„DOSTAWA STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA i KARDIOMONITORÓW”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„DOSTAWA STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA i KARDIOMONITORÓW”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdynia
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-05-17
 • ZamawiającyUniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00048842
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„DOSTAWA STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA i KARDIOMONITORÓW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192953946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Styczniowego 9b

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-519

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ucmmit.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ucmmit.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA i KARDIOMONITORÓW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bfc684c-af1e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003425/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Monitoring w OIT w tym monitor transportowy i stacja centralnego monitorowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).2. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.3. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia tj.:- stały dostęp do sieci Internet,- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0 lub Firefox ver.46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, - włączona obsługa JavaScript,- oprogramowanie służące do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf.4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pdf, .doc, .docx, xml,.xls,.xlsx .jpg, .zip, lub .rar , przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdfa) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:- oferta załączona przez Wykonawcę na Platformie i zapisana nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ w systemie widnieje jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia oferty dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert,- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).5. Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, złożenia oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje6. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administrator danychAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia. Tel: 58 699 85 06 adres e-mail: dane_osobowe@ucmmit.gdynia.plInspektor ochrony danychWe wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres e-mail: ochrona_danych@ucmmit.gdynia.pl;Cel przetwarzaniaUniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej będzie przetwarzać dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.Podstawa przetwarzania danychDane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu.Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.Okres przechowywania danych Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Odbiorcy danychPani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie powyżej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzjiW odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 06/UCMMiT/TP-fn/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:- stacji centralnego monitorowania – 1 szt. - kardiomonitorów 19 cali - 3 szt. - kardiomonitora transportowego – 1 szt. wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu obsługującego.Przedmiot zamówienia musi:a) być fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021, nie powystawowy, nieużywany wcześniej do prezentacji, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego,b) pochodzić z bieżącej produkcji seryjnej, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyrobach na potrzeby wyłącznie niniejszego zamówienia,c) być wprowadzony przed terminem składania ofert do obrotu i na rynek Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem polskim,d) posiadać datę produkcji widoczną na obudowie,e) być wyprodukowany zgodnie z wymogami zasadniczymi i normami bezpieczeństwa określonymi dla wyrobów medycznych w przepisach prawa Unii Europejskiej i w przepisach prawa polskiego,f) być zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.),g) spełniać wymagania prawa polskiego na dzień odbioru przez Zamawiającego,h) posiadać min. 24 miesięczną gwarancję (wszelkie usterki i wady usuwane na każde żądanie Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.Urządzenia powinny być wykonane z materiałów odpornych na mycie środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi – nie mogą zmieniać się jego parametry użytkowe pod wpływem działania takich środków. Urządzenia powinny posiadać zabezpieczenia przed niewłaściwym jego zastosowaniem.Kardiomonitory muszą być kompatybilne ze stacją centralnego monitorowania.Stacja centralnego monitorowania musi być kompatybilna z posiadanymi już przez Zamawiającego kardiomonitorami CARESCAPE B850 V 3.12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne.3. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisane urządzenia lub równoważne. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie urządzeń o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33195200-5 - Centralna jednostka monitorująca

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123210-3 - Urządzenia do monitorowania czynności serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonanania zamówienia

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wyposażenie stacji centralnego monitorowania

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z wbiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca. Oświadczenia te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086.) z innymi Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie d innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Formularz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.Wykonawca w kolumnie 3 pn. „ZAOFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE” zobowiązany jest wpisać „TAK” lub „NIE” i zamieścić opis parametru/ów lub informacje potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego zaoferowanych urządzeń oraz w dokumentach przedmiotowych (potwierdzających spełnienie wymagań przez oferowane urządzenia) podać numery parametrów urządzeń określonych w tabelach, do których dokumenty się odnoszą. Jeżeli oferowane urządzenia nie spełnią wymagań, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.2. Fotografie lub aktualny katalog oraz instrukcja obsługi, producenta oferowanych urządzeń/autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w SWZ, (pozycje w katalogach instrukcjach muszą być oznaczone nr parametru, których dotyczą), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w języku polskim.3. Aktualny wpis lub zgłoszenie dotyczące oferowanego wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.4. Aktualna deklarację zgodności producenta (dotyczy każdego urządzenia).5. Aktualny Certyfikat Jednostki Notyfikowanej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.2. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie warkoczyków- Człuchów
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie warkoczyków o długości do połowy pleców. Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI