Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasło
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-12
 • ZamawiającyPowiat Jasielski
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00042971
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Jasielski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134486408

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiat.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c424b5c4-a81d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001282/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi badań katastralnych - aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s, 2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0. 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.II.272.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Brzezowa jedn. ewid. Nowy Żmigród obejmuje: a) pobranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jaśle oraz ich analiza i weryfikacja pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych, b) inwentaryzacja punktów osnowy szczegółowej, c) prace w zakresie granic działek ewidencyjnych,d) przegląd i weryfikacja użytków gruntowych oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów, e) uzupełnienie danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali, f) sporządzenie mapy ewidencyjnej, g) sporządzenie kompletnej dokumentacji - operatu technicznego z wykonanych prac geodezyjnych niezbędnych do wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego,h) wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) przekazanie niezbędnych danych w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków oraz dokonanie harmonizacji i aktualizacji bazy danych BDOT500 oraz GESUT , j) przygotowanie stosownych zawiadomień do Sądu Rejonowego w Jaśle w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla działek, którym w wyniku modernizacji zmieniono oznaczenie, powierzchnie lub użytek gruntowy, k) przekazanie kompletnej dokumentacji w celu przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu opisowo –kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I kryterium: cena oferty brutto-60,00 punktów, oferty otrzymują ilość punktów wyliczona według wzoru: C-ilość punktów=najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60; II kryterium: termin gwarancji: 24miesiące-0,00 punktów, 36 miesięcy-20,00 punktów, 48 miesięcy-40,00 punktów. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mies.Całkowita liczba punktów jaką otrzyma wykonawca będzie obliczona wg wzoru: Ko=C+G (gdzie C-tj. liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty, G-liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

I kryterium: cena oferty brutto-60,00 punktów, oferty otrzymują ilość punktów wyliczona według wzoru: C-ilość punktów=najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60; II kryterium: termin gwarancji: 24miesiące-0,00 punktów, 36 miesięcy-20,00 punktów, 48 miesięcy-40,00 punktów. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mies.Całkowita liczba punktów jaką otrzyma wykonawca będzie obliczona wg wzoru: Ko=C+G (gdzie C-tj. liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty, G-liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin gwarancji.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sadki jedn. ewid. Nowy Żmigród obejmuje: a) pobranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jaśle oraz ich analiza i weryfikacja pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych, b) inwentaryzacja punktów osnowy szczegółowej, c) prace w zakresie granic działek ewidencyjnych, d) przegląd i weryfikacja użytków gruntowych oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów, e) uzupełnienie danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali, f) sporządzenie mapy ewidencyjnej, g) sporządzenie kompletnej dokumentacji - operatu technicznego z wykonanych prac geodezyjnych niezbędnych do wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, h) wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo –kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) przekazanie niezbędnych danych w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków oraz dokonanie harmonizacji i aktualizacji bazy danych BDOT500 oraz GESUT , j) przygotowanie stosownych zawiadomień do Sądu Rejonowego w Jaśle w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla działek, którym w wyniku modernizacji zmieniono oznaczenie, powierzchnie lub użytek gruntowy, k) przekazanie kompletnej dokumentacji w celu przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu opisowo –kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I kryterium: cena oferty brutto-60,00 punktów, oferty otrzymują ilość punktów wyliczona według wzoru: C-ilość punktów=najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60; II kryterium: termin gwarancji: 24miesiące-0,00 punktów, 36 miesięcy-20,00 punktów, 48 miesięcy-40,00 punktów. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mies.Całkowita liczba punktów jaką otrzyma wykonawca będzie obliczona wg wzoru: Ko=C+G (gdzie C-tj. liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty, G-liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

I kryterium: cena oferty brutto-60,00 punktów, oferty otrzymują ilość punktów wyliczona według wzoru: C-ilość punktów=najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60; II kryterium: termin gwarancji: 24miesiące-0,00 punktów, 36 miesięcy-20,00 punktów, 48 miesięcy-40,00 punktów. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mies.Całkowita liczba punktów jaką otrzyma wykonawca będzie obliczona wg wzoru: Ko=C+G (gdzie C-tj. liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty, G-liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin gwarancji.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Siedliska Żmigrodzkie jedn. ewid. Nowy Żmigród obejmuje:a) pobranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jaśle oraz ich analiza i weryfikacja pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych, b) inwentaryzacja punktów osnowy szczegółowej,c) prace w zakresie granic działek ewidencyjnych, d) przegląd i weryfikacja użytków gruntowych oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów, e) uzupełnienie danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali,f) sporządzenie mapy ewidencyjnej, g) sporządzenie kompletnej dokumentacji - operatu technicznego z wykonanych prac geodezyjnych niezbędnych do wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego,h) wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) przekazanie niezbędnych danych w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków oraz dokonanie harmonizacji i aktualizacji bazy danych BDOT500 oraz GESUT , j) przygotowanie stosownych zawiadomień do Sądu Rejonowego w Jaśle w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla działek, którym w wyniku modernizacji zmieniono oznaczenie, powierzchnie lub użytek gruntowy, k) przekazanie kompletnej dokumentacji w celu przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu opisowo –kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I kryterium: cena oferty brutto-60,00 punktów, oferty otrzymują ilość punktów wyliczona według wzoru: C-ilość punktów=najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60; II kryterium: termin gwarancji: 24miesiące-0,00 punktów, 36 miesięcy-20,00 punktów, 48 miesięcy-40,00 punktów. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mies.Całkowita liczba punktów jaką otrzyma wykonawca będzie obliczona wg wzoru: Ko=C+G (gdzie C-tj. liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty, G-liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

I kryterium: cena oferty brutto-60,00 punktów, oferty otrzymują ilość punktów wyliczona według wzoru: C-ilość punktów=najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60; II kryterium: termin gwarancji: 24miesiące-0,00 punktów, 36 miesięcy-20,00 punktów, 48 miesięcy-40,00 punktów. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mies.Całkowita liczba punktów jaką otrzyma wykonawca będzie obliczona wg wzoru: Ko=C+G (gdzie C-tj. liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty, G-liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin gwarancji.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Stary Żmigród jedn. ewid. Nowy Żmigród obejmuje:a) pobranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jaśle oraz ich analiza i weryfikacja pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych, b) inwentaryzacja punktów osnowy szczegółowej,c) prace w zakresie granic działek ewidencyjnych, d) przegląd i weryfikacja użytków gruntowych oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów,e) uzupełnienie danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali,f) sporządzenie mapy ewidencyjnej, g) sporządzenie kompletnej dokumentacji - operatu technicznego z wykonanych prac geodezyjnych niezbędnych do wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego,h) wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) przekazanie niezbędnych danych w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków oraz dokonanie harmonizacji i aktualizacji bazy danych BDOT500 oraz GESUT , j) przygotowanie stosownych zawiadomień do Sądu Rejonowego w Jaśle w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla działek, którym w wyniku modernizacji zmieniono oznaczenie, powierzchnie lub użytek gruntowy, k) przekazanie kompletnej dokumentacji w celu przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu opisowo –kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I kryterium: cena oferty brutto-60,00 punktów, oferty otrzymują ilość punktów wyliczona według wzoru: C-ilość punktów=najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60; II kryterium: termin gwarancji: 24miesiące-0,00 punktów, 36 miesięcy-20,00 punktów, 48 miesięcy-40,00 punktów. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mies.Całkowita liczba punktów jaką otrzyma wykonawca będzie obliczona wg wzoru: Ko=C+G (gdzie C-tj. liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty, G-liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

I kryterium: cena oferty brutto-60,00 punktów, oferty otrzymują ilość punktów wyliczona według wzoru: C-ilość punktów=najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60; II kryterium: termin gwarancji: 24miesiące-0,00 punktów, 36 miesięcy-20,00 punktów, 48 miesięcy-40,00 punktów. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 mies.Całkowita liczba punktów jaką otrzyma wykonawca będzie obliczona wg wzoru: Ko=C+G (gdzie C-tj. liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty, G-liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium termin gwarancji.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w postaci papierowej dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:1) w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:a) o charakterze niezależnym od stron,b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,d) którego nie można przypisać drugiej stronie.Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.). Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia winny być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena
2021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zadaszenie tarasu + balustrada - Horyniec-Zdrój
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie Zadaszenie tarasu + balustrada Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI