Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻary
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-15
 • Zamawiający105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00028541
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@105szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7021601-977c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005807/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@105szpital.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostałyopisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna byćsporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formaciedanych pdf., doc, odt., .docx i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisemzaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygoremnieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcjiużytkownika miniPortalu:(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str.1), zwane dalej RODO”, informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny ZakładOgłoszenie nr 2021/BZP 00022628/01 z dnia 2021-03-252021-03-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.2. Kontakt z InspektoremOchrony danych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ jest możliwy podadresem pocztowym: 105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 68-200 Żary ul.Domańskiego 2 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub na adres e-mail:iodo@105szpital.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-czyli w celuwykonania obowiązku prawne go ciążącego na Administratorze, oraz na podstawie Ustawy oZamówieniach Publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówieniapublicznego.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione douzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty mające w tym interesprawny w przypadku firm zgłaszających sprzeciw. 5. Ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowoprocedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9ust. 1 rozporządzenia 2016/679(tzw. szczególne kategorie danych). Oferent ma prawo utajnić swojąofertę w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.6. Pani/Pana dane osobowe przechowywanebędą przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów przetargowych, a jeżeliczas trwania umowy przekracza przepisowy okres przechowywania dokumentacji przetargowejwówczas dokumentacja będzie przechowywana przez czas trwania umowy.7. Obowiązek podaniaprzez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PrawaZamówień Publicznych.8.Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od administratora dostępu do danychosobowych Pani/Pana dotyczących ,b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,c) ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9. Nie przysługujePani/Panu: a) prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, októrych mowa w art. 20 RODO, c) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną d)przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10.Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-5/K/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badania równowagi kwasowo zasadowej i parametrów krytycznych.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników na 36 500 oznaczeń wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badania równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów krytycznych tego samego typu od jednego producenta”.- Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa odczynników w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 (pakiet A i B) do SWZ, oraz dzierżawa 2 analizatorów do badania równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów krytycznych wraz z pełną obsługą serwisową i aplikacyjną szczegółowo opisanych w załączniku nr 7 do SWZ. Oferowane analizatory muszą spełnić parametry graniczne według załącznika nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434520-7 - Analizatory krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust.1.ustawy PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowychilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% wstosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzebZamawiającego,nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione w ramach kryterium „Cena” oraz „Termin dostawcząstkowych”.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanychpunktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostanąsklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzeniezgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub/iopisie kryteriów oceny ofert, takich jak: 1) Oświadczenie w sprawie zgodności oferowanych dostaw zwymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 doSWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 101 ust.5ustawy PZP jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 106, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzieńskładania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp (dalej: „Oświadczenie”),że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowaniaw zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzieńskładania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp (dalej: „Oświadczenie”),że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowaniaw zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie w sprawie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi wopisie przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają,że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ust. Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku Wykonawców, wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4doSWZ. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających ztreści dokumentów zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 3. Strony są uprawnionedo wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane art.454ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowyw przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2ustawy Pzp. Katalog zmian został określony w § 8 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznejw szczególności w formacie danych pdf., doc, odt., .docx i musi być podpisanakwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przezosobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tymzaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu
2021-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Łóżko rehabilitacyjne - wynajem - Nowogród Bobrzański
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania13-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, pilnie potrzebuję łóżka rehabilitacyjnego dla mojego męża (po udarze, rak nerki). Chodzi mi o takie, które będzie miało podnoszony zagłówek, nogi oraz element środkowy pozwalający na leżenie z nogami ugiętymi w kolanach. Mieszkamy w Nowogrodzie Bobrzańskim. Czy mogę liczyć na Państwa pomoc? Proszę o przesłanie oferty cenowej.