Sukcesywne dostawy produktów mlecznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy produktów mlecznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-09-26
 • ZamawiającyAreszt Śledczy w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-17
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352657
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy produktów mlecznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagnańska 155

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-563

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_kielce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy produktów mlecznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbb8f3c8-36c9-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076111/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https;//miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https;//miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 155, 25-563 Kielce;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Kielcach jest mjr Piotr Feigel, e-mail: piotr.feigel@sw.gov.pl, tel. 41 369 07 06;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie: „SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH”, nr sprawy: DKW.2232.11.2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 569 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mlecznych w ilości wymienionej poniżej:
1 ser twarogowy półtłusty CPV 15542100-0 – 5 000 kg
(ser twarogowy niedojrzewający zwany twarogiem. Smak i zapach czysty, łagodny, lekko kwaśny, posmak pasteryzacji. Konsystencja i struktura jednolita, zwarta, bez grudek. Barwa biała do lekko kremowej, jednolita w całej masie. Zawartość tłuszczu max 5g. Opakowania jednostkowe dla sera uformowanego w kostki o masie 200g lub 250g powinny być wykonane z folii, papieru lub innego materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością)

2 serek kanapkowy CPV 15542200-1 – 1 000 kg
(serek naturalny do smarowania. Zawartość tłuszczu max. 10g/100g. Produkt otrzymany
z mleka pasteryzowanego. Konsystencja: jednolita, smarowna, pastowata. Smak i zapach charakterystyczny dla rodzaju produktu, niedopuszczalny posmak i zapach obcy. Opakowania jednostkowe powinny stanowić kubeczki lub kształtki z tworzywa sztucznego zamykane zakrywką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o masie 125g lub 150g)

3 ser topiony CPV 15542200-1 – 2 000 kg
(serek kremowy topiony naturalny lub smakowy, kształt zbliżony do kostki lub trójkąta opakowania 50g lub 100g. Barwa i konsystencja jednolita bez ziarnistości, konsystencja smarowana. Smak i zapach charakterystyczny dla sera)

4 serek fromage CPV 15542200-1 – 850 kg
(składniki: twaróg chudy, tłuszcz roślinny, błonnik. Smak naturalny, opakowania kostka
80g lub100g)

5 twarożek ziarnisty (serek wiejski ziarnisty) CPV 15542200-1 – 500 kg
(serek wiejski to połączenie płynnego jogurtu i sztywnego twarogu o zawartości tłuszczu max 10g/100g, smak naturalny, opakowania twarde z atestem do żywności o gramaturze 150g
lub 200g)

6 serek homogenizowany CPV 15542200-1 – 1 350 kg
(serek homogenizowany o zawartości tłuszczu max. 10g/100g. Skład: twaróg odtłuszczony
z mleka, woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, skrobia modyfikowana, naturalny aromat waniliowy z innymi naturalnymi aromatami. Struktura i konsystencja - jednolita, zwarta, porowata bez grudek. Opakowanie jednostkowe – kubek z tworzywa sztucznego (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością), opakowanie twarde 125g lub 150g)

7 mleko w proszku odtłuszczone CPV 15510000-6 – 2 000 kg
(proszek sypki, jednolity drobno rozpylony, barwa białokremowa jednolita. Smak i zapach typowy dla mleka pasteryzowanego. Opakowania 250g – 25kg)

8 śmietana 18% CPV 15510000-6 – 1 750 kg
(śmietana pasteryzowana, homogenizowana zawartość tłuszczu mlecznego 18%. Wygląd: płyn jednorodny, bez kłaczków ściętego sernika, bez podstoju serwatki. Barwa jednolita;
od jasnokremowej do kremowej. Smak czysty, lekko kwaśny, lekki zapach i posmak pasteryzacji, niedopuszczalny smak i zapach obcy. Konsystencja płynna, gęstawa, jednolita
w całej masie; homogenizowana – zawiesista. Opakowanie jednostkowe z tworzywa sztucznego wykonanego z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opakowania twarde : kubek, wiadro o wadze 400g – 5kg)

9 jogurt naturalny CPV 15551310-1 – 500 kg
(Wygląd: skrzep jednolity, zwarty; dopuszcza się lekki podciek serwatki oraz nieznaczne gazowanie; przy metodzie zbiornikowej – skrzep rozbity barwy białej do lekko kremowej.
Smak i zapach czysty, lekko kwaśny, konsystencja jednolita, zwarta, skrzep dający się kroić. Opakowanie jednostkowe z tworzywa sztucznego dopuszczone do kontaktu z żywnością zamykane zakrywką z folii aluminiowej termozgrzewalnej. Opakowania twarde 125g lub150g)

10 kefir CPV 15551310-1 – 1 000 kg
(skład: mleko, mleko w proszku, białka mleka, aktywna mikroflora. Opakowanie twarde dopuszczone do kontaktu z żywnością o wadze 200g lub 400g)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15542200-1 - Ser miękki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15542100-0 - Ser twarogowy

15510000-6 - Mleko i śmietana

15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty złożone przez wykonawców będą badane według następującego kryterium:
cena – sposób liczenia punktacji w kryterium:
Ilość punktów = cena najniższa złożonych ofert/ cena badanej oferty * 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1 nie podlegają wykluczeniu,
2 posiadają zdolności techniczne i zawodowe tj.:
w okresie ostatnich 3 lat wykonali lub wykonują co najmniej jedną dostawę na kwotę (brutto): 140.000,00 zł.
3 zamawiający nie stawia wymagań w zakresie:
3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
3.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku polegania Wykonawcy na potencjale podwykonawców, Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa powyżej, wskazujące na wykonanie robót budowlanych i/lub dostaw zrealizowanych przez podwykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO, zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
Zaakceptowany wzór umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.600,00 zł.
2 Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert w jednej lub kilku poniższych formach:
2.1 w pieniądzu na nieoprocentowane konto Zamawiającego NBP O/O Kielce, nr rachunku:
53 1010 1238 0804 0613 9120 0000;
2.2 w gwarancjach bankowych;
2.3 w gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2019 r. poz. 310.836 i 1572).
3 Na dowodzie wpłaty wadium, wniesionego w formie określonej w pkt 2.1 wykonawca
w tytule przelewu wpisuje: wadium, nr sprawy DKW.2232.11.2022.
4 Wykonawca wybierając wadium określone w pkt 2.2 - 2.4 składa dokument wraz z ofertą opatrzony podpisem zaufanym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki VAT na dostarczany przedmiot zamówienia. Nowa stawka podatku VAT obowiązuje od dnia wejścia przepisów ją wprowadzających.
2 Zmiany obowiązującej stawki VAT nie powodują konieczności zmiany treści umowy w drodze aneksu.
3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zmiana cen jest możliwa po przedstawieniu dokumentów księgowych potwierdzających wzrost cen surowców lub półproduktów po stronie Wykonawcy. Wzrost cen surowców lub półproduktów powodujący u Wykonawcy konieczność zmiany cen umownych ma być nie mniejszy niż 15%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię walcówkę żebrowaną w kręgach fi 8 B500C, 24t tygodniowo - Wojciechowice
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania24-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię walcówkę żebrowaną w kręgach fi 8 B500C, 24t tygodniowo. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI