się w SSOK Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa 20J w ilości 100 000 litrów (w tym 90 000 l ON ekodiesel i 10 000 l ON arktyczny).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:
1.Cena netto 1 litra oleju napędowego ekodisel i arktycznego (po zastosowaniu marży) – 60 % (kryterium ceny),
2.Udzielony upust do 1 litra oleju napędowego - 40% (kryterium upustu).
Oferty oceniane będą wg wzoru:
P = P1 + P2
gdzie: P – ilość punktów przyznanych ofercie w łącznej punktacji ocenianych kryteriów.
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ceny.
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium upustu.
Maksymalna ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielony upust

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną auto-cysterną wraz ze świadectwem legalizacji urządzeń pomiarowych. Rozdział IX. Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach, w tym podmiotowych środkach dowodowych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VII - Podstawy wykluczenia z postępowania oraz Rozdziale VIII - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Ww. oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym. Ww. oświadczenie składają odrębnie:
 wykonawca
 każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3) Wykonawca, który polega na potencjale podmiotu udostępniającego składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym;
4) Natomiast jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, wówczas Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w zał. 2 do SWZ w pkt 4.
5) Dokumenty dotyczące samooczyszczenia wykonawcy, o którym mowa w art.110 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli wykonawca korzysta z samooczyszczenia. Dokumenty te składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.
6) Do oferty wykonawca załącza również:
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy PZP wymaga niżej określonych podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Dokument ten wymagany jest w celu potwierdzenia spełnienia warunku doświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SWZ.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Dokument ten wymagany jest w celu potwierdzenia spełnienia warunku doświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 2 SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy PZP wymaga niżej określonych podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Dokument ten wymagany jest w celu potwierdzenia spełnienia warunku doświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SWZ.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Dokument ten wymagany jest w celu potwierdzenia spełnienia warunku doświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 2 SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zgodnie ze SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie ze SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zawarte w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zawarte w projekcie umowy załączonej do postępowania na platformie zakupowej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_ustrzyki w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej - Jeżowe
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-07-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej Proszę o przesłanie oferty .
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa parkingu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ustrzyki Dolne: Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ustrzyki Dolne: BUDOWA SKŁADU DREWNA WRAZ Z DOJAZDEM W ODDZIALE 297-A LEŚNICTWA TELEŚNICA
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa energii elektrycznej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI