Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice, w jednostce...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice, w jednostce ewidencyjnej 240208_2 Porąbka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBielsko-Biała
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-05-10
 • ZamawiającyPowiat Bielski
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309906
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice, w jednostce ewidencyjnej 240208_2 Porąbka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bielski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 40

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: (33) 81-36-900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.bielsko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice, w jednostce ewidencyjnej 240208_2 Porąbka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eea28e38-06c1-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047174/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Modernizacja ewidencji Gruntów i Budynków wraz z utworzeniem baz BDOT i GESUT dla obrębu Kobiernice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,163610,e1abe19211583592313e5de4001884ce.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem (adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń i dokumentów)
https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,163610,e1abe19211583592313e5de4001884ce.html
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@powiat.bielsko.pl.
UWAGA: Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty! Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę przetargową.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową. Ilekroć w SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 307), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 7, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
9. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Pozostałe wymagania opisano w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.272.9.2024.OJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kobiernice, w jednostce ewidencyjnej 240208_2 Porąbka.
Zamówienie zostało podzielone na IV etapy. Szczegółowy zakres poszczególnych etapów wskazano w Warunkach technicznych.
Szczegółowy opis i zakres prac składających się na przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 6 do SWZ – Warunki techniczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 456 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Niezbędne uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 334) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie sprawdzenia przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów wg formuły „spełnia - nie spełnia".

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 3 do SWZ.
Niezbędne uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że Zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.
Przepisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach (w przypadku, kiedy Zamawiający bada podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Obligatoryjnie:
a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.
2) Dodatkowo – jeśli dotyczy:
a) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, kiedy podpisanie oferty wymaga udzielenia pełnomocnictwa;
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z treścią rozdziału VIII SWZ;
c) w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – jeżeli Wykonawca nie korzysta z możliwości złożenia przedmiotowego oświadczenia na formularzu ofertowym;
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia na formularzu ofertowym.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymaga jego wniesienia).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania i zakresu prac:
a) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art.455 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 i 2 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu podpisanego przez obie strony;
b) w konsekwencji zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli dokonana zmiana wymusza konieczność zmiany terminu realizacji umowy;
c) gdy niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony nie miały wpływu, w tym w szczególności:
 działanie siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy o czas wydłużenia realizacji prac, uzasadniony wyżej wymienionymi okolicznościami, o ile nie wynikały one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym:
a) zmiany osób wskazanych w §4 ust. 4 lit. b) z zastrzeżeniem, że nowe osoby będą posiadały uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dopuszczalne jest również zwiększenie ilości tych osób);
b) powierzenia/rezygnacji przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy/ów i/lub zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom;
c) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP
d) konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany; istotność zmiany rozpatrywana będzie w odniesieniu do art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy założeniach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy.
4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi;
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,163610,e1abe19211583592313e5de4001884ce.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do
negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady do tynków cementowo-wapiennych w budynku - Bielsko-Biała
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania29-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
W związku z prowadzoną inwestycją poszukuję brygady do wykonania tynków tradycyjnych cementowo-wapiennych. Realizacja: Inwestycja na terenie m. Bielsko-Biała, budynek mieszkalny. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI