ZP2/09/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych: produkty spożywcze dla

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZP2/09/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych: produkty spożywcze dla Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” od września do grudnia 2022 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKonin
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-09-26
 • ZamawiającyPRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "LESZCZYNOWA GÓRKA"
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-17
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352633
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZP2/09/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych: produkty spożywcze dla Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” od września do grudnia 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "LESZCZYNOWA GÓRKA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301509720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 11

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przedszkole10-konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole10-konin.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP2/09/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych: produkty spożywcze dla Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” od września do grudnia 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c452318-3659-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00311624/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c452318-3659-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania
kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.2.Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przypadku załączników, które są
zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny). 2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia
oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamówienia. aksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce „Zgłoś problem”. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: sekretariat@przedszkole10-konin.pl nie dotyczy składania ofert )
8. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowychśrodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 10 z Oddziałami
Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie, przy ulicy Chopina 11, tel.
63 242 08 61 e-mail: sekretariat @przedszkole10-konin.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Mariką Tomaszewską - Nowicką jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w
Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: iod@konin.um.gov.pl. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Justyna
Bruch tel. (63) 240 11 77. e-mail: justyna.bruch@konin.um.gov.pl .
Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa,
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę artykułów żywnościowych w 2022 r. zgodnie z Ustawą PZP
Dz. U. z 2022 r. poz.Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o
pracę bądź innych umów zlecenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: zp2/09/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 10729,49

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – różne produkty spożywcze
CPV 15800000-6 różne produkty spożywcze
Różne produkty spożywcze w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta, z
odpowiednio długim terminem przydatności do spożyc

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona
w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby
podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych
jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości min. 60 %
wartości brutto wskazanej
w Formularzu ofertowym wykonawcy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

2) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :
A) MAGAZYN STOŁÓWKI – 40 PKT

B) Siedziba placówki bez wniesienia do magazynu-0 PKT

P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY

C+P = suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy

Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : A) MAGAZYN STOŁÓWKI – 40 PKT B) Siedziba placówki bez wniesienia do magazynu-0 PKT P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - zał. nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.Oświadczenie wykonawcy składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – zał. nr 3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
niniejszej umowy, polegające na:
a) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
w tym zmiany ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmianie terminie, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zamiana
sposobu wykonywania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
c) w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż
odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
d) przedłożeniu przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej
lub wyższej jakości za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
e) wprowadzeniu do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego produktu powodującego wycofanie
dotychczasowego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
f) dopuszczeniu się zmiany umowy w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu wielkości opakowania przy
zachowaniu jego parametrów - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta potwierdzonych
odpowiednimi dokumentami.
g) zwiększeniu o 10% wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostawy oraz
prawidłowego funkcjonowania stołówki na skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia
postępowania o zamówienie.
h) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono w
zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy
i) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
W przypadkach, o których mowa w pkt. H , I: 1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z rozdziałem XVI SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię DC01, S355JR, S355MC, Ocynk Ogniowy/Elektrolit/Alu Cynk, profile, rury - Kłecko
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Kupię DC01, S355JR, S355MC, Ocynk Ogniowy/Elektrolit/Alu Cynk, profile, rury. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa silników zaburtowych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Konin: Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Koninie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawy artykułów mleczarskich - nabiału (II postępowanie)
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Sukcesywne dostawy produktów mlecznych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI