Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna: - w miejscowości

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna: - w miejscowości Kombornia (droga Nr 114836R), - w miejscowości Krasna (droga Nr 114805R ul. Długa)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKorczyna
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-08-02
 • ZamawiającyGMINA KORCZYNA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00117260
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna:
- w miejscowości Kombornia (droga Nr 114836R),
- w miejscowości Krasna (droga Nr 114805R ul. Długa)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORCZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 18A

1.5.2.) Miejscowość: Korczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-420

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134354080

1.5.8.) Numer faksu: 134354096

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@korczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korczyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna:
- w miejscowości Kombornia (droga Nr 114836R),
- w miejscowości Krasna (droga Nr 114805R ul. Długa)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db74fa34-e56b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004245/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna: - w miejscowości Kombornia (droga Nr 114836R), - w miejscowości Krasna (droga Nr 114805R ul. Długa)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.korczyna.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https.//miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu ttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu MiniPortal (dostępny na stronie www.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zaleca się również podanie adresu e-mail.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w jednym z formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (np. .pdf, doc, .docx […]) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający uzna ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2020r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonania zlecenia, usługi oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Korczyna reprezentowana przez Wójta. Kontakt - adres: 38-420 Korczyna, Korczyna 18a, tel. wojt@korczyna.pl
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iodkorczyna@gmail.com
3. Podstawą prawną przetwarzania danych może być:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania robót budowlanych. Dane będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna: - w miejscowości Kombornia (droga Nr 114836R), - w miejscowości Krasna (droga Nr 114805R ul. Długa)” prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp.
5. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia, zawarcia umowy oraz jej realizacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy.
6. Dane będą przechowywane przez okres współpracy, trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany kategorią archiwalną. W przypadku danych zawartych jedynie na fakturach dane są przechowywane przez okres 5 lat (kat. B5), w przypadku umów cywilnoprawnych bez składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 10 lat (kat.B10), natomiast w przypadku opłacania składki społecznej przez okres 50 lat (kat.B50).
7. Administrator może przekazać dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być np: operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji, bank realizujący usługi bankowe. Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: 1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
10. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EPP.271.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna:
- w miejscowości Kombornia (droga Nr 114836R),
- w miejscowości Krasna (droga Nr 114805R ul. Długa),
1) Remont drogi gminnej Nr 114836R dz. nr ewid. 156 w miejscowości Kombornia w km 0+000 – 0+545 w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem
urobku na odległość do 1km, ścięcie poboczy,
b) podbudowa – roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grub. do 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km do
ponownego wbudowania,
- stabilizacja podłoża cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm,
- sączki w gruncie poprzeczne z kruszywa o głębokości 40cm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym, średnia grub. warstwy po zagęszczeniu do
10cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej,
- wyrównanie , wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śred. grub. 4cm,
c) nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na
zimno podbudowy,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna o
grub. 4cm,
- nawierzchnie z frezu, warstwa górna (pobocza, zjazdy) grub. 10cm, śred. szer.
do 0,5m obustronnie.
2) Remont drogi gminnej Nr 114805R dz. nr ewid. 661 w miejscowości Krasna
ul. Długa w km 2+735 – 3 +070 w następującym zakresie:
a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
na odległość do 1km, uzupełnienie poboczy,
b) podbudowa - roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grub. do 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km do
ponownego wbudowania,
- sączki w gruncie poprzeczne z kruszywa o głębokości 40cm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym, średnia grub. warstwy po zagęszczeniu do
10cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej,
- wyrównanie , wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śred. grub. 4cm,
c) nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna o
grub. 4cm, nawierzchnie z frezu, warstwa górna (pobocza, zjazdy) grub. 10cm,
średn. szer. do 1,0m obustronnie.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączonej do SWZ dokumentacji oraz przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu,
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w Specyfikacji
Warunków Zamówienia tj.:
8.1. Spełniają warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
8.2. Spełniają warunek dotyczący wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
8.3. Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana nie może być mniejsza niż
150 000,00PLN.
8.4. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunków:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże
wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie,
przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie
mniejszej niż 300 000,00zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda - w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wymagane wartości robót wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże
dysponowanie, co najmniej jedną osobą – Kierownikiem budowy
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ww. warunek można spełnić łącznie.
Wskazana osoba podczas realizacji robót budowlanych musi posiadać ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.).
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D z. U. z 2019r., poz. 1186). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220 ze zm).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 8.4.a)
SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich: - rodzaju, - wartości, - daty i miejsca wykonania, - podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane; oraz załączyć dowody określające, czy te
roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje, - inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty.
b) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz podać informację o podstawie
dysponowania osobami ujętymi w wykazie.
c) złożyć polisę lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN.
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
g) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów zgodnie z art. 108ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu obowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w punktach 1) i 2) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO Bank Polski Oddział w Rzeszowie na nr 43102043910000690201995968.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określono w art. 98 ustawy Pzp oraz pkt 17 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
4. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 13.1. przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 13.1. zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 13.3. nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej w BIP.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1. lit. d), e),f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o którym mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.1. lit. d), e), f) zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam stolarza, który zeszlifuje i pomaluje okna, drzwi, framugi - Bóbrka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania02-08-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam doświadczonego stolarza, który zeszlifuje i pomaluje 4 stare okna skrzynkowe, 2 drzwi i ich framugi. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI