„Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach – Etap III wraz z budową infrastruktury...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach – Etap III wraz z budową infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKobylnica
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-08-04
 • ZamawiającyCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00117262
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach – Etap III wraz z budową infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365696881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wodna 20 lokal 2

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 84115912

1.5.8.) Numer faksu: 59 84115915

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwkobylnica.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach – Etap III wraz z budową infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf9ac622-e5fd-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000074/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica .
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: k.pierzchalska@kobylnica.pl , cuw@kobylnica.pl .
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica reprezentowana przez Wójta Gminy, adres email: kobylnica@kobylnica.pl,tel. 59 858 62 00 w. 230, który wyznaczył do prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
1) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem email: j.mielczarek@kobylnica.eu tel. 59 858 62 00
wew. 259;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
a) art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp;
3) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązane jest Gmina Kobylnica i jej jednostki w związku z realizacją zadań dot. niniejszego zamówienia publicznego;
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
a) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt. 1 świadczące obsługę w tym prawną i informatyczną na rzecz Zamawiającego;
5) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, a jeżeli czas trwania umowy jest dłuższy – okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty;
7) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: CUW-DOR.271.14.2021.OZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności związane budową drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach - Etap III, położonej na działce 130, obręb Słonowice, na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Opis przedmiotu zamówienia poprzez Wspólny Słownik Zamówień CPV:
przedmiot główny: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.
2. Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę nowej nawierzchni jezdni utwardzonej w technologii z betonu klasy C25/30 o szerokości jezdni 4,0 m na odcinku o długości 543 m,
2) budowę dwóch mijanek o nawierzchni utwardzonej w technologii z betonu cementowego klasy C25/30 o szerokości 1,5 m i długości 25 m każda,
3) wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m,
4) wycinkę drzew będących w kolizji z budowaną drogą,
oraz
5) wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dostarczenie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
6) wykonanie dokumentacji odbiorowej,
7) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zakończenia robót, dla przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 pkt 1-3 powyżej.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w ust. 1 i 2 oraz zgodnie z art. 103 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dalej „STWiORB” oraz przedmiaru robót, stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i STWiORB lub równoważne.
5. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych rozwiązań. Zastosowanie tych rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia:
1) z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną,
2) z materiałów i urządzeń własnych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne,
3) zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót oraz ofertą Wykonawcy,
4) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i z przedstawicielem Zamawiającego przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane wniosek materiałowy zawierający m.in. typ, rodzaj i kolorystykę kostki betonowej.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów.
10. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie dokumentacji określonej w niniejszej SWZ, służącej między innymi zgłoszeniu wykonania robót właściwym organom.
11. Wykonawca zabezpieczy w ramach wynagrodzenia umownego kompleksową obsługę geodezyjną oraz sporządzi w 3 egzemplarzach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku braku w zasobach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali 1:500) wraz ze zgłoszeniem i przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000, Wykonawca sporządzi dodatkową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500, na potrzeby Zamawiającego.
12. Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją wszystkich robót budowlanych umożliwiających wykonanie zakresu zamówienia, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązanie to przyjmuje.
13. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktu wypełnienia warunku zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 12, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane dokumenty lub oświadczenia zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze umowy, pod rygorem naliczenia kary.
14. Wykonawca zobowiązany będzie zaplanować roboty w taki sposób, aby ich realizacja nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa.
15. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem umowy na okres minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
16. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków budżetu Gminy Kobylnica
i budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia w budżecie Gminy Kobylnica na rok 2021.
17. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale III SWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej i w STWiORB.
18. Zaleca się Wykonawcom po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
19. Pozostałe warunki zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
niniejszego zamówienia. Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: 1) Cena C – waga
kryterium60%,punktowa – 60 punktów, 2) Okres Rękojmi R – waga kryterium 40%, punktowa – 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115):
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nawierzchni utwardzonych z betonu cementowego o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) lub dwie roboty o łącznej wartości brutto nie mniej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
Uwaga: W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane rozliczenie nastąpiło w innej walucie niż PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie internetowej postępowania;
b) dysponuje bądź będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania budową w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (np. polisa), na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie tych dokumentów uzyskać – inne odpowiednie dokumenty, na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. a, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu; Pełnomocnictwo składa się zgodnie z Rozdziału XI ust. 13-14;
4) zobowiązanie podmiotu (Wykonawcy) udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy:
a) w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,
b) wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,
c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,
d) w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,
e) w przypadku przedłużających się procesów administracyjnych,
f) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,
g) w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót,
h) w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 oraz 9 poniżej,
2) w trybie art. 455 ustawy Pzp,
3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
5) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametrów technicznych z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,
6) zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
7) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy albo zmianą zasad finansowania i rozliczania umowy przez podmioty trzecie,
8) zmiany dotyczą terminów płatności,
9) zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania t. j. Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-02

2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usunięcie chwastów z miejsca parkingowego wyłożonego kamieniami - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania02-08-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę usunięcie chwastów z miejsca parkingowego wyłożonego kamieniami oraz wokół budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI