Usługi hotelarskie składające się z dwóch części zamówienia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi hotelarskie składające się z dwóch części zamówienia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2024-05-10
 • ZamawiającyTEATR KTO
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309913
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi hotelarskie składające się z dwóch części zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR KTO

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytucja Kultury Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356901227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamoyskiego 50

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-523

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 62 37 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@teatrkto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrkto.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi hotelarskie składające się z dwóch części zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fb90607-087b-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00226734/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Hotelarskie usługi noclegowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fb90607-087b-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO są ujęte w pkt. 27 swz oraz we wzorze umowy – załączniku nr 1A do swz.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO – oświadczenie jest ujęte w Formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKO.271.25.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 150000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 110048,26 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla część 1 jest usługa hotelowa dla 18 gości w dniach 27-29.05.2024 r.
2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla grupy 18 osób w obiekcie o standardzie minimum 3-gwiazdki w terminie 27 – 29 maja 2024 r., w konfiguracji 12 pokoi jednoosobowych oraz 3 pokoje dwuosobowe oraz maksymalnie 4 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych przy obiekcie. Wszystkie noclegi winny być zapewnione w jednym obiekcie.
3. Obiekt, w którym będzie świadczona usługa winien być zlokalizowany w odległości do 1,5 km (1500 metrów) od siedziby Teatru KTO mieszczącej się przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie [odległość mierzona według najkrótszej trasy pieszej za pomocą Google Maps (adres strony: https://www.google.com/maps). Odległość mierzona od ul. Zamoyskiego 50 do adresu obiektu tj. numeru lokalu przy ulicy].
4. Obiekt, w którym będzie świadczona usługa na dzień składania ofert winien mieć nadaną przez Marszałka Województwa kategorię co najmniej trzygwiazdkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1944 z późn. zm.).
5. Zamawiający informuje, że podana powyżej liczba noclegów i miejsc parkingowych jest liczbą maksymalną i Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej puli tych noclegów i miejsc parkingowych oraz możliwość zmiany pomiędzy podaną powyżej konfiguracją pokoi.
6. Zamawiający poda ostateczną liczbę osób i noclegów oraz liczbę miejsc parkingowych do wykorzystania (rozumianą jako termin na potwierdzenie rezerwacji) w terminie do 3 dni od zawarcia umowy.
7. Zamawiający zastrzega, że wykorzysta nocleg dla co najmniej 15 osób w tym 9 noclegów w pokojach jednoosobowych.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1A do swz (zwane są dalej wzorem umowy).
9. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 95 ustawy określa, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 9528,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-27 do 2024-05-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert w części 1:
1. Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:
Cena=[(Najniższa cena wykonania zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)/(Cena wykonania zamówienia oferty ocenianej)] x 60 pkt
2. Ocena ofert w kryterium „Odległość obiektu, w którym będzie świadczona usługa od siedziby Teatru” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje obiekt, w którym będzie świadczona usługa w odległości od siedziby Teatru, wynoszącej:
- do 500 metrów – oferta otrzyma 25 pkt,
- powyżej 500 metrów do 1000 metrów – oferta otrzyma 20 pkt,
- powyżej 1000 metrów do 1300 metrów – oferta otrzyma 10 pkt.
- powyżej 1300 metrów do 1500 metrów – oferta otrzyma 0 pkt.
Odległość będzie mierzona według najkrótszej trasy pieszej za pomocą Google Maps (adres strony: https://www.google.com/maps). Odległość będzie mierzona od ul. Zamoyskiego 50 do adresu obiektu tj. numeru lokalu przy ulicy.
3. Ocena ofert w kryterium „Możliwość wcześniejszego zakwaterowania i późniejszego wymeldowania” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje bezkosztową możliwość wcześniejszego zakwaterowania tj. od godziny 12.00 i późniejszego wymeldowania tj. do godziny 15.00, poprzez zaznaczenie:
- TAK – oferta otrzyma 10 pkt,
- NIE – oferta otrzyma 0 pkt.
4. Ocena ofert w kryterium „Kategoria obiektu” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje obiekt, w którym będzie świadczona usługa, który posiada nadaną przez Marszałka Województwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1944 z późn. zm.) na dzień składania ofert kategorię w gwiazdkach, wynoszącą:
- 3 gwiazdki – oferta otrzyma 0 pkt,
- więcej niż 3 gwiazdki – oferta otrzyma 5 pkt.
5. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość obiektu, w którym będzie świadczona usługa od siedziby Teatru

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość wcześniejszego zakwaterowania i późniejszego wymeldowania

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kategoria hotelu

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dla część 2 jest usługa hotelowa w dniach 3-9 lipca 2024 r. dla zespołów zaproszonych na 37 ULICA Festival.
2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów ze śniadaniem w hotelu o standardzie minimum 3-gwiazdki w terminie 3 – 9 lipca 2024 r. dla zespołów przyjeżdżających ze spektaklami gościnnymi prezentowanymi podczas 37.Festiwalu ULICA odbywającego się w dniach 4 – 7 lipca 2024 r. Wszystkie noclegi winny być zapewnione w jednym hotelu.
3. W maksymalnej odległości do 50 metrów od hotelu należy zapewnić do 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i busów do 3,5 t. [odległość mierzona według najkrótszej trasy pieszej za pomocą Google Maps (adres strony: https://www.google.com/maps). Odległość mierzona od adresu hotelu tj. numeru lokalu przy ulicy].
4. Szacunkowa (maksymalna) liczba miejsc parkingowych oraz noclegów winna być zapewniona w pokojach jedno i dwuosobowych według konfiguracji podanej w swz.
5. Hotel, w którym będzie świadczona usługa winien być zlokalizowany w odległości do 2 km (2000 metrów) od adresu Kraków Plac Mariacki 1 [odległość mierzona według najkrótszej trasy pieszej za pomocą Google Maps (adres strony: https://www.google.com/maps). Odległość mierzona od Plac Mariacki 1 do adresu hotelu tj. numeru lokalu przy ulicy].
6. Hotel, w którym będzie świadczona usługa na dzień składania ofert winien mieć nadaną przez Marszałka Województwa kategorię co najmniej trzygwiazdkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1944 z późn. zm.).
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej liczba noclegów i miejsc parkingowych jest liczbą maksymalną i Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej puli tych noclegów i miejsc parkingowych oraz możliwość zmiany pomiędzy podaną powyżej konfiguracją pokoi.
8. Zamawiający poda ostateczną liczbę osób i noclegów oraz liczbę miejsc parkingowych do wykorzystania (rozumianą jako termin na potwierdzenie rezerwacji) w terminie nie późniejszym niż do 14 czerwca 2024 r. (lub w innym zgodnym z ofertą wykonawcy).
9. Zamawiający zastrzega, że przez 6 dni wykorzysta co najmniej 150 pokoi jednoosobowych oraz co najmniej 120 pokoi dwuosobowych.
10. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1A do swz (zwane są dalej wzorem umowy).
11. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 95 ustawy określa, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 100519,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-07-03 do 2024-07-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert w części 2:
1. Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:
Cena=[(Najniższa cena wykonania zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)/(Cena wykonania zamówienia oferty ocenianej)] x 60 pkt.
2. Ocena ofert w kryterium „Termin na potwierdzenie rezerwacji” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje termin na potwierdzenie rezerwacji do 28 czerwca 2024 r., poprzez zaznaczenie:
− TAK – oferta otrzyma 40 pkt,
− NIE – oferta otrzyma 0 pkt.
Termin na potwierdzenie rezerwacji to data, do której Zamawiający poda ostateczną liczbę osób i noclegów oraz liczbę miejsc parkingowych, z których Zamawiający skorzysta w ramach wykonania zamówienia i za które faktycznie zapłaci.
3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin na potwierdzenie rezerwacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1799 z późniejszymi zmianami/), z zastrzeżeniem innych zasad opisanych w niniejszej swz lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Pozostałe są podane w pkt. 5.11) ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-10 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy,
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam dmuchanej ścianki wspinaczkowej - Zakopane
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania10-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Chciałabym wynająć dmuchaną ściankę wspinaczkową dla osób dorosłych. Impreza jest w Zakopanem. Proszę o informacje jaki byłby koszt razem z dojazdem 26.08 g. 17.00 - 20.00. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI