Udostępnienie pomieszczeń do przechowywanie zwłok oraz do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udostępnienie pomieszczeń do przechowywanie zwłok oraz do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-05-18
 • ZamawiającyProkuratura Okręgowa w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00048833
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udostępnienie pomieszczeń do przechowywanie zwłok oraz do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Solna 10

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-736

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618852000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@poznan.po.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udostępnienie pomieszczeń do przechowywanie zwłok oraz do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3968a8e0-af1b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019160/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udostępnienie pomieszczeń do przechowywania zwłok oraz do przeprowadzania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok w obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja użytkownika Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu(Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkownikówSystemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO VII WB.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:Udostępnianie pomieszczeń w celu przechowania zwłok i przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie2. Wykonawca zapewni pomieszczenia do przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich oraz w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych -chłodnia.3. Wykonawca zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, w tym również udostępni niezbędne narzędzia, materiały, środki dezynfekcyjne i inne urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85112000-7 - Dodatkowe usługi szpitalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia -Prosektorium musi spełniać warunki określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10.04.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 123),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje prosektorium spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10.04.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 123)- załącznik nr 5

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi:1) Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej (ofertę składa pełnomocnik) - pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne / konsorcja).4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3 do SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.6) Zobowiązanie (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego swoje zasoby - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.2. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich wykonawców lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia, (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.8. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 nie więcej niż o 10% wartości ceny jednostkowej określonej § 5 ust. 1 wzoru umowy w przypadku zmiany przepisów w zakresie:a) ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do usługi objętej umową,b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz 2019 r. poz. 1074 i 1572),e) zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia.3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów. Wykonawca w złożonym wniosku musi wykazać, że zmiany przepisów prawa w zakresie o którym mowa w ust. 2 miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.3. Tryb wprowadzenia zmian:a) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. „a” wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia wprowadzona zostanie aneksem do niniejszej Umowy, którego postanowienia wejdą w życie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT,b) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. „b”, „c” i „d”, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem, zawierającym stosowną kalkulację o dokonanie zmiany umowy, w którym w sposób obiektywny udowodni wzrost kosztów przypadający na realizację umowy z Zamawiającym.c) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2 lit. „e” Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem, zawierającym stosowną kalkulację o dokonanie zmiany umowy, w którym w sposób obiektywny udowodni wzrost kosztów przypadający na realizację umowy z Zamawiającym. Zmiana wynagrodzenia nastąpi z użyciem prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 lit. „b”, „c”, „d” i „e” winny być złożone w formie pisemnej, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodującej zmianę umowy.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy, po przeprowadzonych przez strony negocjacjach.6. Ilość dób przechowywanych zwłok oraz przeprowadzanych sekcji zwłok będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowanych przez Prokuraturę Rejonową. Przewidywana ilość dób przechowywanych zwłok oraz przeprowadzanych sekcji zwłok określona w Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym stanowi szacunkową ilość zapotrzebowania na usługi w okresie wykonywania niniejszego przedmiotu umowy.7. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji usługi w pełnym zakresie i zapłaci wyłącznie za usługi faktycznie wykonane. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się zrealizować minimum 70% orientacyjnej ilości dób przechowywania i przeprowadzanych sekcji zwłok w okresie trwania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System, dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-16

2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Przedłużenie paznokci - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, czy jest możliwość przedłużenia paznokci żelem do czwartku? Proszę o kontakt. Pozdrawiam.