Całodobowa usługa ochrony obiektu, osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Całodobowa usługa ochrony obiektu, osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej realizowana w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZgierz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2023-11-17
 • ZamawiającySąd Rejonowy w Zgierzu
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00479237
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowa usługa ochrony obiektu, osób i mienia
wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej realizowana
w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Zgierzu

1.3.) Oddział zamawiającego: SR Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@zgierz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgierz.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa usługa ochrony obiektu, osób i mienia
wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej realizowana
w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56ba734d-7cf7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00125468/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona fizyczna obiektu sądu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-56ba734d-7cf7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w dziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie jest Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz adres mailowy: administracja@zgierz.sr.gov.pl, nr telefonu: 42 7157500.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którym jest Pan Maciej Wara-Wąsowski, kontakt: m.warawasowski@odomg.pl, nr telefonu: 22 350 70 52.
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jednolity Dz. U 2020 r. poz. 1282) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 164).
W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osoba, której dane są przetwarzane, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiada:
− prawo dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO;
− prawo sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
− prawo usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO;
− prawo przenoszenia danych osobowych - o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych – o którym mowa
w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.262.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest: świadczenie na rzecz Zamawiającego, przy pomocy pracowników ochrony usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób przebywających na terenie Zamawiającego oraz mienia składającego się z budynków Sądu Rejonowego w Zgierzu, jego pomieszczeń i rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, monitoringu wizyjnego pt: „Całodobowa usługa ochrony obiektu, osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej realizowana w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6”.
2.Miejscem wykonywania zamówienia jest budynek główny i budynek w bezpośrednim sąsiedztwie (stanowiący pomieszczenie magazynowo - techniczne) oraz otaczający go teren Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-01-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu grupy interwencyjnej (CDGI)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 838).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Zamawiający wymaga,
by Wykonawca warunek ten spełniał przez cały okres obowiązywania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców.
b) nie zalega z opłacaniem podatków i na tą okoliczność przedstawi zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców.
c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i na tą okoliczność przedstawi zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na ochronie fizycznej osób i mienia obiektu sądów, prokuratur lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł brutto /słownie: jeden milion złotych/ w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) i udokumentuje, że usługa została wykonana należycie.
* Zgodnie § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania przedmiotu zamówienia, które zatrudnia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w wysokości co najmniej ustawowej pensji minimalnej. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, jako pracownicy ochrony mienia i fizycznej, a każda z osób:
aa jest niekarana,
abposiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania pracy w ochronie,
poświadczoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
ac posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą
z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 838),
ad posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach
chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. z 2013r., poz. 1681),
ae posiada aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu BHP i p. poż., szkolenie z zasad
udzielania pierwszej pomocy,
af posiadaconajmniej3letnistażpracywochroniewobiektachbiurowychiużyteczności
publicznej,
ag posiada szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do prześwietlania bagażu i detektora
metalu (zgodnie z treścią art. 11 ustawy), z uwagi na zagrożenie zdrowotne występujące na stanowiskach pracy wyposażonych w rentgenowskie prześwietlarki bagażu, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia n/w wymogów wynikających z ustawy
9
Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000 r. (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1792) - zgodnie z treścią art. 10 ustawy, do pracy przy obsłudze urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące - prześwietlarek rentgenowskich bagażu, mogą być kierowani tylko tacy pracownicy, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku pracy przy narażeniu na promieniowanie jonizujące.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-17 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki 5000 zł - Bolimów
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania27-11-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam pożyczki 5000 zł. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI