Dostawa membran i kleju tkankowego z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa membran i kleju tkankowego z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoIława
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-05-17
 • ZamawiającyPowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00048835
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa membran i kleju tkankowego z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510879196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andersa

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital.ilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.ilawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa membran i kleju tkankowego z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f82bb6fe-af24-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003838/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Implanty chirurgiczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.wsprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z2020 r. poz.1261) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę naplatformiehttps://platformazakupowa.pl tj. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanejprzepustowości niemniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolnaprzeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0, d) włączona obsługaJavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GłównegoUrzędu Miar. Oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, zzachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisemelektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCHOSOBOWYCH-KONTRAHENCI Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że: 1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen.Wł. Andersa 3. 2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany zostałInspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: abi@szpital.ilawa.pl 3. Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PrawoZamówień Publicznych. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzaniapodmiotom świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe: oprogramowania,sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi podmiotami rzeczowych umów powierzeniadanych osobowych.5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: • umowy - 10 lat • dokumentacjapostępowania przetargowego – 5 lat • faktury VAT – 5 lat• dokumentacja postępowaniaprzetargowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisamiumowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu dotreści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi doUrzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowychPani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdnia 27kwietnia 2016 r. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będziebrak możliwości realizacji umowy. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposóbzautomatyzowany,w tym również w formie profilowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 MEMBRANA I

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 MEMBRANA II

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 KLEJ TKANKOWY

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawypzp,Wykonawca składa oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – załącznik nr 2doSWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisemzaufanym lub podpisem osobistym

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, w przypadku gdy:1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy,1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie.1.3. w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp.1.4.zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.1.5.zmiana dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian.2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Przekłucie języka - Węgorzewo
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przekłucie języka. Proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI