Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych przez okres 36 miesięcy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-08-08
 • ZamawiającyPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00275751
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych przez okres 36 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332133

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowiecka 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-975

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgi.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgi.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

geologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych przez okres 36 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1e7967a-0c20-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami pkt 10 SWZ - Sposób komunikacji, pkt 11 SWZ - Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów oraz pkt 13 SWZ - Sposób i termin składania i otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt 21 SWZ - Dane osobowe

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami pkt 21 SWZ - Dane osobowe

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.26.94.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych przez okres 36 miesięcy.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz usług, które Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz usług, które Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.

Możliwość skorzystania prawa opcji polegającego na możliwości skorzystania z rozliczenia usług innych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Ofercie oraz zwiększenie podstawowego zakresu zamówienia
o maksymalnie 140 kart SIM/kart SIM do transmisji danych oraz 95 sztuk aparatów telefonicznych

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt 8.4 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 9 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami § 9 załącznika nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-02 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający, w celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert, zastosuje kryterium oceny ofert opisane w pkt 15 SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz.U. 2022 poz. 835).

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, oraz na okres okoliczności, o których mowa w ust. 7 ust 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Termin realizacja zamówienia obejmujący zamówienie podstawowe i zamówienia objęte prawem opcji – przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:
- świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych – przez okres 36 miesięcy liczony od dnia 21.08.2022 r. do dnia 20.08.2025 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia,
w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze;
- dostawa aparatów telefonicznych ze zdjętą blokadą simlock – nie później niż 5 dni roboczych od daty wyboru przez Zamawiającego modeli aparatów;
- dostawa aktywnych kart SIM – maksymalnie na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem aktualnej usługi tj. przed dniem 20.08.2022 r.;
- dostawa aktywnych kart SIM w ramach prawa opcji zostanie zrealizowana każdorazowo w przeciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż do 20.08.2025 r.
- dostawa telefonów ze zdjętą blokadą simlock w ramach prawa opcji zostanie zrealizowana każdorazowo w przeciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż do 20.08.2025 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie sieci komputerowej w budynku 3-kondygnacyjnym - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania28-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie sieci komputerowej w budynku 3-kondygnacyjnym plus dwa pomieszczenia poza budynkiem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa samochodu operacyjnego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Zamówienie na materiały edukacyjno-promocyjne dla projektu KEI
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Rozszerzenie licencji modemów satelitarnych typu SKYWAN IDU 7000
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI