„Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego” współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego” współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-05-10
 • ZamawiającyWOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309916
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego” współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351516973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-135

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126336826

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sag@wps.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wps.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego” współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e39ec1aa-089b-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00074395/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e39ec1aa-089b-11ef-9b7e-467806a93518

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego Postępowania: https://ezamowienia.gov.pl Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e39ec1aa-089b-11ef-9b7e-467806a93518 . Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sag@wps.com.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik” ). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce "Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, zamawiający informuję, że: 1.1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im.
dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Batorego 3, 31-135 Kraków, KRS 0000002532, NIP 6762072366, 1.2. z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dane@kancelariaseweryn.pl lub pod numerem telefonu +48 692 803 262 lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.1. 1.3. Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego "Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego" Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ustawy. 1.4. Dane osobowe będą
przechowywane, z art. 78 ustawy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 1.5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Wykonawca posiada: 2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku,
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). W przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 4. Dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego) oraz z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPS.SAG.272-4/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu medycznego (mikroskopów zabiegowych) wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu - realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu IT i urządzeń medycznych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie”, które jest współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Szczegółowe wymagania jakościowe, parametry użytkowe przedmiotu zamówienia, a także przewidywane ilości zawiera Formularz Cenowy - Załącznik Nr 3 do SWZ. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje Formularza Cenowego potwierdza spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. 2. Ilekroć Zamawiający w treści SWZ wskazuje konkretne normy lub procesy lub produkty, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji, postanowienia te należy interpretować jako wymagania przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. Ciężar dowodu w przedmiotowym zakresie spoczywa na
Wykonawcy. 3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
4. Zamawiający zwraca uwagę, że siedziba Przychodni będąca jednocześnie miejscem dostaw znajduje się w ścisłym centrum i w strefie płatnego parkowania miasta Krakowa, a Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia miejsca postoju przeznaczonego dla dostawców. Wykonawca musi sam we własnym zakresie znaleźć i opłacić miejsce postojowe konieczne na czas dostawy zamówienia do miejsca dostawy tj. do siedziby Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie ul. Batorego 3 IV piętro. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na
dostarczony towar. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. rok 2023 poz. 1938) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy (dotyczy wyrobów medycznych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38510000-3 - Mikroskopy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 1.1 Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1.1.1 Opis kryteriów:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60 %
Okres gwarancji – waga 40%
Sposób oceny
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
A/B*60(pkt)+C(pkt)
gdzie:
A – najniższa cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
B – cena oferty ocenianej,
C – okres gwarancji*:
60 miesięcy – 40 pkt.
48 miesięcy – 30 pkt.
36 miesięcy – 20 pkt.
24 miesiące – 10 pkt.
12 miesięcy – 0 pkt.
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy od momentu dostarczenia sprzętu medycznego. Brak zadeklarowanego okresu gwarancji lub zadeklarowanie okresu gwarancji poniżej minimalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty. * Okres gwarancji musi być wspólny dla wszystkich pozycji Pakietu 2. Ocenę łączną stanowi suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert.
3.Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmów, określonych w p. pkt 1.1.2 .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu medycznego (skanera wewnątrzustnego A) wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu - realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu IT i urządzeń medycznych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie”, które jest współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Szczegółowe wymagania
jakościowe, parametry użytkowe przedmiotu zamówienia, a także przewidywane ilości zawiera Formularz Cenowy - Załącznik Nr 3 do SWZ. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje Formularza Cenowego potwierdza spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. 2. Ilekroć Zamawiający w treści SWZ wskazuje konkretne normy lub procesy lub produkty, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji, postanowienia te należy interpretować jako wymagania przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. Ciężar dowodu w przedmiotowym zakresie spoczywa na Wykonawcy. 3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
4. Zamawiający zwraca uwagę, że siedziba Przychodni będąca jednocześnie miejscem dostaw znajduje się w ścisłym centrum i w strefie płatnego parkowania miasta Krakowa, a Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia miejsca postoju przeznaczonego dla dostawców. Wykonawca musi sam we własnym zakresie znaleźć i opłacić miejsce postojowe konieczne na czas dostawy zamówienia do miejsca dostawy tj. do siedziby Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie ul. Batorego 3 IV piętro. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na
dostarczony towar. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. rok 2023 poz. 1938) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy (dotyczy wyrobów medycznych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38520000-6 - Skanery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 1.1 Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1.1.1 Opis kryteriów:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60 %
Okres gwarancji – waga 40%
Sposób oceny
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
A/B*60(pkt)+C(pkt)
gdzie:
A – najniższa cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
B – cena oferty ocenianej,
C – okres gwarancji*:
60 miesięcy – 40 pkt.
48 miesięcy – 30 pkt.
36 miesięcy – 20 pkt.
24 miesiące – 10 pkt.
12 miesięcy – 0 pkt.
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy od momentu dostarczenia sprzętu medycznego. Brak zadeklarowanego okresu gwarancji lub zadeklarowanie okresu gwarancji poniżej minimalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty. * Okres gwarancji musi być wspólny dla wszystkich pozycji Pakietu 2. Ocenę łączną stanowi suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert.
3.Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmów, określonych w p. pkt 1.1.2 .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu medycznego (skanera wewnątrzustnego B) wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu - realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu IT i urządzeń medycznych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie”, które jest współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Szczegółowe wymagania
jakościowe, parametry użytkowe przedmiotu zamówienia, a także przewidywane ilości zawiera Formularz Cenowy - Załącznik Nr 3 do SWZ. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje Formularza Cenowego potwierdza spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. 2. Ilekroć Zamawiający w treści SWZ wskazuje konkretne normy lub procesy lub produkty, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji, postanowienia te należy interpretować jako wymagania przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. Ciężar dowodu w przedmiotowym zakresie spoczywa na Wykonawcy. 3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
4. Zamawiający zwraca uwagę, że siedziba Przychodni będąca jednocześnie miejscem dostaw znajduje się w ścisłym centrum i w strefie płatnego parkowania miasta Krakowa, a Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia miejsca postoju przeznaczonego dla dostawców. Wykonawca musi sam we własnym zakresie znaleźć i opłacić miejsce postojowe konieczne na czas dostawy zamówienia do miejsca dostawy tj. do siedziby Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie ul. Batorego 3 IV piętro. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. rok 2023 poz. 1938) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy (dotyczy wyrobów medycznych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38520000-6 - Skanery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 1.1 Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1.1.1 Opis kryteriów:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60 %
Okres gwarancji – waga 40%
Sposób oceny
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
A/B*60(pkt)+C(pkt)
gdzie:
A – najniższa cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
B – cena oferty ocenianej,
C – okres gwarancji*:
60 miesięcy – 40 pkt.
48 miesięcy – 30 pkt.
36 miesięcy – 20 pkt.
24 miesiące – 10 pkt.
12 miesięcy – 0 pkt.
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy od momentu dostarczenia sprzętu medycznego. Brak zadeklarowanego okresu gwarancji lub zadeklarowanie okresu gwarancji poniżej minimalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty. * Okres gwarancji musi być wspólny dla wszystkich pozycji Pakietu 2. Ocenę łączną stanowi suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert.
3.Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmów, określonych w p. pkt 1.1.2 .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu medycznego (systemów do maszynowego opracowania kanałów korzeniowych) wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu - realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu IT i urządzeń medycznych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie”, które jest współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Szczegółowe wymagania jakościowe, parametry użytkowe przedmiotu zamówienia, a także przewidywane ilości zawiera Formularz Cenowy - Załącznik Nr 3 do SWZ. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje Formularza Cenowego potwierdza spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. 2. Ilekroć Zamawiający w treści SWZ wskazuje konkretne normy lub procesy
lub produkty, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji, postanowienia te należy interpretować jako wymagania przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. Ciężar dowodu w przedmiotowym
zakresie spoczywa na Wykonawcy. 3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 4. Zamawiający zwraca uwagę, że siedziba Przychodni będąca jednocześnie miejscem dostaw znajduje się w ścisłym centrum i w strefie płatnego parkowania miasta Krakowa, a Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia miejsca postoju
przeznaczonego dla dostawców. Wykonawca musi sam we własnym zakresie znaleźć i opłacić miejsce postojowe konieczne na czas dostawy zamówienia do miejsca dostawy tj. do siedziby Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie ul. Batorego 3 IV piętro. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. rok 2023 poz. 1938) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy (dotyczy wyrobów medycznych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33134000-8 - Akcesoria endodontyczne

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 1.1 Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1.1.1 Opis kryteriów:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60 %
Okres gwarancji – waga 40%
Sposób oceny
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
A/B*60(pkt)+C(pkt)
gdzie:
A – najniższa cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
B – cena oferty ocenianej,
C – okres gwarancji*:
60 miesięcy – 40 pkt.
48 miesięcy – 30 pkt.
36 miesięcy – 20 pkt.
24 miesiące – 10 pkt.
12 miesięcy – 0 pkt.
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy od momentu dostarczenia sprzętu medycznego. Brak zadeklarowanego okresu gwarancji lub zadeklarowanie okresu gwarancji poniżej minimalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty. * Okres gwarancji musi być wspólny dla wszystkich pozycji Pakietu 2. Ocenę łączną stanowi suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert.
3.Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmów, określonych w p. pkt 1.1.2 .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 2. W zakresie warunku wymienionego w pkt. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą byli wpisani do rejestru zawodowego lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o
udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany jest dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki nie wynika z dołączonej do oferty u mowy spółki. Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:1) wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku, którego zawarto umowę;
2) gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-08

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług poradnictwa psychologicznego - Oświęcim
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług poradnictwa psychologicznego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa mebli różnych do nowej siedziby
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kraków: Usługi hotelarskie składające się z dwóch części zamówienia
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Świadczenie usług w zakresie prania.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI