Termomodernizacja stropodachu poprzez zastosowanie celulozy wdmuchiwanej metodą „in...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja stropodachu poprzez zastosowanie celulozy wdmuchiwanej metodą „in blow” we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-10-01
 • ZamawiającyWrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-17
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352656
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja stropodachu poprzez zastosowanie celulozy wdmuchiwanej metodą „in blow” we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931118643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karmelkowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-437

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: LUKASZ.KONCEWICZ@WARR.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja stropodachu poprzez zastosowanie celulozy wdmuchiwanej metodą „in blow” we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-653da3ec-36a7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertęwraz z wymaganymi
dokumentami należy umieścić na Platformazakupowa.pl podadresem:Https://platformazakupowa.pl/pn/warr w myśl Ustawy na
stronie internetowejprowadzonegopostępowania. Szczegółowa instrukcja dlaWykonawców
dotyczącazłożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej
podadresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Do oferty należy dołączyć wszystkiewymagane wSWZ dokumenty.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączeniawszystkichwymaganych załączników należy kliknąć przycisk
„Przejdź do podsumowania”. Oferta lubwniosekskładana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym,podpisemzaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty zapośrednictwemplatformazakupowa.pl,
wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio nadokumentach przesłanychza pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu nakażdym załączonym plikuosobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp,
gdziezaznaczono, iż oferty,wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którymmowa w art. 125ust.1
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej iopatruje sięodpowiednio w odniesieniu do wartości
postępowania kwalifikowanym podpisemelektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Za datę złożenia oferty
przyjmuje siędatę jejprzekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcieprzycisku “Złóżofertę” i
wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Poupływie terminu, októrym mowa w ust. 1, złożenie oferty
nie będzie możliwe. Uwaga! O terminiezłożenia oferty decydujeczas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej
wprowadzenia.Oferty złożone poterminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niżwyżej
opisany,zostanie odrzucona.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnegoprzepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.
Urz. UE LOgłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu- Zamówienieudzielane jest w
trybiepodstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Robotybudowlane 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Wrocławska AgencjaRozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Karmelkowej
29,52-437Wrocław ;Administrator umożliwia kontakt za pomocą warr@warr.pl bądź telefonicznie: 71 7970400;Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wceluzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Opracowaniekompleksowejdokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie
robótbudowlanomontażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy halisystemowej dlaWrocławskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu przy ul. KarmelkowejZnak Sprawy:1/21 z dn. 10.03Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty,którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia
11września2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), dalej„ustawa Pzp”;Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 Pzp,przez okres 4 latod dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązekpodania przez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym
określonymwprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówieniapublicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Wodniesieniu doPani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposóbzautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO
prawodostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowaniaPani/Pana danych
osobowych*;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18ust. 2 RODO**; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
DanychOsobowych, gdyuzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;nie
przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danychosobowych; prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły dostępne w zał. nr 7

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
– Wdmuchanie warstwy granulatu celulozowego o grubości minimum 30 cm na stropodachu dla pawilonu „A” Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Karmelkowej 29 we Wrocławiu.
– przygotowania oferty przez wykonawcę,
– zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. planuje przeprowadzić przedmiotowe działania w pawilonie „A” w celu poprawy termoizolacji budynku oraz obniżeniu kosztów związanych z ogrzewaniem powierzchni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert przez Zamawiającego: cena oraz okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja ba roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
● w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
⮚ opracowanie dwóch projektów systemu ocieplenia w budynku o pow. nie mniejszej niż 500 m2,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi i roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi i roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Dokumenty lub oświadczenia (nie stanowiące środków dowodowych), o których mowa w Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
3. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dot. art. 108 ust. 1 ustawy pzp.
4. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dot. art. 108 ust. 1 ustawy pzp, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/warr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-01 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Więcej informacji w SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż ogrodzenia z paneli 3d ok 300 mb - Nowa Ruda
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż ogrodzenia z paneli 3d ok 300 mb. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI