Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – Wierzchucin Królewski 109

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – Wierzchucin Królewski 109
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoronowo
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-01
 • ZamawiającyGmina Koronowo
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00106016
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – Wierzchucin Królewski 109

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koronowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 1

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523826459

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.tomaszewska@um.koronowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – Wierzchucin Królewski 109

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5202a5e5-cb3e-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00106016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043275/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – Wierzchucin Królewski 109

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo za pośrednictwem
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Korespondencję należy przekazywać za pośrednictwem platformy.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Za datę
wpływu przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego
wykonawcy. Dalsze informacje w rozdziale XI SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo za pośrednictwem formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za
pośrednictwem platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem
wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1). w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Maria Różycka-Parol, e-mail: maria.rozycka-parol@um.koronowo.pl tel. 523826453;
2). w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Paulina Tomaszewska e-mail: paulina.tomaszewska@um.koronowo.pl, Beata Nitka e-mail: beata.nitka@um.koronowo.pl, tel.
523826459.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail:
ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie
udzielonej zgody, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z zadań gminy – w
oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 t.j. – dalej uPzp) oraz aktów wykonawczych do
uPzp, związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą,
określonym w treści zgody.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp, dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz
podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z administratorem, oraz
podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Nie podanie przez Państwo danych osobowych wyłącza możliwość realizacji celów określonych w pkt. 3.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. 5 lat. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres
przetwarzania wynikał będzie z zasad określonych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszy Europejskich na
Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, Funduszy dla Rozwoju Społecznego, Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , na lata 2021 -2027.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W zawiązku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo
uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych, W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych
informacji mający na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
2) sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie
danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. Nie przysługuje Państwu prawo:
- do usunięcia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych;
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.
12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
13. Obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO względem osób trzecich spoczywa także na wykonawcach, którzy
pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającym w ofertach

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) zlokalizowanego na terenie działki nr 123/47 w miejscowości Wierzchucin Królewski, gm. Koronowo. Na parterze budynku znajduje się gabinet lekarski, pozostałe pomieszczenia parteru i piętra stanowią lokale mieszkalne. Na poddaszu zlokalizowany jest użytkowany lokal mieszkalny oraz strych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.
Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów jako suma punktów uzyskanych w
poszczególnych kryteriach oceny:
Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Lp=C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie/budowie/przebudowie lub modernizacji pokrycia dachowego typu dachówka o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto każda z nich.

W przypadku wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie oraz w przypadku gdy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku polega na zdolnościach innego podmiotu warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego wykonawcę ubiegającego się wspólnie/podmiot trzeci.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlami w poniższej specjalności:
 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego oraz przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 455 uPzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zatrudnię murarzy z doświadczeniem lub całą brygadę - Aleksandrów Kujawski
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnię murarzy z doświadczeniem lub całą brygadę. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI