Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem przy ul....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem przy ul. Sportowej w Szamotułach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzamotuły
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-10-03
 • ZamawiającyCENTRUM SPORTU SZAMOTUŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-17
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352638
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem przy ul. Sportowej w Szamotułach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM SPORTU SZAMOTUŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302592018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@csszamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://csszamotuly.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem przy ul. Sportowej w Szamotułach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bb74912-365a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00346374/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem przy ul. Sportowej w Szamotułach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9bb74912-365a-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w SWZ.
2.Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Rafał Krzykała
od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego, w godzinach 9.00-15.00
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@csszamotuly.pl
(nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia
(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-9bb74912-365a-11ed-8832-4e4740e186ac
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie eZamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie eZamówienia.
10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@csszamotuly.pl
(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o., ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Aleksandrę Cnota-Mikołajec, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot.: Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem przy ul. Sportowej w Szamotułach prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem przy ul. Sportowej w Szamotułach.
Zakres prac:
Prace wykonywane na podstawie Decyzji nr 178/2022z dnia 14.04.2022 Starosty Powiatu Szamotulskiego zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno -budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę hali tenisowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą podziemną i nadziemną oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym na terenie działek 3484/12, 3484/13, 3484/14 , 3482/8, 3484/11obręb Szamotuły, gmina Szamotuły, kategoria obiektów (VIII, XV).

Zadanie określa pozwolenie na BUDOWĘ HALI TENISOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 3482/8, 3484/11, 3484/12, 3484/13, 3484/14 obręb SZAMOTUŁY, gmina SZAMOTUŁY.

Obiekt będzie pełnił funkcję zadaszenia nad kortami i zapleczem szatniowo-sanitarnym. Ponadto zostanie zaprojektowane ogrzewanie, wentylacja mechaniczna oraz oświetlenie. Projekt zakłada budowę pomieszczenia węzła cieplnego i pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego w obrębie hali, pod projektowanym dachem hali. Pomieszczenia węzła cieplnego i zaplecza szatniowo-sanitarnego są wydzielonego ścianami wewnętrznymi i drzwiami wewnętrznymi.
W obrębie projektowanej hali jest projektowane także zaplecze szatniowo-sanitarne do obsługi osób korzystających z kortów, w ilości do 20 osób niebędących stałymi użytkownikami i 2 pracowników. Projektowana hala sportowa jest przeznaczona do użytkowania okresowego jako obiekt zamknięty - w okresie zimowym, natomiast w pozostałej części roku, po demontażu bocznych ścian z poszycia PVC, obiekt będzie pełnił funkcję zadaszenia nad kortami i zapleczem szatniowo-sanitarnym. Ponadto zostanie zaprojektowane ogrzewanie, wentylacja mechaniczna oraz oświetlenie. Projekt zakłada budowę pomieszczenia węzła cieplnego i pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego w obrębie hali, pod projektowanym dachem hali. Pomieszczenia węzła cieplnego i zaplecza szatniowo-sanitarnego są wydzielone ścianami wewnętrznymi i drzwiami wewnętrznymi.
Projektowana hala nie jest przeznaczona do pobytu grupy osób powyżej 50 os. nie będących stałymi użytkownikami.
Wejście główne do obiektu prowadzi do holu połączonego z poczekalnią. Z holu dostępne są pomieszczenia toalet i szatni oraz toalety dla niepełnosprawnych. Z holu prowadzi wejście do hali kortów. Niezależne wejście z zewnątrz prowadzi do pomieszczenia węzła cieplnego. Ponadto bezpośrednio z hali kortów będzie dostępne pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie dla trenera.
Szczegółowy zakres robót i sposobu ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- CENA znaczenie – 60 %

- DODATKOWY
OKRES GWARANCJI znaczenie – 40 %

Kryterium „CENA” – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez wykonawcę, podana w „FORMULARZU OFERTOWYM”. Maksymalną liczbę punktów, tj. 60 pkt otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, pozostali natomiast proporcjonalnie mniej. Oceny pozostałych ofert zostaną przeliczone według następującego wzoru:


Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Ocena = ---------------------------------------------------------------------- x 60

Cena brutto oferty badanej


Kryterium „DODATKOWY OKRES GWARANCJI”
Zamawiający otrzyma punkty za zadeklarowanie dodatkowej gwarancji ponad podstawową.
Zamawiający ustala, iż wykonawca będzie mógł zadeklarować następujące okresy dodatkowej gwarancji: 0, 6, 12, 18, 24 miesiące.
Zamawiający ustala, iż wykonawca będzie mógł zadeklarować następujące okresy łącznej gwarancji: 60, 66, 72, 78, 84 miesiące.
Przy czym:
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 60 miesięcy,
Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 24 miesiące.
Jeśli wykonawca nie określi gwarancji, przyjmuje się, że oferuje gwarancję podstawową.
Jeśli wykonawca określi gwarancję dodatkową jako dłuższą niż 24-miesięczną, przyjmuje się że oferuje gwarancję 24 miesięczną.
Łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 84 miesięcy (okres podstawowej gwarancji + okres dodatkowej gwarancji). Dłuższy okres gwarancji traktuje się jak gwarancję 84 miesięczną.

Zamawiający otrzyma punkty za zadeklarowanie dodatkowej gwarancji ponad podstawową.
Zamawiający ustala, iż wykonawca będzie mógł zadeklarować następujące okresy dodatkowej gwarancji: 0, 6, 12, 18, 24 miesiące.
Wykonawca otrzyma:
0 DODATKOWYCH MIESIĘCY – 0 PKT
6 DODATKOWYCH MIESIĘCY – 10 PKT
12 DODATKOWYCH MIESIĘCY – 20 PKT
18 DODATKOWYCH MIESIĘCY – 30 PKT
24 DODATKOWE MIESIĄCE – 40 PKT

2. Liczby punktów w poszczególnych kryteriach („CENA”, „DODATKOWY OKRES GWARANCJI”) zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wszystkim wymaganiom określonym w swz i który uzyskał najwyższą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (art. 57 Pzp) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału (art. 112 Pzp) dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości
1 000 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem lub budowie lub rozbudowie budynku (za wyjątkiem obiektów przemysłowych wielkogabarytowych typu: hale stałe, hale systemowe, hale przemysłowe, magazyny, garaże i myjnie samochodowe), o wartości robót nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zakres robót wykonanych przez Wykonawcę obejmował roboty związane z budową kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem i z elementami infrastruktury towarzyszącej – zaplecze szatniowe i sanitarne. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane terminowo, w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Wykonawca na potwierdzenie warunku jest zobowiązany przekazać zamawiającemu referencje na budowę obiektów wraz z kortami tenisowymi o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego, dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (UWAGA: W SYTUACJI, GDY FAKT OPŁACENIA POLISY NIE WYNIKA Z SAMEJ TREŚCI POLISY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁACENIE POLISY) jako załącznik nr 4 – (nie należy dołączać do oferty – składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem lub budowie lub rozbudowie budynku (za wyjątkiem obiektów przemysłowych wielkogabarytowych typu: hale stałe, hale systemowe, hale przemysłowe, magazyny, garaże i myjnie samochodowe), o wartości robót nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zakres robót wykonanych przez Wykonawcę obejmował roboty związane z budową kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem i z elementami infrastruktury towarzyszącej – zaplecze szatniowe i sanitarne. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane terminowo, w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Wykonawca na potwierdzenie warunku jest zobowiązany przekazać zamawiającemu referencje na budowę obiektów wraz z kortami tenisowymi o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem .
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (nie należy dołączać do oferty – składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
6. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców,
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 Pzp).
2) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4) Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 Pzp).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).

W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (art. 117 ust. 4 Pzp).

W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale XVI SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w rozdziale XVII SWZ.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale XVII SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art.125 ust. 4 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie (§ 8 i 9) oraz w art. 454 i 455 ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikających z dokumentów potwierdzających te okoliczności,
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do treści tych przepisów lub wytycznych,
c) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,
d) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunków lub ograniczeń,
e) zmiana osobowa: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego - podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie, oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców,
f) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do pisma Zamawiającego określającego te okoliczności,
g) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie się na rynku po dniu zawarcia umowy sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego.
h) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia wykonawcy, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i odpowiadającej mu wartości wynagrodzenia w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 07:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 07:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję ekipy do prac elektrycznych - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania21-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuję ekipy do prac elektrycznych. Budynki użyteczności publicznej, prywatne. Prace na terenie Poznania i okolic (do 100km.). Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI