Wykonanie prac zabezpieczająco -remontowo-konserwatorskich budynku dworu z XIX w....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie prac zabezpieczająco -remontowo-konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPruchnik
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-06-11
 • ZamawiającyGmina Pruchnik
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068528
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac zabezpieczająco -remontowo-konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruchnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Pruchnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-560

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166236113

1.5.8.) Numer faksu: 166236125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@gminapruchnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac zabezpieczająco -remontowo-konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b55fd870-bfc2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007459/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie prac zabezpieczająco - remontowo – konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożenia oferty, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Marketplanet +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz.: 9:00 – 17:00. 8. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy Zakupowej:
-Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
11. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Informacje na temat komunikowania się, korespondencji elektronicznej, wymagań technicznych i organizacyjnych zawarto w dokumentacji SWZ, w tym w rozdziale V.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pruchniku jest Pan PAWEŁ DZIEŃ iod@gminapruchnik.pl*;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZ 271/1/2021 prowadzonym w trybie PODSTAWOWYM (poniżej progów unijnych);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ 271/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:„Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik”, w tym roboty porządkowo-rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, murowe, ciesielsko-pokrywcze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót został określony w załączniku nr 1 do SWZ tj. dokumentacja techniczna oraz w przedmiarze robót/ kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż zakres rzeczowy ujęty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
3. Załączony przedmiar robót/ kosztorys ofertowy w Excelu stanowiący załącznik nr 7 do SWZ Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę i decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
c) Jeśli w dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, itd. itp.. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, itd. itp. występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Informacje w zakresie rozwiązań równoważnych zawarto w SWZ, w Rozdziale III pkt.6
1. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ – Istotne postanowienia umowy paragraf 17.
2. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XVI SWZ. Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.3Zdolność techniczna lub zawodowa
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego i co najmniej przez 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; b) w/w uprawnienia powinny być wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2020 r., poz.220 ze zm.). c) Kierownik budowy winien posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 3- oświadczenie z art. 125 ust. 1, nr 7 – kosztorys ofertowy do wyceny i ewentualnie dołącza, jeśli dotyczy załączniki nr 4,5,6 do SWZ.
6. Wszystkie dokumenty stanowiące treść oferty powinny być dołączone do oferty za pośrednictwem platformy zakupowej („dodaj dokument”), pojedynczo lub skompresowane do jednego pliku archiwum np. (ZIP), odpowiednio podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
7. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
 Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
8. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga wykazania, że posiadają one taki charakter, tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany przekazać je w wydzielonym pliku i oznaczyć je podczas składania oferty na Platformie. Zamawiający nie będzie prowadził żadnego postępowania wyjaśniającego w sprawie skuteczności bądź nie zastrzeżenia przez Wykonawcę określonych informacji jako tajemnice przedsiębiorstwa. Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy będzie badane wyłącznie na podstawie dokumentów przekazanych przez wykonawcę w chwili składania oświadczenia o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Skuteczne wypełnienie dyspozycji art. 18 ust. 3 ustawy PZP spoczywa na Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie albo jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
7) Obowiązek złożenia powyższego oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. W świetle art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320), spółka cywilna jest bowiem umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Stroną umów zawieranych w związku z działalnością prowadzaną w ramach spółki cywilnej, nie jest sama spółka lecz jej wspólnicy. Tym samym, na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej (z wyjątkami wskazanymi w umowie). Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie czy w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy dotyczących: terminu zakończenia prac o czas trwania przeszkody, w następujących przypadkach:…; zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony…; zmiany Podwykonawcy w tym przypadku, gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca… usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie…; ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy…; zmianę wynagrodzenia maksymalnego…; zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług…; Wystąpienia Siły Wyższej…; Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy… zobowiązany jest do przekazania Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany….Skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest możliwe jeśli nie koliduje, nie wpływa negatywnie na harmonogram finansowania zadania ustalony przez Zamawiającego między innymi z Instytucją Dotującą z zastrzeżeniem…; Skrócenie terminu zakończenia robót nie wymaga zawierania aneksu do umowy z zastrzeżeniem… Wszystkie okoliczności wymienione … stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Pełną treść zmian zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie Zamawiający uznaje wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji robót budowlanych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych w terminie. 2.„Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik” może otrzymać dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i/lub z budżetu Województwa Podkarpackiego i/lub z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W przypadku nie otrzymania dofinansowania i/lub nie podpisania umowy z w/w Donatorami może unieważnić postępowanie i/lub zmniejszyć zakres rzeczowy do wysokości posiadanych/otrzymanych środków finansowych.
2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypożyczę klimatyzator/-y na dziecięcy występ w hali w Łańcucie
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Wypożyczę klimatyzator/-yna dziecięcy występ w hali w Łańcucie w środę 23.06.2021 r. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Pruchnik: Budowa ogrodu botanicznego w miejscowości Pruchnik
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Pruchnik: Budowa zadaszenia trybun stadionu sportowego w Pruchniku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie w podziale na części
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI