Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasło
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-10
 • ZamawiającyMiasto Jasło
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00042440
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90fb3c24-a80c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006730/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.htm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.htm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dopuszczalne przeglądarki internetowe:• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,• Google Chrome 31• Mozilla Firefox 26• Opera 18Pozostałe wymagania techniczne:• dostęp do sieci Internet• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar• włączona obsługa JavaScript• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s• zainstalowany Acrobat Reader• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszyW przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11• dla Windows 8: Internet Explorer 11• dla Windows 10: Internet Explorer 11Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwgKodowanie i oznaczenie czasu przekazania danychCzas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FE.042.12.2019:16

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim wzdłuż istniejących alejek parkowych poprzez: • umieszczenie 7 szt. tablic dwustronnych obrazujących i opisujących dzieje Miasta Jasła i jego historycznej zabudowy. Zamierzone do opracowania graficznego, wykonania i montażu tablice będą dotyczyć tematyki historycznej związanej z Jasłem (zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle). Wkład merytoryczny tablic zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Wydruk pełnokolorowy na folii, zabezpieczony laminatem odpornym na warunki atmosferyczne. Mocowanie aluminiowych tablic informacyjnych nastąpi poprzez zatopienie rury stalowej w fundamencie wkopowym. Wygląd nowych tablic powinien być spójny z tablicami już zamontowanymi w Parku Miejskim• zakup i montaż 2 szt. zestawów gier edukacyjnych trwale, związanych z podłożem.W skład zestawu wchodzi:a) Gra edukacyjna puzzle Konstrukcja:Zewnętrzne wymiary konstrukcji: szerokość 103 cm, wysokość 199 cm. Konstrukcja gry wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane tabliczki wykonane z aluminium w ramkach, z wysokogatunkowego tworzywa będą zabezpieczone utwardzonym lakierem. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji). Obracane tabliczki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowe pręty wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości pełnokolorowy wydruk na obrotowych tabliczkach aluminiowych zabezpieczonych lakierem utwardzalnym UV. Konstrukcja posadowiona na prefabrykatach wykonanych ze wzmocnionego betonu.Tematem gry edukacyjnej puzzle będzie postać związana z historią Jasła (w uzgodnieniu z Zamawiającym).b) Gra terenowa o historii miastaZewnętrzne wymiary konstrukcji: szerokość 103 cm wysokość 199 cmKonstrukcja gry wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane tabliczki wykonane z aluminium w ramkach, z wysokogatunkowego tworzywa będą zabezpieczone utwardzonym lakierem. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji). Obracane tabliczki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowe pręty wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości pełnokolorowy wydruk na obrotowych tabliczkach aluminiowych zabezpieczonych lakierem utwardzalnym UV. Konstrukcja posadowiona na prefabrykatach wykonanych ze wzmocnionego betonu.Tematem gry terenowej będzie historia Jasła (w uzgodnieniu z Zamawiającym).c) Słup edukacyjnyKonstrukcja:Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych 42 cm, szerokości i wysokości do 191 cm. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane kostki wykonane z aluminium w ramkach z wysokogatunkowego tworzywa są zabezpieczone utwardzonym lakierem. Obracane kostki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowy pręt wykonany ze stali nierdzewne. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji). Montaż bezpośrednio na prefabrykatach betonowych lub bezpośrednio do utwardzonego podłoża. Wydruk obracanych prostopadłościanów pełno kolorowy, zabezpieczony lakierem utwardzalnym UV. Tematyka gry będzie ściśle związana z historią miasta Jasła i postaciami historycznymi związanymi z miastem (w uzgodnieniu z Zamawiającym).W celu zagospodarowania ścieżki, istniejące ławki zostaną przeniesione przez Wykonawcę wraz z istniejącym fundamentem na nowe miejsce zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle.• zakup Zestawu Audio składającego się z:- 35 sztuk Audioprzewodników(4 GB). Pojemność nagraniowa ok. 60 godz. dźwięku stereo HQ. Wbudowany głośnik. Klawiatura numeryczna. Do 8 godz. pracy bez konieczności ładowania akumulatorów. Klawiatura numeryczna przystosowana dla osób słabo widzących i niedowidzących z częścią numeryczną w j. Braille’a,- 20 sztuk słuchawek stereo,- 15 sztuk słuchawek z pętlą indukcyjną dla osób z aparatami słuchowymi,- Ładowarka/i dla akumulatorów dla audio przewodników umożliwiająca jednoczesne ładowanie 35 szt. Oprogramowanie do samodzielnego programowania kary pamięci.• oznakowanie pasami naprowadzającymi (długość 545 m, szerokość 0,22 m) dla osób niepełnosprawnych (trasa zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle). Pasy naprowadzające powinny być wyraźnie wymalowane i wyczuwalne pod stopami przez osoby niepełnosprawne oraz w znacznym stopniu poprawić ich bezpieczeństwo w Parku. Pasy powinny być odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne. Kolor pasów do uzgodnienia z Zamawiającym.Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii w zakresie rozwiązań służących zwiększeniu dostępności dla osób niepełnosprawnych niż opisane w SWZ w przypadku, gdy realizacja zaplanowanych rozwiązań nie jest możliwa do realizacji z przyczyn technicznych bądź dostępne są na rynku inne rozwiązania poprawiające komfort korzystania z tworzonej infrastruktury lub obejmujące szerszą grupę osób niepełnosprawnych. Zmiana wymaga zgody Zamawiającego". Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 1 % chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37530000-2 - Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim zgodnie z projektem ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle poprzez:• wytyczenie i zagospodarowanie trzech ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, które zostaną poprowadzone po istniejących utwardzonych alejkach (zgodnie z projektem ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle).Każda ze ścieżek ze względu na długość i tematykę będzie dedykowana innej wiekowo grupie odbiorców, jednakże co do zasady wyznaczone trasy będą miały charakter uniwersalny i dostępny dla wszystkich. Pierwsza trasa przeznaczona będzie dla najmłodszych (dł. ścieżki – 148 m druga trasa będzie ścieżką dla dzieci – ogród motyli (dł. ścieżki – 330 m), trzecia trasa będzie dla dzieci starszych i młodzieży – lekcja dendrologii (dł. ścieżki – 750).Zagospodarowanie ścieżki obejmuje:• dostarczenie i zamontowanie 41 szt. tablic identyfikacyjnych drzewa, • dostarczenie i zamontowanie 21 szt. odwzorowanych elementów nośnych pod tablice identyfikacyjne do istniejących obecnie w Ogródku Jordanowski elementów nośnych; • dostarczenie i zamontowanie 5 szt. wielkoformatowych tablic edukacyjnych w tym: 2 głównych-informacyjnych, 3 pulpitowych, 1 dźwiękowej,• dostarczenie i zamontowanie 1 ruchomej gry edukacyjnej,• dostarczenie i zamontowanie 1 kosza do segregacji odpadów z ruchomymi elementami,• dostarczenie i zamontowanie mini skoczni z linijką skoków,• dostarczenie i zamontowanie 6 szt. domków dla motyli,• oznakowanie poziome na trasach utworzonych ścieżek. Znak malowany ma powierzchnię 1 m2 w odstępach co 10 mb.(kształt i kolor znaku każdej ścieki w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku pokrywania się tras ścieżek znaki umieszczane będą na zmianę). Oznakowanie ma być odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne.Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 1 % chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37530000-2 - Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ2. Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: 3 oferty z najkorzystniejszym bilansem kryteriów oceny ofert.W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
2021-04-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypranie garnituru - Zarszyn/Iława
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Chciałabym wyprac garnitur, który moge dostarczyć w piatek a chcialsbym aby byl gotowy na sobote. Czy jest taka możliwość? Moge zapłacić podwójnie Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Jasło: Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Jasło: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Doposażenie placu zabaw w Kisielowie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa urządzeń wraz z ich montażem na placach zabaw na terenie miasta i gminy Gostyń
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI