„IV etap zadania pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„IV etap zadania pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej – II postępowanie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKłodzko
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-04-22
 • ZamawiającyGmina Kłodzko
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00028539
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„IV etap zadania pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej – II postępowanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 8 a

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 64 74 161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugklodzko.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„IV etap zadania pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej – II postępowanie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a99dbaa-977c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000647/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 IV etap zadania pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie jest prowadzone przyużyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Zakupowej pod następującym adresem:https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Ofertę oraz dokumenty elektroniczne,oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę zapośrednictwem platformy. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi wrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.Adresstrony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ oraz wyjaśnienia imodyfikacje: https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Powyższe zamówienie realizowane jest za pośrednictwem elektronicznego narzędzia służącego dorealizacji zamówień publicznych, zwanego w skrócie Platformą.2. Dostęp do platformy dlaWykonawców jest bezpłatny i znajduje się pod poniższym adresem: https://gminaklodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html3. Wsparcie techniczne dla Wykonawców(Dostawców): +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27pn-pt: 8:00-16:00helpdesk@logintrade.net4. Do skutecznego złożenia oferty oraz oświadczenia o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy pzp jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lubpodpis zaufany lub podpis osobisty (art. 63 ust.2 ustawy pzp).5. SPECYFIKACJAPOŁĄCZENIAPostępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacjielektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu PlatformyZakupowej Gminy Kłodzko:https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Dopołączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocyprotokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.Wykonawca posiadający konto na Platformie NAZWA_JEDNOSTKI: ma dostęp do możliwościzłożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań dotreści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.Wymagania technicznewysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeńoraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej Gminy Kłodzko. Szczegółoweinformacje zawarte zostały w Rozdziale III SWZ.6. DOPUSZCZALNE FORMATY PRZESYŁANYCHDANYCHimage/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif,application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/xlatex,application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript,application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite,application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel,application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.msoffice,image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad,application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad,image/vnd.dwg, drawing/dwg7. KODOWANIE I OZNACZANIE CZASU PRZEKAZANIA DANYCHCzaszapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, wktórym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybraniaopcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny wwiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanymna Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzuw ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazaniadanych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kłodzko, w imieniu której działa Wójt Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko tel. 74-647-41-00, e-mail: ug@gmina.klodzko.pl,2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@gmina.klodzko.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - dalej jako ustawa Pzp, w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. „IV etap zadania pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej – II postępowanie” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 ustawy pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz dane nie będą profilowane;8) posiada Pani/Pan prawo:a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych,c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia.Zamówienie obejmuje realizację zadania pn.: „IV etap zadania pn.Porządkowanie gospo-darki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęciawody w Ołdrzy-chowicach Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej”.Adres inwestycji:Żelazno i Ołdrzychowice Kłodzkie w Gminie Kłodzko - zgodnie z załącznikami graficzny-mi.1.1Planowana inwestycja obejmuje budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sa-nitarnej ww/w miejscowościach. 1.2 Zakres prac objętych etapem IV przedstawiono na załączonychrysunkach i w opisach technicznych niżej wymienionych projektów budowlanych:1) Projektbudowlany - „Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie” (kontynuacja robót w zakresie IV etapu,roboty realizowane na podst. decyzji pozwolenia na budowę),2) Projekt budowlany - „Budowaodcinków kanalizacji sanitarnej w Ołdrzychowicach Kł. ul. Zielona i Żelazno ul. Wiśniowa” (wzakresie podanym na rys., roboty realizo-wane na zgłoszenie),3) Projekt budowlany - „Budowasieci kanalizacyjnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich do budynków 4, 4a, 4b, 5” (w zakresiepodanym na rys., roboty realizowane na zgłosze-nie),4) Projekt budowlany - „Budowa sieciwod.-kan. do budynków 55 oraz 56 w Żelaźnie” (w zakresie podanym na rys., roboty realizowanena zgłoszenie).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) Opis przedmiotuzamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SWZb) Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8do SWZ,c) STWiOR stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału wpostępowaniu dotyczące:1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym1.2 uprawnieńdo prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;1.4 zdolności technicznej lubzawodowej.Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy,którzy:W zakresie warunku określonego w ppkt 1.1 Zamawiający nie stawia warunku wpowyższym zakresie.W zakresie warunku określonego w ppkt. 1.2 Zamawiający nie stawiawarunku w powyższym zakresie.W zakresie warunku określonego w ppkt. 1.3 Zamawiający niestawia warunku w powyższym zakresie.W zakresie warunku określonego w ppkt. 1.4 wykażą:1)Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zadań, których zakresobejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie tożsamym z opisem przedmiotuzamówienia o wartości co najmniej równej 1.300.000 zł brutto każda.2) Dysponowanie osobamiposiadającymi następujące uprawnienia budowlane: - (co najmniej) 1 osobę posiadającąuprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjiwodociągowych i kanalizacyjnych,- (co najmniej) 1osoba posiadająca uprawnienia budowlanedo kierowania w specjalności drogowej,3) Wykonawca dołączy informację dotyczącą osoby,która będzie pełniła funkcję kierownika budowy wraz podaniem numeru uprawnień orazwykonawca dołączy informację dotyczącą osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robótwraz podaniem numeru uprawnień

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawione niewcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lubopłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przedupływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz zodsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2.zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu UbezpieczeńSpołecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiającyżąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawcadokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lubgrzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3.odpis lub informację zKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciulat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługizostały wykonane - załącznik Nr 3 do SWZ („Doświadczenie Wykonawcy”).Do powyższego wykazupowinny być dołączone dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przezpodmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.2.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4 do SWZ(„Wykaz osób”).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz zofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów napotrzeby realizacji zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 2. W przypadkuwykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymaga się złożenia wraz z ofertąoświadczenia o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy pzp tj. oświadczenia z którego wynika, jakizakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 6do SWZ.3. oświadczenia wstępnego zgodnie z załącznik nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 27.000,00 zł słownie: [dwadzieścia siedemtysięcy złotych 00/100] Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w Rozdziale XV SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są doustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Wykonawcy, o którychmowa w pkt 1 składają wspólnie ofertę, przy czym:a) dokumenty wymagane w sekcji 3.1 – 3.4Rozdziału VIII SWZ winny być złożone przez każdego z wykonawców;b) oświadczenie wstępne(Załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy wykonawca;c) Warunki udziału w postępowaniu, októrych mowa w pkt 1 Rozdz. VII SWZ dopuszcza się aby były spełnione przez wykonawcówłącznie.d) Dokumenty i oświadczenia wykazane w sekcji 6.2 – 6.3 Rozdz. VII SWZ powinny byćzłożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniająłącznie.e) Ponadto zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa wart. 117 ust.4 ustawy pzp tj. oświadczenia z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówieniawykonają poszczególni Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.3. Wszelkakorespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jakopełnomocnik pozostałych (lider).4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostaławybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznegoumowy regulującej współprace tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określanastępujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treścizawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty. Zamawiający przewiduje możliwośćzmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następującychokoliczności:a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowyzgodnie z jej postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody(klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka(strajki generalne lub lokalne, działania wojenne),b) wystąpienia wad dokumentacji technicznejskutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lubwstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonaniaUmowy,c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. długotrwałe opady)uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub pracę sprzętu (niestabilność gruntu), wszczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymiprzepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, (pozanormatywnetemperatury) jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwemokoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,d) niemożności wykonywania robót,gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robótz przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,e) wystąpienia okoliczności, których strony umowynie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działańosób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winyktórejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życialub mienia. f) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okolicznościte powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, zuwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy.Powyższepostanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy po adresem https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, osoby wykonującenastępujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:- operator koparki,- monterinstalacji,których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1*ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy były zatrudnione przez Wykonawcę lubPodwykonawcę na podstawie umowy o pracę. (*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywaniapracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu iczasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika zawynagrodzeniem)
2021-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont kapitalny sypialni- Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont kapitalny sypialni w lipcu 2021 r. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI