Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego medycznego systemu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoszalin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-02-23
 • ZamawiającySpecjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00106013
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 44-48

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-252

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szgichp.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szgichp.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi serwisowe wraz z konserwacją posiadanego przez Zamawiającego medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5d2e07c-cb40-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00106013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5d2e07c-cb40-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
(korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne) oraz poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@szgichp.med.pl z
zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum pomocy”,
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani
logowania,
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie,
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”,
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza),
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania
z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia,
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl w zakładce „Zgłoś problem”,
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415),
9) Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany Rozdziale XI SWZ pkt.3)
10) Sposób składania oferty został opisany w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na Platformie e-
Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy”.
11) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
12) Ofertę składa się w formie elektronicznej tj. opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
13) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym
postępowaniu (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się droga
elektroniczną za pośrednictwem:
a) „Formularzy do komunikacji” dostępnych na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl, w zakładce „Formularze”
lub
b) poczty elektronicznej, na adres e-mail: przetargi@szgichp.med.pl
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, kierując
swoje zapytania w postaci elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szgichp.med.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące RODO zawiera Załącznik nr XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5P/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi
bieżącą eksploatację medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls, znajdujących
się w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie określonym w SWZ.
2.Przedmiot zamówienia stanowią usługi serwisowe wraz z konserwacją systemu
informatycznego Eskulap oraz Impuls tj.: Konserwacja [KS] + Serwis Aplikacji [SA] + Konsultacje
[KA] + Konsultacje telefoniczne [KT] oraz Nadzór eksploatacyjny [NE] wykonywany w ilości 36
dni w okresie trwania umowy wraz z Serwisem Motoru Bazy Danych [SBD] (zakres oraz
procedury realizacji wymienionych usług serwisowych określa Załącznik nr 1 do umowy).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy wraz z
załącznikami nr 1-5 stanowiący integralną część SWZ.
.
3. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca jest zobowiązany udostępnić
serwis internetowy o funkcjonalności opisanej poniżej wraz ze wskazaniem jego adresu
internetowego oraz dane umożliwiające Zamawiającemu autentyfikację na koncie
demonstracyjnym w tym serwisie spełniającym wymagania Zamawiającego tj.:
1) wysyłanie zgłoszeń serwisowych błędów oraz konsultacji z zakresu oprogramowania
aplikacyjnego,
2) powiadamianie zwrotne o statusie obsługi wysłanych zgłoszeń,
3) dostęp do treści historycznych zgłoszeń serwisowych wysyłanych przez Zamawiającego w
okresie ostatnich 12 miesięcy,
4) baza wiedzy zawierająca dane co najmniej z 12 miesięcy w zakresie: materiały szkoleniowe
dotyczące pracy serwisowanego przez wykonawcę oprogramowania,
5) publikowanie na bieżąco wszystkich informacji o nowych aktualizacjach systemu, ważnych
komunikatach i automatyczne wysyłanie tych informacji na podane przez zamawiającego
skrzynki e-mailowe wybranych pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za obsługę
umowy po stronie Zamawiającego,
6) serwis http lub serwer ftp, na którym zamieszczane są wszelkie uaktualnienia
oprogramowania aplikacyjnego w zakresie adekwatnym do zakresu tego oprogramowania
posiadanego przez Zamawiającego oraz instrukcje dla użytkowników.
4.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia stanowi serwis wraz z konserwacją aktualnie eksploatowanego
medycznego systemu informatycznego, który jest systemem zwartym oraz zintegrowanym w
ramach jednego motoru bazy danych. Podzielenie zamówienia na zadania groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą
skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia.
5.Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
Zamawiającego. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu subskrybowanych usług w trakcie
trwania umowy o zamawiane doraźnie usługi dodatkowe (w ramach prawa opcji) obejmujące
usługi konsultanta w siedzibie Zamawiającego (max. 5h), usługi konsultanta zdalnie (max. 50 h),
usługi programistyczne (max.10 h), usługi konsultanta MBD (max.20h) (dotyczy także usług
związanych z serwerami i systemami operacyjnymi), konsultacje telefoniczne (max.10h)
(świadczone na zasadach przewidzianych w usłudze [KT] oraz realizację świadczenia usługi
poza godzinami pracy serwisu w dni robocze (max.1h) (dotyczy także usług nocnych) oraz w dni
wolne i święta (max.1h) zgodnie z tabelą pkt.2 formularza ofertowego.
Wykonawca winien w formularzu ofertowym pkt.2 tabeli wskazać wysokość stawek wg których
rozliczane będą wykonane usługi w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
Ostateczna ilość zrealizowanych w ramach prawa opcji usług będzie uzależniona od bieżących
potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.
Prawo opcji nie stanowi jednak dla Zamawiającego obowiązku, z którego musi skorzystać i z
którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) cena brutto oferty –60%, sposób oceny: minimalizacja,
2) czas reakcji na zgłoszenia serwisowe wymienione w pkt I ppkt. 9 załącznika nr 3 do umowy - 10%,
sposób oceny: minimalizacja,
3) czas usunięcia błędu aplikacji – 10%, sposób oceny: minimalizacja,
4) czas obsługi konsultacji – 10%, sposób oceny: minimalizacja,
5) czas usunięcia awarii – 10%, sposób oceny: minimalizacja,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenia serwisowe wymienione w pkt I ppkt. 9 załącznika nr 3 do umowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia błędu aplikacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas obsługi konsultacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje minimum dwie usługi w zakresie świadczenia usługi serwisu
pogwarancyjnego łącznie systemów Eskulap oraz Impuls w ramach jednej umowy o wartości
minimum 200 000,00 zł. brutto z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie oraz
załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (złożony zgodny
ze wzorem wykazu stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ).
Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy .
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymagana minimalna wartość brutto
danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi
do upływu terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z
Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców
składających ofertę wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub
ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (złożony zgodny ze wzorem wykazu stanowiącym Załącznik
nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę przedmiotowych środków
dowodowych tj.: dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji (autoryzacji) producenta
(właściciela praw) na oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że
oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, gdy mimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki
unieważnienia postepowania.
6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokument potwierdzający posiadanie licencji (autoryzacji) producenta (właściciela praw) na
oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej - opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w postaci elektronicznej –
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym – załącznik nr 2 do SWZ;
3) Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VI SWZ– opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik w postaci
elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa;
5) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w pkt.1 1.2 4) SWZ, jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni samodzielnie
wymagany warunek.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
3.Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej), przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia i zmiany umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt umowy
stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
1.Z wyłączeniem zmian, których akceptacja następuje bezpośrednio w systemie HelpDesk,
pozostałe zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej w postaci kolejno
numerowanych aneksów, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem,
że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze
zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy,
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu
wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących
zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do
pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących
niniejsze zamówienie.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy
mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich
wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
4.Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 umowy poprzez jego powiększenie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana następuje każdorazowo
w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy za dany miesiąc.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”,widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób składania oferty został opisany w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy” oraz w Rozdziale XI SWZ pkt.3).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail- Pyrzyce
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI