Dostawa wielofunkcyjnego kalibratora ze wzmacniaczem transkonduktancyjnym.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wielofunkcyjnego kalibratora ze wzmacniaczem transkonduktancyjnym.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-07-27
 • ZamawiającyGłówny Urząd Miar
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00117257
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wielofunkcyjnego kalibratora ze wzmacniaczem transkonduktancyjnym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Miar

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010415420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Elektoralna 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-139

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gum@gum.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gum.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wielofunkcyjnego kalibratora ze wzmacniaczem transkonduktancyjnym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-204292d8-e609-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009020/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.32 Zakup kalibratora wielofunkcyjnego wraz ze wzmacniaczem transduktancyjnym.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę E-Zamawiający, dostępną pod adresem: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl , zwaną dalej „Platformą“.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformę.
5. Szczegółowa Instrukcja dla Wykonawców dotycząca obsługi Platformy znajduje się pod powyższym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Wykonawca zainteresowany przystąpieniem do postępowania powinien zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Regulacjami.
6. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
7. Zgodnie z art. 67 p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym jest Renata Raczyńska tel. 22 581 90 70.
9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
13. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO") informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Główny Urząd Miar;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gum.gov.pl;
3) udostępnione dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie postępowania ustawowego;
4) odbiorcami udostępnionych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.;
5) przekazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych dotyczący osób fizycznych zaangażowanych w realizacje zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p. i związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoby fizyczne, której dane dotyczą, zobowiązane będą do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZP.261.111.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wielofunkcyjnego kalibratora ze wzmacniaczem transkonduktancyjnym rozszerzającym zakres prądowy wraz ze szkoleniem 3 pracowników Zamawiającego oraz ze świadectwem wzorcowania wzorca, wystawionym przez producenta sprzętu, potwierdzającym parametry metrologiczne kalibratora ze wzmacniaczem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%.
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Parametry techniczne oferowanego urządzenia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji Umowy, jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W takiej sytuacji całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od skali wpływu powyższej zmiany na koszty wykonania umowy;
2) konieczności wydłużenia terminu realizacji z uwagi na wpływ skutków COVID – 19 na sposób realizacji Umowy. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji Umowy;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego
z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.);
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e) okoliczności, o których mowa w lit. a – d, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Na podstawie przekazanych informacji druga ze stron potwierdzi lub wniesie o przedstawienie dodatkowych informacji, które potwierdzą wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID – 19 na należyte wykonanie umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy będzie proporcjonalna do okresu trwania skutków uniemożliwiających jej realizację, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie z tego powodu;
3) w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne przewiduje się możliwość zastąpienia urządzenia innym urządzeniem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów
i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego Urządzenia (wynikających z opisu przedmiotu zamówienia);
4) braku dostępności na rynku odpowiedniej ilości Urządzeń co w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez Wykonawcę Umowy, przede wszystkim dostawa Urządzeń może nie zostać wykonana w umówionym terminie. W takiej sytuacji termin Umowy może ulec zmianie o czas w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły terminową realizację przedmiotu Umowy.
Pozostałe podstawy zmiany umowy (z uwagi na ograniczenie formularza ogłoszenia ) znajdują się w dokumentacji postępowania (załącznik nr 3 do SWZ projekt Umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający zastrzega, że może ograniczyć ilość zaproszonych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. W takim przypadku Zamawiający ograniczy liczbę Wykonawców zaproszonych do negocjacji korzystając z rankingu ofert. Do negocjacji zostaną zaproszenie trzej (3) Wykonawcy, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów w rankingu oceny ofert. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje zapisy art. 248 ust. 3 p.z.p.
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Do krótkiej produkcji (dzień zdjęciowy) szukam mieszkania w Warszawie lub okolicy - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania02-08-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Do krótkiej produkcji (dzień zdjęciowy) szukam mieszkania w Warszawie lub okolicy. Mieszkanie w bloku z wielkiej płyty ale blok odnowiony, otynkowany, żeby nie był obdrapany z odpadającym dachem. Koniecznie balkon. Ważna scena odgrywa się na balkonie. najlepiej parter. Wnętrze mieszkania takie "starszych ludzi" ale nie takie typowo PRLowskie. Zadbane, może być z ładną dużą kanapą, w miarę nowoczesne. Fajnie żeby było dużo zieleni wokół bloku. Reasumując: -blok z wielkiej płyty -mieszkanie z balkonem na parterze -wnętrze zadbane, w miarę nowoczesne Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW na 2021 rok
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Systematyczne dostawy do PAP S.A. prasy krajowej w wersji papierowej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Dostawa aparatów fotograficznych i kamer
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Dostawa interaktywnego urządzenia projekcyjnego wraz z montażem
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI