Rozszerzenie licencji modemów satelitarnych typu SKYWAN IDU 7000

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozszerzenie licencji modemów satelitarnych typu SKYWAN IDU 7000
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-08-05
 • ZamawiającyCentrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00274830
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozszerzenie licencji modemów satelitarnych typu SKYWAN IDU 7000

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140338549

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 9/13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka budżetowa Skarbu Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozszerzenie licencji modemów satelitarnych typu SKYWAN IDU 7000

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94638040-0c02-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00274830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061835/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Licencja do modemów IDU 7000 Stacji bazowej systemu łączności satelitarnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/czcsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/czcsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/czcsz

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/czcsz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2616.30.2022.MP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozszerzenie licencji modemów satelitarnych typu SKYWAN IDU 7000

4.2.6.) Główny kod CPV: 32531000-4 - Urządzenia łączności satelitarnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) – waga kryterium 60%;
Gwarancja – waga kryterium 40%.
2. Punkty przyznane za kryterium „CENA” liczone będą wg następującego wzoru:
C=(CM / CB) x 60 (pkt)

gdzie:
C – liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium „CENA”
CM – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – cena oferty badanej
Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60.
3. Poprzez kryterium „termin gwarancji” należy rozumieć zaproponowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, podany w pełnych miesiącach kalendarzowych:

a) W celu przyznania punktów w gwarancji zostanie zastosowany poniższy wzór:

G = (GB – 36/48 – 36) x 40 (pkt)

gdzie:
G - ilość punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium termin gwarancji;
GB – gwarancja oferty badanej w miesiącach.

przy czym:

b) Poprzez to kryterium Zamawiający rozumie okres gwarancji podany w miesiącach, który nie może być krótszy niż 36 miesiące i dłuższy niż 48 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
c) W przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym parametru „Okres gwarancji”, Zamawiający uznaje, że Wykonawca zadeklarował najkrótszy okres, tj. 36 miesiące. Oferta Wykonawcy nie będzie podlegała odrzuceniu.
d) W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dłuższego „okresu gwarancji” niż 48 miesięcy, do obliczenia punktów zostanie przyjęty okres 48 miesięcy. Natomiast Wykonawca w razie wyboru jego oferty zostanie związany podanym przez niego okresem gwarancji.
e) Zamawiający wymaga dla całego asortymentu jednakowego okresu gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje różne okresy gwarancji to Zamawiający do oceny oferty przyjmie najkrótszy okres trwania gwarancji oferowany przez Wykonawcę
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przez co należy rozumieć ofertę z najkorzystniejszym bilansem ceny, okresem gwarancji liczona wg wzoru:

ON = C + G [pkt]

przy czym:
ON – oferta najkorzystniejsza;
C– ilość punktów w kryterium – cena
G – ilość punktów w kryterium – termin gwarancji
5. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Ofertami zakwalifikowanymi do oceny wg kryteriów oceny ofert będą tylko te, które odpowiadają treści SWZ.
7. Zamawiający zsumuje punkty za poszczególne kryteria.
8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert niepodlegających odrzuceniu.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian do umowy zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Opieka informatyczna - Piaseczno
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Oferuję opiekę informatyczną 24h. Nasza firma ma duże doświadczenie we wsparciu biur rachunkowych i znamy się na wszystkich programach księgowych oraz na działaniu system księgowych. Jeśli jesteście zainteresowani, proszę o kontakt z prośbą o ofertę. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI