Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWałcz
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-06-09
 • ZamawiającyPowiat Wałecki_IZ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068527
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wałecki_IZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Dąbrowskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 67 250 84 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@powiatwalecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwalecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Paweł Węgrzynowski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651566048

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Dąbrowskiego 17

1.11.4.) Miejscowość: Wałcz

1.11.5.) Kod pocztowy: 78-600

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: p.wegrzynowski@powiatwalecki.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwalecki

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba3c2871-bf9c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00030509/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Szkolenia i kursy zawodowe dla nauczycieli w ramach Kontraktu Samorządowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.5 oraz Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.9

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwalecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwalecki.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi przed rozpoczęciem składania zalogować się do systemu Platforma zakupowa (https://platformazakupowa.pl), a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
Wykonawca może dołączyć maksymalnie 10 załączników (jest to suma plików dodanych w obu punktach: Oferta/Wniosek Wykonawcy oraz Tajemnica przedsiębiorstwa), o maksymalnym rozmiarze 150MB każdy.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami zawarte są w „Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl” oraz „Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 21

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KURS – BUDOWANIE WŁASNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA
a) Czas trwania szkolenia: 40h
b) Metody prowadzenia: teoretyczna i praktyczna
c) Zakres tematyczny powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: struktura programu nauczania, podstawowe zasady konstruowania programów nauczania, ewaluacja realizowanych programów nauczania, jak wybierać program nauczania, wybór trafnego podręcznika, modyfikacja programów pod kątem potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, konstruowanie programu dla ucznia zdolnego, ewaluacja programów, dokumentowanie realizacji programu własnego z uwzględnieniem wniosków z ewaluacji
d) Liczba uczestników: 30 osób
e) Liczba edycji szkoleń: 1
f) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
g) Termin realizacji szkoleń: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KURS - GRAFIKA KOMPUTEROWA ADOBE PHOTOSHOP I COREL DRAW
a) Czas trwania szkolenia – 25 h - Adobe Photoshop oraz 25 h- Corel DRAW – razem 50 h
b) Metody prowadzenia: teoretyczna i praktyczna
c) Zakres tematyczny: Adobe Photoshop - podstawy grafiki, różnice pomiędzy grafiką rastrową
i wektorową, podstawowe modele barw, formaty zapisu grafiki rastrowej, kompresja, rozdzielczość obrazu. Obszar pracy w programie Adobe Photoshop: zapoznanie z interfejsem użytkownika, paleta narzędziowa, pasek opcji narzędzi, korzystanie z palet i dostosowanie ich do potrzeb, korzystanie z menu kontekstowego, ustawienia preferencji. Praca
z dokumentem: otwieranie i zapisywanie zdjęć, tworzenie nowych obrazów, wyświetlanie informacji na temat pliku, dodawanie adnotacji do obrazka, powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie, korzystanie z warstw. Podstawowe operacje na obrazie: histogram zdjęcia, zmiana parametrów zdjęcia (wysokość, szerokość rozdzielczość. Praca z tekstem: formatowanie znaków i akapitów, dzielenie i justowanie, praca z warstwami tekstowymi, kompozycja. Corel Draw wprowadzenie do grafiki komputerowej Zastosowanie grafiki, grafika rastrową i wektorową; formaty plików; Podstawowe modele barwne; Tworzenie nowego dokumentu; Zapisywanie dokumentu. Podstawowe informacje o programie: okno programu, pasek standardowy, ustawienia strony. Rysowanie obiektów: skalowanie widoku grafiki, zaznaczanie obiektu praca z narzędziami zaznaczenia, rysowanie prostokątów, elips, wielokątów, rysunek odręczny. Praca z tekstem: tekst ozdobny i tekst akapitowy, określanie właściwości tekstu, dzielenie tekstu na łamy, oblewanie tekstem, wypełnienie tekstem, praca z dokumentami wielostronicowymi; przygotowanie dokumentu do druku.
d) Liczba uczestników: od 2 do 4 osób
e) Liczba edycji szkoleń: 1
f) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
g) Termin realizacji szkoleń: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SZKOLENIE: SZTUKA PREZENTACJI DANYCH. ALTERNATYWNE NARZĘDZIA GRAFIKI PREZENTACYJNEJ – PREZI, EMAZE
a) Czas trwania szkolenia 40 h
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Zakres tematyczny: kształtowanie kompetencji nauczycieli związanych z podstawami sztuki prezentacji danych, przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w procesie tworzenia prezentacji, przedstawienie etapów tworzenia prezentacji, zapoznanie z alternatywnymi narzędziami grafiki prezentacyjnej.
d) Liczba uczestników: 26 osób
e) Liczba edycji szkoleń: 1
f) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
g) Termin realizacji szkoleń: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SZKOLENIE: MOTYWACJA UCZNIÓW DO UCZENIA SIĘ FIZYKI
a) Czas trwania szkolenia 30 h
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Zakres tematyczny: zapoznanie z technikami motywacji uczniów do uczenia się fizyki, zmiana zasad gry – lekcje odwrócone
d) Liczba uczestników: 1 osoba
e) Liczba edycji szkoleń: 1
f) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
g) Termin realizacji szkoleń: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SZKOLENIE: SYTUACJE KRYZYSOWE W SZKOLE. AUTOAGRESJA. SAMOBÓJSTWA
a) Szkolenie trwa 3 godz.
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 30 – 40 osób
d) Liczba edycji szkoleń: 1
e) Uczestnicy otrzymają licencjonowane materiały szkoleniowe.
f) Szkolenie zakończy się nabyciem certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
g) Termin realizacji szkoleń: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SZKOLENIE – ADMINISTROWANIE WITRYNAMI INTERNETOWYMI
a) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
b) Czas trwania szkolenia: 5 h
c) Zakres tematyczny m innymi: administrowanie stroną WWW, tworzenie zawartości, projektowanie, przygotowanie informacji na stronę, promocja strony .
d) Liczba uczestników: od 30 do 40 osób
e) Liczba edycji szkoleń: 1
f) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
g) Szkolenie realizowane w formie e-learningowej
h) Termin realizacji szkoleń: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KURS - EFEKTYWNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO-METODY AKTYWIZUJĄCE
a) Czas trwania kursu: 40 h
b) Metody prowadzenia: forma e-learningowi – 5 modułów
c) Liczba uczestników: 3 osoby
d) Liczba edycji kursu: 1
e) Uczestnicy otrzymają Certyfikat kursu szkoleniowego dla nauczycieli z wyszczególnieniem dat kursu oraz tematyki. Zakres tematyczny - Memory Techniques in Theory and Practice - kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy pragną tak kierować procesem edukacyjnym w swojej klasach, aby wykorzystać naturalne predyspozycje uczniów do szybkiego zapamiętywania w tym funkcjonowanie półkul mózgowych, ich zadań, funkcji, a także wykorzystania fal mózgowych. Uczestnicy otrzymają pakiet praktycznych ćwiczeń do zastosowania na zajęciach.
f) Kurs odbędzie się w formie e-learningowej
g) Termin realizacji kursu: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SZKOLENIE PODSTAWOWE Z TESTU OBRAZKOWEGO ZAWODÓW M. ACHTNICHA
a) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
b) kres tematyczny: Szklenie zgodnie z licencjonowanym programem część podstawowa
c) Liczba uczestników: 2 osoby
d) Liczba edycji szkoleń: 1
e) Uczestnicy otrzymają licencjonowane materiały szkoleniowe
f) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metody Achtnicha
g) Kurs odbędzie się w formie e-learningowej
h) Termin realizacji szkoleń: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SZKOLENIE WYPADKI PRZY PRACY / OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO BEZ TAJEMNIC
a) Szkolenie trwa 6 godz.
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne.
c) Liczba uczestników: 2 osoby.
d) Termin realizacji szkolenia: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia
e) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
f) Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
g) Szkolenie odbędzie się w Wałczu. W przypadku szkolenia odbywającego się poza Wałczem, organizator zapewni transport uczestnikom lub zwrot kosztów dojazdu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KURS NORMA EXPERT – ONLINE
a) Kurs trwa 14 godzin.
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne.
c) Liczba uczestników: 2 osoby.
d) Termin realizacji kursu: 1 miesiąc od dnia udzielenia zamówienia
e) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu
f) Kurs zakończy się wydaniem certyfikatu
g) Kurs odbędzie on-line.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KURS ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – KOLEKTORY SŁONECZNE, FIOTOWOLTAIKA I POMPY CIEPŁA
a) Kurs trwa 26 godzin
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 1 osoba
d) Termin realizacji kursu: 2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia
e) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu
f) Kurs zakończy się wydaniem certyfikatu
g) Kurs odbędzie się w Wałczu. W przypadku kursu odbywającego się poza Wałczem, organizator zapewni transport uczestnikom lub zwrot kosztów dojazdu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KURS CUKIERNICZY I I II STOPNIA
h) Kurs trwa 90 godz. dydaktycznych
i) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
j) Liczba uczestników: 2 osoby
k) Liczba edycji kursu: 1
l) Terminy realizacji kursu:
m) I edycja – 5 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia
n) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu
o) Kurs zakończy się wydaniem certyfikatu
p) Kurs odbędzie się w Wałczu. W przypadku kursu odbywającego się poza Wałczem, organizator kursu zapewni transport uczestnikom lub zwrot kosztów dojazdu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KURS OBSŁUGA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DOSTOSOWANYCH DO BRANŻY GASTRONOMICZNEJ - GASTRO SZEF
a) Kurs trwa 16 godz.
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 3 osoby
d) Liczba edycji kursu: 1
e) Terminy realizacji kursu:
f) I edycja – 3 miesiące od dnia udzielenia zamówienia
g) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu
h) Kurs zakończy się wydaniem certyfikatu
i) Kurs odbędzie się w Wałczu. W przypadku kursu odbywającego się poza Wałczem, organizator kursu zapewni transport uczestnikom lub zwrot kosztów dojazdu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KURS PILOT WYCIECZEK
a) Kurs trwa 80 godz.
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 2 osoby
d) Liczba edycji kursu: 1
e) Terminy realizacji kursu:
f) I edycja – 3 miesiące od dnia udzielenia zamówienia
g) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu
h) Kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia
i) Kurs odbędzie się w Wałczu. W przypadku kursu odbywającego się poza Wałczem, organizator kursu zapewni transport uczestnikom lub zwrot kosztów dojazdu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (ZAD 9 WYD. 63)
a) Studia trwają 2 semestry.
b) Metoda prowadzenia zajęć: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 3 osoby
d) Liczba edycji studiów: 1
e) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu studiów
f) Studia zakończą się wydaniem dyplomu
g) Studia odbędą się w miejscowości do 150 km od siedziby zamawiającego.
h) Terminy realizacji studiów:
I edycja – 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

STUDIA PODYPLOMOWE OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
a) Studia trwają 2 / 3 semestry, nie mniej niż 450 godz. dydaktycznych
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 10 osób
d) Liczba edycji studiów: 1
e) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu studiów
f) Studia zakończą się wydaniem dyplomu
g) Studia odbędą się w miejscowości do 150 km od siedziby zamawiającego.
h) Terminy realizacji studiów:
I edycja – 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

STUDIA PODYPLOMOWE – INTEGRACJA SENSORYCZNA
a) Studia trwają 3 semestry.
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 2 osoby
d) Liczba edycji studiów: 1
e) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu studiów
f) Studia zakończą się wydaniem dyplomu
g) Studia odbędą się w miejscowości do 150 km od siedziby zamawiającego.
h) Terminy realizacji studiów:
I edycja – 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

STUDIA PODYPLOMOWE – CHARAKTERYSTYKA I WIZAŻ
a) Studia trwają 3 semestry.
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 1 osoba
d) Liczba edycji studiów: 1
e) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu studiów
f) Studia zakończą się wydaniem dyplomu
g) Studia odbędą się w miejscowości do 150 km od siedziby zamawiającego.
h) Terminy realizacji studiów:
I edycja – 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

STUDIA PODYPLOMOWE – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTRYK
a) Studia trwają 3 semestry.
b) Metoda prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 1 osoba
d) Liczba edycji studiów: 1
e) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu studiów.
f) Studia zakończą się wydaniem dyplomu
g) Studia odbędą się w miejscowości do 150 km od siedziby zamawiającego.
h) Terminy realizacji studiów:
I edycja – 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SZKOLENIE: SYTUACJE KRYZYSOWE W SZKOLE. AUTOAGRESJA. SAMOBÓJSTWA.
a) Szkolenie trwa 3 godz.
b) Metoda prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 80 osób
d) Liczba edycji szkolenia: 1
e) Terminy realizacji szkolenia:
f) I edycja – 2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia
g) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
h) Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia.
i) Szkolenie odbędzie się w Wałczu. W przypadku szkolenia odbywającego się poza Wałczem, organizator kursu zapewni transport uczestnikom lub zwrot kosztów dojazdu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

STUDIA PODYPLOMOWE OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
a) Czas trwania: 2 / 3 semestry, nie mniej niż 450 godz. dydaktycznych
b) Metody prowadzenia: teoretyczne i praktyczne
c) Liczba uczestników: 5 osób
d) Liczba edycji studiów: 1
e) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu studiów
f) Studia zakończą się wydaniem dyplomu
g) Studia odbędą się w Wałczu, jeżeli studia odbywają się poza Wałczem, organizator zapewni transport uczestnikom lub zwrot kosztów dojazdu.
h) Terminy realizacji studiów:
I edycja – do dnia 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwalecki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

Część 12 : Tak

Część 13 : Tak

Część 14 : Tak

Część 15 : Tak

Część 16 : Tak

Część 17 : Tak

Część 18 : Tak

Część 19 : Tak

Część 20 : Tak

Część 21 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia wynosi 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, z zastrzeżeniem terminów wykonania poszczególnych części zamówienia określonych w załączniku nr 1 do SWZ.
2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu "Kucharz małej gastronomii" wraz z egzaminem - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania18-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu "Kucharz małej gastronomii" wraz z egzaminem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI