Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKalwaria Zebrzydowska
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-05-16
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309917
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357002301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 7

1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33-8766437

1.5.8.) Numer faksu: 33-8765863

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozkal2@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-kalwaria.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f3f547b-089c-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f3f547b-089c-11ef-9b7e-467806a93518

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzoz- kalwaria.pl/kategoria/przetargi/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: spzozkal2@op.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność techniczna lub zawodowa
2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia
3) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

5000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie zmiany terminów jej wykonania.
5. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany spowodowanej w szczególnymi okolicznościami.
7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie osób wskazanych w ofercie lub w umowie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Kalwaria Zebrzydowska Al. Jana Pawła II 7

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje ekipy oraz zatrudnię pracowników dekarzy i cieśli - Nowy Targ
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania29-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Poszukuje ekipy oraz zatrudnię pracowników dekarzy i cieśli. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Termin rozpoczęci pracy od zaraz na terenie Nowego targu i okolic. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI