Sukcesywna dostawa rękawic laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa rękawic laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-07-28
 • ZamawiającyUNIWERSYTET GDAŃSKI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00117258
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa rękawic laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Bażyńskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 585232320

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatdzp@ug.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa rękawic laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65c72805-e55a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117258

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma)
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej platformy w zakładce „Regulamin" dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy w zakładce „Instrukcje" dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo
- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie
do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów
przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. .poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
8. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:
Marta Kujawska - Nowik – pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,
e-mail: marta.kujawska-nowik@ug.edu.pl, w godzinach 07:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ppkt 3) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi.*
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5210.291.1.29.2021.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic laboratoryjnych, zwanych dalej „rękawicami” dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 18424300-0 (rękawice jednorazowe).
3. Szczegółowy opis zamówienia określa formularz przedmiotowo – cenowy stanowiący załącznik nr 1a
do SWZ.
4. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć dokonywanie etapami zamówień częściowych składanych drogą elektroniczną, poprzez wewnętrzny system zamówień Uniwersytetu Gdańskiego (poczta elektroniczna), przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego.
5. Miejscem dostawy rękawic będzie wskazana w zamówieniu siedziba jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z tym przy wycenie oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego, według załącznika nr 5 do SWZ.
6. Rękawice wymienione w załączniku nr 1 do SWZ mają być objęte gwarancją na okres nie krótszy
niż 12 miesięcy.
7. Minimalny gwarantowany okres przydatności do użycia rękawic, opisany na opakowaniu (w dniu dostawy do Zamawiającego) - nie krótszy niż 50% okresu określonego przez producenta.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 projektu umowy.
W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym ustępie rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnej Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa nie stanowi zmiany umowy.
9. Szacunkowa (przewidywana) skala potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy jest podana
w formularzu przedmiotowo – cenowym - załącznik nr 1a do umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych rękawic wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, że Wykonawcy zapewnią, iż oferowane rękawice spełniają normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ. Zamawiający nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem
że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia (art. 101 ust. 5 Pzp).
11. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia normy, posiadają jedynie charakter przykładowy
- w każdym przypadku określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia,
które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 6 do SWZ.
13. W przypadku zamówień, opłacanych z projektów unijnych i zagranicznych oraz krajowych lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego po dacie podpisania niniejszej umowy, wymóg obowiązków promocyjnych spoczywa na jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego dokonującej zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówień częściowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza: oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. zwane dalej „Oświadczeniem wstępnym” – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie wstępne składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
Oświadczenie wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1a do SWZ, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: przedmiotowe środki dowodowe, tj.:
Specyfikację techniczną zaoferowanych rękawic, potwierdzającą spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a, sporządzonych w języku polskim (dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta, katalogi producenta, foldery producenta itp.).
UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego zaznaczenia, w którym miejscu specyfikacji technicznej widnieje potwierdzenie, iż oferowane rękawice spełniają konkretne cechy wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w pkt 1, lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta podlega odrzuceniu, albo zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.
4. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Pzp.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu sporządzania i przekazywania przedmiotowych środków dowodowych, jakich Zamawiający żąda od Wykonawcy, określają przepisy rozporządzeń wymienionych w rozdz. VII pkt 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem:
Wadium do postępowania nr 5210.291.1.29.2021.MK.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami w rozdz. XI pkt 10 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wstępne,
o którym mowa w rozdz. VII pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 Pzp,
a ponadto w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń
lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 11 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 lit. a),
3) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy:
a) na rękawice o parametrach nie gorszych niż oferowane, za cenę nie wyższą jak ustalona w umowie,
w sytuacji gdy nastąpi ich wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta, lub innym dokumentem w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,
b) jeżeli za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie będą dostępne rękawice o przewyższających parametrach technicznych niż oferowane na dzień składania oferty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,
4) zmiany dotyczącej terminów wykonania zamówienia określonego w § 2:
a) poprzez ich wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia,
w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 11,
b) poprzez ich wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia,
w wyniku wystąpienia przyczyny organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności polegającej na braku możliwości odbioru rękawic przez przedstawiciela Zamawiającego,
w szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy lub z powodu zmiany miejsca dostawy,
c) poprzez ich wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia,
w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawcę, związanych
w szczególności z okresowym brakiem dostępności u producenta lub wstrzymaniem produkcji rękawic wskazanych w ofercie - poparte oświadczeniem producenta rękawic lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta),
d) poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1, o okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy, w przypadku niewyczerpania wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa
w § 3 ust. 1,
5) zmiany Podwykonawcy lub zmiany części zamówienia powierzonego podwykonawcom wskazanych
w § 13 ust. 2 lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał w ofercie,
że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę Podwykonawcy i część zamówienia powierzonego Podwykonawcy,
6) zmian, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. Pzp, niezależnie od ich wartości,
7) innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi zostać złożony
na piśmie i uzasadniony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym (załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naszycie na wierzch sunbrelli, nowego pokrycia tkaniny - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania02-08-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naszycie na wierzch sunbrelli, nowego pokrycia tkaniny. Nowa sunbrelle posiadam. Są to trzy części, jedna 1.5mX3m druga 1mX3m i trzecia 0,5mX3m. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI