DOSTAWA BIOMASY - ZRĘBKI DRZEWNEJ

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA BIOMASY - ZRĘBKI DRZEWNEJ
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoProstki
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • Termin składania wniosków2021-10-08
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Prostkach
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-29
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA BIOMASY - ZRĘBKI DRZEWNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Prostkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790275386

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 26

1.5.2.) Miejscowość: Prostki

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-335

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 6112078

1.5.8.) Numer faksu: 87 6112078

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pukprostki@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.puk.prostki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA BIOMASY - ZRĘBKI DRZEWNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-789e4d97-210b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00176368/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa biomasy - zrębki drzewnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/ug_prostki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/ug_prostki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5.8. RODO (obowiązek informacyjny) - Na podstawie art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr
119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (19- 335
Prostki, ul. Kolejowa 26, e-mail: pukprostki@wp.pl, tel. 87 611 2078).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań o charakterze użyteczności
publicznej, związanych z bieżącym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia
usług powszechnie dostępnych tj. funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji, zaopatrzenie
mieszkańców Gminy w energię cieplną i wodę,utrzymania czystości, jak również w celu realizacji praw
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a także z ustawy z dnia 20
grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
2001 Nr 72 poz. 747 ze zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa tj. jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUK/02/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 891000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa biomasy - zrębki drzewnej”
Wspólny Słownik Zamówień: 03416000-9 – Odpady drzewne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy zrębki drzewnej ( dostawa paliwa) do kotłowni PUK Spółka
z o.o. w ilości 13500 mp (metrów przestrzennych) zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w Załączniku nr 4 do SWZ – Harmonogram dostaw
Parametry jakościowe przedmiotu zamówienia:
Jakość zrębki musi zapewniać jej dłuższe przechowywanie (np. zrębka potartaczna).
Średnie parametry zrębki drzewnej:
- wilgotność w masie surowej do 40% (M40)
- wartość opałowa minimum 10 GJ/t tj. 2,6 GJ/mp
- wielkość do 50 mm (P45)
- zawartość popiołu poniżej 1% (A1.0)
Nie dopuszcza się zrębki produkowanej w rębakach bijakowych (konstrukcja paleniska nie jest przystosowana do tego typu zrębki).
Nie dopuszcza się zawartości części niepalnych takich jak: ziemia, piasek, kamienie, śnieg, i inne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03416000-9 - Odpady drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena rozpatrywanej oferty
Termin płatności faktury
Liczba punktów = ( Tmin/Tof ) * 40
gdzie:
- Tmin – najkrótszy termin płatności faktury spośród wszystkich ofert
- Tof - termin płatności faktury rozpatrywanej oferty
Uwaga:
W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brany będzie termin płatności faktury podany przez Wykonawcę w Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający ustala, że:
- minimalny termin płatności faktury wynosi 35 dni
- maksymalny termin płatności faktury 45 dni
Zaoferowanie krótszego terminu płatności faktury od terminu minimalnego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Brak wskazania/wpisania w „Formularzu ofertowym" terminu płatności faktury, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin płatności faktury.

Końcową liczbę punktów stanowić będzie suma przyznanych punktów dwóch w/w kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz urządzeń technicznych
Wykaz dostaw lub usług
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy - Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz dostaw i usług
Harmonogram dostaw
Wykonawca akceptuje harmonogram dostaw wymagany przez Zamawiającego
z możliwością tolerancji wielkości poszczególnych dostaw do 20% - Załącznik nr 8 – Harmonogram dostaw

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 1,2% ceny ofertowej brutto

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany do umowy w następującym zakresie:
• wydłużenie okresu realizacji w przypadku niewykorzystanych ilości asortymentowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/ug_prostki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę drewna opałowego- Iława
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania27-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę drewna opałowego. Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI