Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz dostawa (najmem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, wolnostojącego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • Termin składania wniosków2021-07-27
 • ZamawiającyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00117256
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz dostawa (najmem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, wolnostojącego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220934198

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybaki Górne 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-861

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 0-58-743-18-00

1.5.8.) Numer faksu: 0-58-743-18-33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wfos.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz dostawa (najmem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, wolnostojącego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-750764fe-e55d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005421/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
• miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)’
• ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/ portal),
• poczty elektronicznej (zamowienia@wfos.gdansk.pl),

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
• miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)’
• ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/ portal),
• poczty elektronicznej (zamowienia@wfos.gdansk.pl),
Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane, zgodnie z niniejszą SWZ, tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty (i dokumentów przekazywanych wraz z nią), natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazania w postępowaniu pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji) – Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej (adres e-mail: zamowienia@wfos.gdansk.pl)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Regulaminy te (w wersji aktualnej w okresie prowadzenia niniejszego postępowania) stanowią integralną część niniejszej SWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB.
Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się:
• datę ich przekazania na ePUAP (w przypadku korzystania z tego systemu); potwierdzeniem przekazania jest urzędowe potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP;
• moment ich pojawienia się w systemie teleinformatycznym (serwerze) odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia ich przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (w przypadku korzystania z poczty elektronicznej).
Zamawiający rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora postępowania bezpośrednio ze strony na miniPortalu (dane dostępne w ramach formularza postępowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
− Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mający siedzibę w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8,
− kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail iod@wfos.gdansk.pl
− dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usunięcie drzew oraz nalotów, podszytów
i podrostów gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
− odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także przepisów o dostępie do informacji publicznej,
− dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 5 lat od daty zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, nie krócej niż do 31.12.2028 r.; okres przechowywania został określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Gdańsku,
− obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowanie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
− w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
− osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania,
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania,
− osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje:
 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2211.POIŚ.001.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 147166,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 5 szt zestawów komputerowych przenośnych ze stacją dokującą, akcesoriami komputerowymi oraz oprogramowaniem.

4.2.5.) Wartość części: 31650 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną (ilością punktową) w kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla komputerów przenośnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa (najem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, wolnostojącego z podstawą do swobodnego przemieszczania się na okres 36 miesięcy liczonych od dnia zainstalowania i uruchomienia urządzenia.

4.2.5.) Wartość części: 34776,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną (ilością punktową) w kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część 1
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje nadal: co najmniej 2 zamówienia, obejmujące swoim zakresem dostawę komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem na kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł brutto każde.
Przez jedną wykonaną dostawę Zamawiający rozumie realizację jednej umowy (jednego zamówienia).

Część 2
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie lub nadal realizuje co najmniej dwa zamówienia na najem urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją drukarki, kopiarki i skanera. W przypadku zamówień zrealizowanych, czas najmu powinien wynosić min 12 miesięcy.
W przypadku zamówień nadal realizowanych, muszą to być zamówienia realizowane przez min. 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Przez jedno wykonane zamówienie Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy (jednego zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego w pkt 8.2.4) a) SWZ:
1) wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają
w Załączniku nr 5 do SWZ, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

dla Części 1
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że inaczej wskazano wyraźnie w Umowie.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3 Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto);
2) zmiany dotyczącej przedmiotu Umowy, w razie:
a) niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;
b) w przypadku, w którym po złożeniu oferty przez Wykonawcę urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w tej ofercie nie będą dostępne na terenie RP, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych urządzeń, na urządzenia o parametrach nie gorszych niż zaoferowane oraz spełniające wymagania treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);
c) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji urządzenia;
d) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy. Dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 Umowy, będzie możliwe, jeżeli Wykonawca wykaże poprzez dokumenty lub oświadczenia wszystkie okoliczności – przesłanki - opisane w postanowieniu umownym na które się powołuje uprawniającym do dokonania zmiany Umowy;
3) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
4) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
5) siły wyższej, o której mowa w § 11 Umowy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 Umowy, Strona Umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek
o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust. 1 Umowy. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do Umowy należy
do Zamawiającego.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 Umowy oraz wystąpienie Strony powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 Umowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, zmiany Umowy dla Części 2 zostały zamieszczone w Sekcji IX w Pozostałych Informacjach .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunki zmiany Umowy dla Części 2:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
2) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie następowało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę;
3) zmiany przepisów prawa, w zakresie w jakim zmienione prawo wpływa na obowiązki Stron lub zapisy Umowy;
4) powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy
lub zmiany zakresu podwykonawstwa;
5) wystąpi siła wyższa;
6) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Umowy, Strona Umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do Umowy należy do Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 1 Umowy oraz wystąpienie Strony powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 Umowy.
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania26-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą kart SIM na okres 24 miesięcy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI