Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Zbożenna, Gaj oraz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Zbożenna, Gaj oraz Przysucha
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzysucha
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-13
 • ZamawiającyGmina i Miasto Przysucha
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00042444
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Zbożenna, Gaj oraz Przysucha

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486752823

1.5.8.) Numer faksu: 486752106

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Zbożenna, Gaj oraz Przysucha

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f706283-a803-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006391/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Zbożenna (nr ew. dz. 1065), Przysucha (ul. Jarzębinowa nr ew. dz. 4177).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gminaprzysucha.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego https://bip.gminaprzysucha.pl oraz za pośrednictwem portalu https://miniportal.uzp.gov.pl .2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal , adres skrzynki zamawiającego: EPUAP:/3669smskek3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha; ul. Plac Kolberga, 26 – 400 Przysucha.2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przysucha jest Pani Paula Słowik, email: inspektor@cbi24.pl, pocztą tradycyjną na adres: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Zbożenna, Gaj oraz Przysucha numer referencyjny postępowania: ZPI.271.16.2021.PS prowadzonym w trybie: podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 11 września 2019 r. poz. 2019 z p. zm.)5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8) Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9) Nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.1.2.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.16.2021.PS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I: Budowa drogi gminnej w Zbożennie, nr ew. dz. 1065 ( od drogi krajowej nr 12 w kierunku rzeki Radomka). Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Zbożenna, nr ew. dz. 1065, obręb 0021 – Zbożenna, jednostka ewidencyjna 142306_5 Przysucha obszar wiejski. Parametry geometryczne drogi w planie sytuacyjnym: długości ok. 360 m, o szerokości jezdni 4,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,50 m. Konstrukcja nawierzchni – podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Roboty ziemne czyszczenie rowów oraz na istniejącym przepuście należy wykonać ścianki czołowe. Zakres robót objętych zamówieniem: Roboty przygotowawcze, odwodnienie – czyszczenie rowów, przepustu dwuotworowego wraz z dobudową ścianek czołowych, przepustów pod zjazdami. wykonanie podbudowy – korytowanie, skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie warstwy ścieralnej, roboty wykończeniowe – pobocza z kruszywa, czyszczenie rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dwa kryteria procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

dwa kryteria procentowo

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj (nr ewid. dz. 304). Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Gaj, nr ew. dz.304, obręb 0002 Gaj, jednostka ewidencyjna 142306_6 Przysucha obszar wiejski. Parametry geometryczne drogi w planie sytuacyjnym: Długość drogi objętej zamówieniem wynosi 130,50 m, szerokość jezdni 3,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Konstrukcja nawierzchni – podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 25 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Roboty ziemne czyszczenie rowu. Zakres robót objętych zamówieniem: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, oczyszczenie istniejących rowów i przepustów pod zjazdami

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dwa kryteria procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

dwa kryteria procentowo

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Położenie nakładki asfaltowej na ul. Jarzębinowej w Przysusze Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Przysucha, ul. Jarzębinowa, nr ew. dz. 4177, 4122, 4176, 4356, 4103. Obręb 0001 Przysucha, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto. Długość drogi objętej zamówieniem wynosi: 286,00 m. Szerokość zmienna od 6,0 do 6,5 m. Konstrukcja nawierzchni – wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2 , warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm. Regulacja pionowa 3 studzienek kanalizacji deszczowej oraz 16 studni kanalizacji sanitarne. Zakres robót objętych zamówieniem: Frezowania korekcyjne, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej ścinanie i wyrównanie poboczy, regulacja studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych, roboty wykończeniowe. Uzupełnieniem opisu jest mapa poglądowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dwa kryteria procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

dwa kryteria procentowo

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.16.2. Warunki w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.16.3. Posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.16.4. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania16.5. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – to znaczy wykażą, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem remont, budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, o wartości robót co najmniej 70000,00 PLN i udokumentują, że robota ta została wykonana w sposób należyty.2) Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy, i posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) Wykaz wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączonym wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dokumentami tymi są: referencje lub inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wystawionego przez odbiorców na rzecz których realizował usługi składa oświadczenie.2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy/robót w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SWZ wzór – Załącznika nr 6 i 6a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – Załącznik nr 3 i 3a (w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego) należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności, podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy wykonawca.3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub osobistym) - Załącznik nr 4.4) Pełnomocnictwo (upoważnienie) osób podpisujących ofertę - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru wykonawcy, to do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać takie pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony w postaci elektroniczne – Załącznik nr 5..5) Dowód wniesienia wadium, oryginał w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium dla każdej części zamówienia oddzielnie odpowiednio w wysokościach: 1) Część I: Budowa drogi gminnej w Zbożennie, nr ew. dz. 1065 ( od drogi krajowej nr 12 w kierunku rzeki Radomka) – 1800,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset)2) Część II: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj (nr ewid. dz. 304) – 650,00 PLN (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt)3) Część III: Położenie nakładki asfaltowej na ul. Jarzębinowej w Przysusze – 1400,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach tzw. wspólnej oferty w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań.2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.1) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie.3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone wg załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę, Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania przetargowego będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu oferty.8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Uwaga: Każda część zamówienia będzie stanowić odrębny przedmiot umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w danej części.2. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej umowy.4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:1) Zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe, gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją budowlaną stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.2) Zmiany do umowy mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadkach:a) Konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, która wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,b) Opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,c) Prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,d) Zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych lub spełnienie warunków technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy,e) Okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” w rozumieniu kodeksu cywilnego.f) Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.3) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy/robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni wraz z dołączeniem określonych w SWZ dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe danej osoby.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL): https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis sposobu przygotowania oferty.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną w załączniku nr 2 do SWZ.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.3. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pomocą „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania ofert jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.4. Do oferty należy dołączyć druk formularza oferty w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).5. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany jest w instrukcji użytkownika, na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. 6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania niż zamawiający wykonawca powinien złożyć je w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
2021-04-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Usuniecie kleju po zerwaniu płytek - Łomianki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Mam do usunięcia klej po zerwaniu parkietu sprawa bardzo pilna mieszkam w Łomiankach pod Warszawą Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI