Dostawa mebli różnych do nowej siedziby

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mebli różnych do nowej siedziby
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-05-10
 • ZamawiającyTeatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach imienia Stefana Karskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309915
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli różnych do nowej siedziby

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach imienia Stefana Karskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291121347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Duża 9

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-304

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@teatrkubus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrkubus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: CANEA Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591493469

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Legionów ¾

1.11.4.) Miejscowość: Kielce

1.11.5.) Kod pocztowy: 25-035

1.11.6.) Województwo: świętokrzyskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@canea.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.canea.com.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli różnych do nowej siedziby

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-404715a2-089e-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00240816/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mebli i wyposażenia do nowej siedziby Teatru

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-404715a2-089e-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą:
Dostawa mebli różnych do nowej siedziby
znak sprawy: 1.2.1a/2024
pozostałe zapisy w swz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zaleca:
1.13. - stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu);
1.14. - użycie znacznika czasu.
1.15. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.16. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
pozostałe zapisy w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1.2.1a/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia w załączniku nr 5 - OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 500000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 1 dostawę w zakresie mebli podobnego rodzaju co przedmiot zamówienia o łącznej wartości min: 500.000 zł max. w dwóch dostawach.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o grupie kapitałowej, krs lub cedig

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: referencje, polisa oc

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

załącznik nr 5, certyfikaty, atesty wydane przez jednostki notyfikujące

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z przepisami Działu VII Rozdziału 3 ustawy Pzp, a w szczególności:
a. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie;
b. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
c. zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
d. zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;
e. zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany podatku VAT; zmiany ilości zamawianych mebli, wyposażenia;
f. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy zachowaniu parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian;
g. zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa;
h. przedmiot umowy zastępuje się urządzeniem o lepszych parametrach technicznych bez zmiany ceny ofertowej;
i. w przypadku wycofania z produkcji przedmiotu umowy, dopuszcza się zmianę na nowy przedmiot umowy o tych samych bądź lepszych parametrach bez zmiany ceny ofertowej;
j. zmiany terminu realizacji w sytuacji niezależnej od Stron umowy;
k. zmiany ilości poszczególnych produktów lub rezygnacji z danej pozycji w zależności od posiadanych środków Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuj ekip lub pracowników do prac wykończeniowych - Kielce, Krasocin, Mielec
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania29-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Poszukuj ekip lub pracowników do prac wykończeniowych. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Możliwość rozpoczęcia prac od zaraz. Lokalizacja: Krasocin, Mielec, Kielce. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kielce: SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Dostawa materiałów popularyzacyjnych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI