Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - edycja I
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzeworsk
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-06-07
 • ZamawiającyZespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068516
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - edycja I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651421766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasickiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 6487574

1.5.8.) Numer faksu: 16 6487406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zszprzeworsk@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz.przeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Edukacja

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - edycja I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ee67098-be03-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00059135/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kurs spawacza metodą MAG-135

1.3.2 Kurs spawacza metodą TIG-141

1.3.3 Kurs na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną

1.3.4 Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych i żurawia przenośnego kat. II Ż HDS

1.3.5 Kurs dietetyki

1.3.6 Kurs kelnersko-barmański

1.3.7 Kurs koparko-ładowarki III klasy uprawnień

1.3.8 Szkolenie z zaawansowanych metod tworzenia stron internetowych

1.3.9 Kurs obsługi kas fiskalnych

1.3.10 Szkolenie branżowe w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego zgodnie z art. 70c Karty Nauczyciela

1.3.11 Szkolenie w zakresie wykorzystania edukacyjnej platformy mobilnej Microsoft Teams

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zszprzeworsk.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Za pomocą platformy
https://zszprzeworsk.logintrade.net/ oraz pocztą elektroniczną zamowieniazsz@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy Przetargowej: 1) Rekomendowane przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, b) Google Chrome 31 c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18 2) Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci Internet b) zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca c) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar d) włączona obsługa JavaScript
e) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s f) zainstalowany Acrobat Reader g) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy Specyfikacja połączenia - do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Rekomendowane formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,application /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja” dostępnej na Platformie Przetargowej z przedmiotowym postępowaniem. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowieniazsz@gmail.com Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów
elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowieniazsz@gmail.com Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku jest: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku ul. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk.
• we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Krasickiego 9, 37 – 200 Przeworsk lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@powiatprzeworsk.pl
• firmą podprzetwarzającą dane jest Platforma Zakupowa Logintrade, którego operatorem jest LT
Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11.
• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
• w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane,
• wykonawca na podstawie art.15 RODO posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
• wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; - na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.6 ust.1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 16 RODO wykonawca posiada prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Na podstawie art. 18 RODO wykonawca posiada prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSZ-KA.26.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 1 - Kurs spawacza metodą MAG-135 – dla 10 uczniów

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „a” i „e” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Każda osoba (wykładowca, szkoleniowiec, trener) zostanie oceniona oddzielnie, a na liczbę przyznanych punktów w tym kryterium będzie składać się średnia ocen tych osób, obliczona według wzoru:
suma punktów przyznana tym osobom
liczba punktów = -------------------------------------------------
liczba osób
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 2 - Kurs spawacza metodą TIG-141 - dla 10 uczniów

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-02 do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „a” i „e” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Każda osoba (wykładowca, szkoleniowiec, trener) zostanie oceniona oddzielnie, a na liczbę przyznanych punktów w tym kryterium będzie składać się średnia ocen tych osób, obliczona według wzoru:
suma punktów przyznana tym osobom
liczba punktów = -------------------------------------------------
liczba osób
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 3 – Kurs na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną – 10 uczniów (2 grupy)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „b” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) posiadanego przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wyrażające się w praktycznym wykonywaniu czynności w pracy jako instruktor nauki jazdy przez każdą z tych osób, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat - otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Każda osoba (wykładowca, szkoleniowiec, trener) - zostanie oceniona oddzielnie, a na liczbę przyznanych punktów w tym kryterium będzie składać się średnia ocen tych osób, obliczona według wzoru:
suma punktów przyznana tym osobom
liczba punktów = -------------------------------------------------
liczba osób
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 4 – Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych i żurawia przenośnego kat. II Ż HDS - dla 10 uczniów (5 grup 2-osobowych)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2021-11-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „c” i „d” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 5 – Kurs dietetyki – dla 10 uczniów (1 grupa 10-osobowa)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2021-10-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „c” i „d” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 6 – Kurs kelnersko-barmański - dla 10 uczniów

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-11-02 do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „c” i „d” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 7 – Kurs koparko-ładowarki III klasy uprawnień – 10 uczniów (2 grupy 3-osobowe, 2 grupy 2-osobowe)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-06 do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „a” i „e” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Każda osoba (wykładowca, szkoleniowiec, trener) zostanie oceniona oddzielnie, a na liczbę przyznanych punktów w tym kryterium będzie składać się średnia ocen tych osób, obliczona według wzoru:
suma punktów przyznana tym osobom
liczba punktów = -------------------------------------------------
liczba osób
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 8 – Szkolenie z zaawansowanych metod tworzenia stron internetowych – dla 15 uczniów (1 grupa 15-osobowa)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-11-02 do 2021-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „c” i „d” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 9 – Kurs obsługi kas fiskalnych – dla 10 uczniów

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-11-02 do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „c” i „d” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 10 – Szkolenie branżowe w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego zgodnie z art. 70c Karty Nauczyciela – dla 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych: 5 nauczycieli z branży budowlanej,
5 nauczycieli z branży gastronomicznej, 1 nauczyciel z branży samochodowej, 1 nauczyciel z branży mechanicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-12 do 2021-07-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do organizacji szkolenia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do organizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „f” SWZ.
Punktowana będzie ilość zorganizowanych szkoleń/kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe osób dorosłych przez osobę wyznaczoną do organizacji zamówienia.
W celu umożliwienia Zamawiającemu oceny oferty w tym kryterium Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu oferty w pkt. 1 (załącznik nr 12 do SWZ) wskazać Zamawiającemu, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do organizacji zamówienia, a także wskazać doświadczenie tej osoby tj. wskazać szkolenia/kursy podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe osób dorosłych zorganizowane przez tą osobę zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze tabeli zawartej w formularzu oferty.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
1) za wykazanie 3 szkoleń/kursów ww. zakresie – 0 pkt
2) za wykazanie 4 szkoleń/kursów ww. zakresie – 15 pkt
3) za wykazanie 5 szkoleń/kursów ww. zakresie – 25 pkt
4) za wykazanie 6 i więcej szkoleń/kursów ww. zakresie – 40 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
W przypadku gdy opis w tabeli danego doświadczenia (szkolenia/kursu) będzie niejednoznaczny lub w inny sposób nie będzie pozwalał na jego jednoznaczną ocenę, lub gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej ilości zorganizowanych szkoleń/kursów ww. zakresie osoby wyznaczonej do organizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do organizacji szkolenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Część 11 – Szkolenie w zakresie wykorzystania edukacyjnej platformy mobilnej Microsoft Teams – dla 25 nauczycieli (1 grupa 25-osobowa)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-06 do 2021-09-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej w wybranej części przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
1.2. Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale XI ust. 2 pkt 4 lit. „c” i „d” SWZ.
Rozpatrywane będzie na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego (w pełnych latach) wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów, posiadanego przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty, (załącznik nr 12 do SWZ).
Punkty przyznawane będą następująco:
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie 3 lat - otrzymują 0 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 4 do 5 lat- otrzymują 5 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 6 do 10 lat - otrzymują 10 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby na poziomie od 11 do 15 lat - otrzymują 20 pkt
Oferty wykazujące doświadczenie zawodowe osoby powyżej 15 lat - otrzymują 40 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pełnych latach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych lat „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca określi doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w latach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych lat „w dół”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej liczby lat doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponować odpowiednimi osobami (wykładowcy, trenerzy, szkoleniowcy) skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem tj.: a) dla Części 1, 2: co najmniej 2 osobami o następujących kwalifikacjach: - co najmniej wykształcenie średnie techniczne, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursu, - uprawnienia instruktora spawalnictwa w przedmiotowym zakresie, - doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń/kursów każde, o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia z uwzględnieniem części zamówienia, o które ubiega się składający ofertę. b) dla Części 3: co najmniej 3 osobami o następujących kwalifikacjach: - posiadającymi aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B i C oraz uprawnienia instruktora techniki jazdy przez każdą z tych osób, - z minimum 3 - letnim doświadczenie zawodowym w pracy jako instruktor nauki jazdy przez każdą z tych osób. c) dla Części 4: co najmniej jedną osobą, o następujących kwalifikacjach: - co najmniej wykształcenie średnie techniczne, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursu, - doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń/kursów każde, o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, - posiadającą imienny certyfikat w zakresie prowadzenia kursów dla kierowców wózków jezdniowych oraz operatorów żurawia przenośnego kat. II Ż HDS wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny. d) dla Części 5, 6, 8, 9, 11: co najmniej jedną osobą o następujących kwalifikacjach: - co najmniej wykształcenie średnie techniczne, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursu, - doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń/kursów każde, o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. e) dla Części 7: co najmniej 2 osobami o następujących kwalifikacjach: - co najmniej wykształcenie średnie techniczne, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursu, - doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń/kursów każde, o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, - uprawnienia do prowadzenia szkoleń koparko-ładowarki III klasy uprawnień f) dla Części 10: co najmniej jedną osobą, posiadającą: - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w organizowaniu szkoleń/kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe osób dorosłych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr 18 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy wg załącznika nr 17 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 14 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.
2) dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu wykonawcy.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
3) wypełniony załącznik nr 13 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie, o którym mowa składa odpowiednio;
• wykonawca,
• każdy ze wspólników konsorcjum Wykonawców (w przypadku składania oferty wspólnej), oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej,
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa, także oświadczenie, zgodne w treści z załącznikiem nr 13a do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
4) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg. załącznika nr 15 do SWZ - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg.
załącznika nr 16 do SWZ,- jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, wówczas wymagane jest dołączenie odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 15 do SWZ.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę
10. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, co szczegółowo reguluje § 14 umowy. W szczególności 1. Zamawiający i Wykonawca po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić sposób odbioru przedmiotu zamówienia, ustalić częściowo zdalną formę realizacji kursów lub zmienić ich przebieg - z zachowaniem uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych. 2. Strony przewidują możliwość zmiany treści Umowy w przypadku, gdy:
1) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,
2) w przypadku wystąpienia siły wyższej,
3) w innych przypadkach określonych w art. 454-455 i art. 458 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DOKUMENTY SKŁADANE W PRZYPADKU WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA RP:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
• odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 pkt 3 Rozdziału XIV SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 1 odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współprace tych Wykonawców.
2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szkolenie - przedłużanie włosów - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam! Interesuje mnie przedluzanie wlosow metida keratynowa. Nie jestem osoba bezrobotna. Interesuje mnie termin od 05 do 10 lipca. Czy sa w tych dniach wolne terminy? Jaka jest cena takiego kursu? Prosze o odpowiedz
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Przeworsk: Budowa chodników przy drogach powiatowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI