Zapewnienie asysty technicznej na eksploatowane w Gminie Miasta Gdańska produkty

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zapewnienie asysty technicznej na eksploatowane w Gminie Miasta Gdańska produkty firmy Oracle
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-06
 • ZamawiającyGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00042439
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie asysty technicznej na eksploatowane w Gminie Miasta Gdańska produkty firmy Oracle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367708720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-601

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 768 82 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gci.gdansk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie asysty technicznej na eksploatowane w Gminie Miasta Gdańska produkty firmy Oracle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9535a1b9-a7f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000974/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zapewnienie asysty technicznej na eksploatowane w Gminie Miasta Gdańska produkty firmy Oracle.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać poprzez: https://miniportal.uzp.gov.pl z wykorzystaniem platformy ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GCIGdansk2. Komunikacja elektroniczna:1) Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.2) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują Zamawiającemu: drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@gdansk.gda.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .doc, .docx, pdf . Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.4. W przypadku dokumentów składanych za pomocą poczty elektronicznej, za datę ich przekazania uznaje się datę ich przekazania na serwer Zamawiającego.5. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania w/w wniosków, zawiadomień oraz informacji. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w aktualnym Regulaminie korzystania z miniPortalu.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.9. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami (lub wycofanie oferty w rozumieniu art. 219 ust. 2 ustawy Pzp) należy składać wyłącznie przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GCIGdansk), adres skrytki Zamawiającego: GCIGdansk/SkrytkaESP.10. Zmiana oferty jest dopuszczona jedynie w przypadku wycofania oferty złożonej poprzednio.11. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w aktualnej Instrukcji użytkowania miniPortalu. Zamawiający udostępnia ID postępowania jako załącznik do dokumentacji zamówienia. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Centrum Informatyczne ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gdansk.gda.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie wskazanym w rozdziale II.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/U/2021/D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 580000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa licencji baz danych oraz rozwiązań chmurowych dla baz danych wraz z zapewnieniem usługi asysty technicznej na eksploatowane w Gminie Miasta Gdańska produkty firmy Oracle, o których mowa poniżej w ust. 2 pkt 1) lit. a-h oraz produkty dostarczane w ramach Postępowania, o których mowa poniżej w ust. 2 pkt 2) i 3) oraz w ust. 3 (dalej łącznie jako Produkty). Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zamówienia podstawowego wraz z możliwością realizacji zamówienia opcjonalnego. 2. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca, realizując zamówienie podstawowe zapewni:1) asystę techniczną na produkty:a) Oracle Database Enterprise Edition, Tunning Pack, Diagnostic Pack, lp. użytkowników/procesorów 6, (csi 18066791)b) Oracle Analytics Standard Edition One - Named User Plus Perpetual, lp. użytkowników/procesorów 5, (csi 18066791);c) Oracle Database Enterprise Edition, Tunning Pack, Diagnostic Pack, lp. użytkowników/procesorów 2, (csi 19557408);d) Oracle Database Enterprise Edition, lp. użytkowników/procesorów 2, (csi 21223545); e) Oracle Database Standard Edition 2, lp. użytkowników/procesorów 10, (csi 21225290);f) Oracle Database Standard Edition 2, lp. użytkowników/procesorów 1, (csi 21241769);g) Oracle Database Standard Edition, lp. użytkowników/procesorów 2, (csi 19807915);h) Database Standard Edition 2, lp. użytkowników/procesorów 2, (csi 21607213);i) Oracle Database Standard Edition 2 lub produkt równoważny, lp. użytkowników/procesorów 2 (o których, mowa w pkt. 2) poniżej);2) dostawę i aktywację Oracle Database Standard Edition 2 lub produktu równoważnego, lp. użytkowników/procesorów 2;3) dostawę i aktywację usług chmurowych do wykorzystania w okresie 12 miesięcy od dnia aktywacji usługi, w przypadku zaoferowania rozwiązania Oracle Cloud Infrastructure (OCI) w łącznej liczbie 72 Universal Credits (dalej UC) a w przypadku zaoferowania produktu równoważnego w liczbie UC zapewniającej możliwość świadczenia usługi równoważnej do Oracle DateSafe dla 6 baz danych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48611000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W ramach zamówienia opcjonalnego wchodzącego w skład Przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zakupu licencji do baz danych, licencji dla produktów wspierających ich pracę i rozwiązań chmurowych do baz danych znajdujących się w bieżącej ofercie Wykonawcy (zw. dalej Indywidualna oferta) wraz z usługami asysty technicznej do łącznej kwoty 123 000,00 zł brutto.2.Strony przyjmują następujące założenia i okoliczności do realizacji zamówień opcjonalnych:1) Zamawiający może udzielić zamówień opcjonalnych w przypadku pojawienia się zapotrzebowania;2) Zamawiający ma prawo skorzystania z zamówień opcjonalnych w zakresie pełnym, częściowym lub nieskorzystania z tego prawa wcale. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania z zamówień opcjonalnych w pełnym zakresie;

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – waga 60% Najniższa cena wśród złożonych ofert(ofert ważnych, nie podlegających odrzuceniu) Liczba punktów = ____________________________ x 60 pkt. przyznanych badanej Cena badanej oferty ofercie 2) Czas reakcji na zgłoszenia – waga 40%, jest to czas rozumiany jako okres od momentu wysłania zgłoszenia serwisowego, do momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wraz z nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę. - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt., przy czym 1% tj. 1 pkt;- Liczba punktów jaką można uzyskać, za wybór Wariantu Czasu reakcji na zgłoszenie w zależności od poziomu ważności zgłoszeń, szczegółowo określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), została wskazana przy Tabelach 1,2,3 poniżej: Tabela 1 - Wariant I – 40 pkt.Poziom ważności zgłoszeń Czas reakcji na zgłoszeniePoziom ważności 1 2 godzinyPoziom ważności 2 12 godzinPoziom ważności 3 1 dzieńPoziom ważności 4 1 dzień Tabela 2 - Wariant II – 20 pkt. Poziom ważności zgłoszeń Czas reakcji na zgłoszeniePoziom ważności 1 3 godziny Poziom ważności 2 1 dzieńPoziom ważności 3 1 dzieńPoziom ważności 4 1 dzień Tabela 3 - Wariant III – 0 pkt.Poziom ważności zgłoszeń Czas reakcji na zgłoszeniePoziom ważności 1 4 godziny Poziom ważności 2 1 dzieńPoziom ważności 3 1 dzieńPoziom ważności 4 2 dni

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się realizacją co najmniej dwóch zamówień polegających na zapewnieniu usług asysty technicznej baz danych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł dla każdego z nich, przy czym każde z zamówień trwało nie krócej niż 12 miesięcy. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP), obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2. WYKONAWCA, KTÓRY POSIADA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJJeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione w terminach, odpowiednio dla wymaganych w postępowaniu dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKAZ USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem DOWODÓW określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wraz z ofertą składa: 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wzakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowego środka dowodowego – w przypadku składania oferty na produkty równoważne do Produktów:a) Database Standard Edition 2 lub produktu równoważnego, lp. użytkowników/procesorów 2;b) usługi Oracle Cloud Infrastructure (OCI).2. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże jaki rodzaj Produktów oferuje, tj. produkty firmy Oracle bądź produkty równoważne. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca dołączył dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania w zakresie równoważności, które zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczonej przez producenta Produktu asysty technicznej.3. Na każdym etapie badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanego rozwiązania równoważnego, w tym celu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca na własnym środowisku testowym zainstaluje i skonfiguruje rozwiązanie równoważne i przeprowadzi testy funkcjonalne potwierdzające 100% pokrycie funkcjonalne rozwiązania równoważnego w odniesieniu do wymagań wskazanych w OPZ. Wynikiem testów będzie przedłożony Zamawiającemu raport zawierający informacje o przeprowadzonych testach i budowie środowiska testowego, na którym te testy były wykonane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego – w przypadku składania oferty na produkty równoważne do Produktów:a) Database Standard Edition 2 lub produktu równoważnego, lp. użytkowników/procesorów 2;b) usługi Oracle Cloud Infrastructure (OCI).W przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania w zakresie równoważności, które zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczonej przez producenta Produktu asysty technicznej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy to wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.2. W terminie na składanie ofert należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w kwocie: 6 000,00 zł, wniesione w formie zgodnej z ustawą Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:a) do oferty dołączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. W treści pełnomocnictwa lub w osobnym oświadczeniu Wykonawca wskaże informację, z której wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. b) składają odrębne oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia informują o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany mogą nastąpić w następujących przypadkach:1) zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, tj. wszelkich nadzwyczajnych okoliczności, o charakterze zewnętrznym, powstałych po zawarciu Umowy i niemożliwych do przewidzenia oraz zapobiegnięcia przez Strony, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, wybuchy, epidemie, działania wojenne, akty władzy państwowej, które w całości lub części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. Przesunięcie terminu następuje o liczbę dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło;2) wydłużenie terminu wykonania Umowy w zakresie realizacji usługi asysty technicznej Produktów o okres 1 miesiąca, skutkujące proporcjonalną zmianą wynagrodzenia, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w związku z podjęciem przez Zamawiającego zmian technicznych lub, organizacyjnych powodujących konieczność wprowadzania zmiany, a które są niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy Produktów.3) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności poprzez zastąpienie Produktów nowymi rozwiązaniami zastępczymi wprowadzonymi przez producenta w miejsce Produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i nie powodują zmiany ceny Umowy,4) wszelkich zmian, o ile konieczność ich wprowadzania będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów, w tym również, zmiany w zakresie sposobu wystawiania oraz przekazywania faktur. ZMIANY UMOWY - KLAUZULE WALORYZACYJNE- określone szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GCIGdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04

2021-04-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usługi graficzne - Grafik 2D - Kwidzyn
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę usługi graficzne - Grafik 2D. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI