Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2023-11-14
 • ZamawiającyMuzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00479213
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 39

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-864

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@muzeumlotnictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b43ad959-7c44-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081828/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b43ad959-7c44-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu: E-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ poczty elektronicznej, e-mail: magdalena.zareba@muzeumlotnictwa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na e-zamowieniach. Wykonawca posiadający konto na e-zamówieniach ma dostęp do zakładek Formularze do komunikacji oraz zakładki oferty/wnioski. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach interaktywnych zamieszczonych na e-zamówieniach.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie;
b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:  iodo@muzeumlotnictwa.pl, tel.:  (12) 642-87-00;
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności osoby oraz podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
e) w przypadku zamówień objętych dofinansowaniem zewnętrznym dane osobowe związane z realizacją dofinansowania mogą być przekazywane w szczególności do Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących, Instytucji Wdrażających oraz do podmiotów realizujących badania ewaluacyjne, kontrole i audyty;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, tj. w szczególności zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy, oraz przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, przez okres określony we właściwych przepisach o archiwizacji, a w przypadku zamówień objętych dofinansowaniem zewnętrznym również przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie;
g) z zastrzeżeniem pkt 1.4. lit. c) – f) poniżej, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
h) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
k) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4. Zamawiający informuje, że;
a) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
b) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
f) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA-273-55/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (dalej: Muzeum) zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 39 w Krakowie, obejmującego ochronę 9 budynków funkcjonujących oraz ochronę terenu wokół placu budowy zlokalizowanego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, w okresie do lipca 2024 r., tj. do zakończenia tej inwestycji, a od dnia oddania obiektu do użytkowania – jego ochrony., 2 budowli zbiornik p.poż i schron), ekspozycję plenerową, tereny zielone oraz parking.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium cena. Ocena punktowa.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.4 zdolności zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę ochrony osób i mienia, wykonywaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, przez okres minimum pełnych 8 miesięcy, w obiekcie wpisanym do wykazu obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, w którym na dobę pracowało min. 2 pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Usługa winna obejmować obiekt chroniony obejmujący co najmniej 2 niezależne budynki oraz teren plenerowy wokół budynków o minimalnej powierzchni 5 ha a także ekspozycję plenerową (instalacje lub eksponaty znajdujące się poza budynkami stanowiące ogólnodostępną przestrzeń dla osób zwiedzających). Wszystkie elementy podlegające ochronie winny stanowić jeden chroniony kompleks. Każda z usług winna obejmować odrębna umowa.
LUB
wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w co najmniej 2 budynkach wraz z terenem plenerowym wokół budynków o minimalnej powierzchni 5 ha jednocześnie gdzie prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu i publicznym wystawianiu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (galerie, muzea, centra kultury) obejmujących monitorowanie i wsparcie grupy interwencyjnej, trwające co najmniej pół roku każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których były one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie. Każda ze wskazanych usług winna być objęta odrębną umową.
1.5 zdolności technicznej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum:
a) co najmniej jedną grupą interwencyjną na terenie miasta Krakowa, mogącymi interweniować w ciągu max. 10 min. od chwili wezwania,
b) co najmniej 12 pracowników ochrony skierowanymi do wykonywania czynności służbowych wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
c) zewnętrznym Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym (USI) (działającą w oparciu o system radiowy lub GSM) oraz systemem komunikacji typu dyspozytorskiego (działający w oparciu o system radiowy lub GSM) zgodnie z aktualną Metodyką uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
W przypadku dysponowania Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym (USI) działającym w oparciu o system GSM wymagana jest procedura samo testowania sprawności systemu.
d) magazynem broni, zabezpieczonym zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSW z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 992 z póź. zm.). Stosowne zaświadczenie oraz protokół odbioru magazynu przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji, stanowić będzie załącznik do umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
7.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
7.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie;
7.3. w przypadku podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
6.1. wykazu wykonanych usług lub wykonywanych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotu na rzecz którego były wykonywane wraz z dowodami określającymi, czy zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do SWZ). Dowodami
o których mowa są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
6.2. wykazu osób, którymi będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
6.3. aktualnej na dzień składania ofert koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

28. Informacje dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólnie
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z zastrzeżeniem ppkt b)
b) W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 3.1 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają kluczowe zadania związane z realizacja przedmiotu zamówienia, do których zdolności te są wymagane.
c) W przypadku, o którym mowa w ppkt b) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, który z Wykonawców wykona zadania związane z realizacja przedmiotu zamówienia.
d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
e) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany zostały określone w załączniku nr 7 Istotne postanowienia umowy w § 15

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję księgowej - Zakopane
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania05-12-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję księgowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI