Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik - Jaglisko
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoszalin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-03-01
 • ZamawiającyZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00132803
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik - Jaglisko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZZDW Koszalin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330961132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 31

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-122

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzdw@zzdw.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik - Jaglisko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad2c547d-c989-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00132803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzdw.ezamawiajacy.pl/pn/ZZDW/demand/147209/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie ezamawiajacy (zwanej dalej: „Platformą”). Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, e-mailem) nie będzie brana pod uwagę. Adres Platformy: https://zzdw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporz. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2)Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporz. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporz. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 3) W celu złożenia oferty Wykonawca jest zobowiązany zalogować się na Platformie pod adresem: https://zzdw.ezamawiajacy.pl wybierając opcję „ZALOGUJ” lub bezpośrednio pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń i informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji. 5)Złożenie oferty z załącznikami następuje poprzez polecenie „ZŁÓŻ OFERTĘ". 6)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA” oraz wygenerowany raport złożonej oferty. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 7) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W postępowaniu jednoczęściowym w sekcji „Przygotowanie oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę” lub w postępowaniu wieloczęściowym wybiera akcję „Wycofaj ofertę na część”. W sekcji „Podgląd złożonej oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę”, aby wycofać całą złożoną ofertę. 8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 9) Szczegółowe informacje dot. sposobu rejestracji i logowania do Platformy, znajdują się w Instrukcjach dla Wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://zzdw.ezamawiajacy.pl w zakładce Baza Wiedzy, dokumenty „Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 08.09.2023”. 10) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, klikając akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania), powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane, tj. nazwę i adres e-mail, temat oraz treść/przedmiot pytania; po wypełnieniu tych pól Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ; lub klikając kafelek „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do Zamawiającego, Wykonawca klika na akcję „Utwórz nową wiadomość” I wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję „Wyślij”. 11) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZDW-6.3812.15.2024.8.3.6

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik - Jaglisko”.
2. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych branży: drogowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej szczegółowo określonych w Wycenionym przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Zakres zadania obejmuje: roboty przygotowawcze, ścinanie drzew i karczowanie pni, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa, ustawienie krawężników, oporników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, roboty wykończeniowe: regulację zaworów wpustów ulicznych, zasuw wodociągowych, wymianę hydrantu, ustawienie ogrodzenia, ustawienie bramy dwuskrzydłowej, wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni AC8S, AC11W, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, Wycenionym Przedmiarze Robót, SST i Rozdziale C SWZ.
4. Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w ramach zadania wojewódzkiego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego
i choszczeńskiego”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 221 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zakres robót ustala się w wysokości do kwoty: 1 000 000,00 złotych netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
2) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub drogi rowerowej/ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
2. Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
c) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
Ww. dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
2) dowody określające czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Dziale III pkt 10 - 14 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Dziale III pkt 10 - 14 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) wyceniony przedmiar robót, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca podał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 3)
5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców.
6) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) oświadczenie Wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zawarte w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1-3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość zmiany Umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, mające wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy – zmiany polegać będą na dostosowaniu Umowy do zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru umowy,
2) wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego i skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 2 i 3 Umowy – zmiany polegać będą na zmianie terminu realizacji Umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmiany,
3) wydania poleceń określonych w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 umowy w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na warunkach określonych w § 7 ust. 2 umowy,
4) zmiany osoby wymienionej w § 10 ust. 3 umowy na zasadach określonych w § 10 ust. 4 umowy,
5) wystąpienie różnicy pomiędzy założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót.
2. Przypadki wymienione w § 19 ust. 1 pkt 1-3 i 5 umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia/lub i zmianę wynagrodzenia. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy.
3. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy określa w § 20 projektu umowy zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
5. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zzdw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/1/147209

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje ekipy lub pracowników murarzy, cieśli zbrojarzy - Koszalin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania17-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje ekipy lub pracowników murarzy, cieśli zbrojarzy Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Termin prac do ustalenia. Praca na terenie Koszalina i Kołobrzegu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI