Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-08-01
 • ZamawiającySIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-22
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00273166
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386566426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ewarysta Estkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-755

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pit.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi doradcze, badania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9bfc2fd-026a-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pit

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pit .W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1 regulamin. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Ze względu na ograniczenia formularza szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art.19 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „PZP” w związku z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Z administratorem można się z skontaktować: listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański instytut Technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl lub telefonicznie: 61 850 48 90. 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub przez e-mail: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy przedmiotowa dokumentacja.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy prawa, w tym o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane), zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRZ/0020/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych (usług głosowych i usług transmisji danych) wraz z dostawą urządzeń (telefony i routery) oraz akcesoriów.
2. Świadczenie usługi obejmuje nie mniej niż 291 aktywacji (w tym 214 w ramach usług głosowych z transmisją danych oraz 77 w ramach usług transmisji danych).
3. Zamówienie obejmuje dostawę 214 telefonów komórkowych w podziale na III grupy: grupa I - 13 szt., grupa II - 76 szt., grupa III - 125 szt. oraz 42 routerów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32250000-0 - Telefony komórkowe

32413100-2 - Rutery sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem umowy głównej w zakresie:
a) do 30 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie usług telekomunikacyjnych (tj. dodatkowych aktywacji usług głosowych z transmisją danych lub usług transmisji danych);
b) do 30 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie dostawy telefonów komórkowych z grupy II z akcesoriami;
c) do 10 szt. routerów, W ramach wskazanych powyżej wartości/ilości Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji w zakresie dostaw wyłącznie w celu nabycia urządzeń i akcesoriów niezbędnych do korzystania z usług telekomunikacyjnych nabywanych w ramach opcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niezależnie od planowanych zakupów nowych aktywacji wraz z urządzeniami i akcesoriami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający przewiduje także możliwość zakupu samych aparatów telefonicznych (3 szt. z grupy I lub 3 szt. z grupy II) , w cenie wskazanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym odrębnie od urządzeń wraz z abonamentem (poz. 4 i 5 tabeli C formularza ofertowego) .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa abonenta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do świadczenia usług telekomunikacyjnych tj. aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501).
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej lub transmisji danych), każda z nich świadczona przez minimum 2 lata i obejmująca co najmniej 200 aktywacji/numerów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); załącznik nr 8 do SWZ.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a)postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b)wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c)ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawców. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznymi podpisami, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza albo kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi mocodawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt.1. przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
a) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, niestanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, zagrożenie epidemiologiczne, epidemia, zamieszki, wojny, pożary, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, strajk generalny lub branżowy;
b) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności może: obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy; przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania Przedmiotu Umowy,
c) w razie, gdy podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy;
d) w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień Umowy w związku z waloryzacją wynagrodzenia, o której mowa w art. 436 i 439 ustawy Pzp, na warunkach określonych w Umowie.
3. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz. 374, ze zm.).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określone w ust. 1 i 3, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
realizację wizualizacji projektowanych Domków Krasnoludów - Oborniki
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania02-06-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę realizację wizualizacji projektowanych Domków Krasnoludów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI