Termomodernizacja dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w budynku DPS w Mi

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w budynku DPS w Miłowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻary
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-04-14
 • ZamawiającyPowiat Żarski
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-31
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00025897
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w budynku DPS w Miłowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Żarski

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomosciami

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970777803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 5

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 479 06 58

1.5.8.) Numer faksu: 68 479 60 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatzarski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatzary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w budynku DPS w Miłowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8c387f6-91f9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003706/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w budynku DPS w Miłowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

powiatzary.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portalpoczta@powiatzarski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. email: poczta@powiatzarski.pl Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami korzystania z EPUAP oraz miniPortalu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: powiatzary.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie: 68 479 06 00. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 2. Cele i podstawy przetwarzania:Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celach archiwizacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku zawarcia umowy w celu jej realizacji i rozliczenia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Administratorem, jeśli takie się pojawią. 3. Odbiorcy danych osobowych1) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 2) Ponadto Pani/Pana dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy.4. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 5. Okres przechowywania danych: 1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia;2) W przypadku danych osobowych przetwarzanych do wykonania umowy będą one przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; na pod. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając jednocześnie na względzie, że skorzystanie przez osobę z tego prawa, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; na pod. art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu innym niż wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; na pod. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - żądanie to, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym „RODO”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Powiat Żarski

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 405524,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z:1) projektu budowlanego (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) - załącznik nr 12) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 3) przedmiaru robót - załącznik nr 3. Zakres robót:Roboty budowlane: Strych: częściowa wymiana istniejącej ślepej podłogi z desek, demontaż istniejących schodów drewnianych, montaż schodów stalowych z wykończeniem płytkami schodowymi antypoślizgowymi z zabezpieczeniem ppoż REI 60 o wymiarach 6x0.15.8x0.25 szer 1.56m, montaż schodów stalowych malowane farbą pęczniejącą obudową z płyt regips p.poż, i obłożeniem stopnic i podstopnic gresami 3x0.13x0.28 szer 1.3 m- wejście do aneksu kuchennego; demontaż wejścia na strych z poziomu poddasza tj. obudowy z cegły i schodów stalowych, powiększenie otworu w stropie drewnianym dla zaprojektowanej klatki schodowej, montaż biegów schodów ze spocznikiem o konstrukcji stalowej z wykończeniem płytkami schodowymi antypoślizgowymi z zabezpieczeniem ppoż REI 60 o wymiarach 17x0.175x0.25 szer 1.3m ze spocznikiem 1.5x1.2m- między poddaszem a strychem; obudowa klatki schodowej oraz strychu niezagospodarowanego ściankami REI 60; montaż ścianek działowych z obiciem obustronnym, dwuwarstwowym płytami GK DF 12,5mm na ruszcie stalowym z profili ULTRASTIL i wypełnieniem wełną mineralną. W łazienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych zastosować płyty DFH2. Przy budowie ścianek działowych w linii słupów zastosować podwójną konstrukcję z profili z podwójnym opłytowaniem i wypełnieniem wełną mineralną. Dla montażu profili górnych ścianek należy wyciąć bruzdy w istniejącym suficie podwieszonym; obudowa elementów konstrukcji dachu (słupy, miecze, belki) do REI 120; poziomowanie istniejącej podłogi kruszywem - keramzytem, montaż na podłodze płyt OSB III na pióro wpust, montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych oraz skrzydeł drzwiowych płytowych z wypełnieniem - płyta otworowa – z okleiną drewnopodobną (kolor do ustalenia z użytkownikiem), montaż drzwi z okleiną drewnopodobną EI 30 w ścianach oddzielenia ppoż., przygotowanie podłoża i montaż z wykładziny obiektowej homogenicznej z wywinięciem cokolików na wysokość 10 cm, wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej posadzce na płycie OSB oraz pionowej na wysokość 15 cm oraz w obrębie kabiny natryskowej do 2 m – łazienka, wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych łącznie z cokolikami na kleju elastycznym w łazience i klatce schodowej, uzupełnienie tynków, licowanie ścian płytkami w łazience do wysokości 2,5m, w aneksie kuchennym nad szafkami dolnymi na wysokość 1,1m, malowanie sufitów farbą emulsyjną oraz ścian farbą lateksową, a w ciągach komunikacyjnych farbą olejną do wysokości 1,6m, montaż wentylatora załączanego włącznikiem światła w łazience, montaż kratek wentylacyjnych, wywóz i utylizacja gruzu.dostawa i montaż mebli: aneks kuchenny: - szafki dolne kuchenne- szafka szer. 90cm z trzema szufladami, - szafka jednodrzwiowa szer. 40cm z dwiema półkami, - szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa szer. 90cm ze zlewozmywakiem 1-komorowym z ociekaczem 74 x 44 cm grafitowym, - szafka do zabudowy szr. 60 cm z lodówką posiadającą zamrażalnik; - górne elementy – półki zgodnie z rysunkiem - grubości 20mm- kolorystyka wszystkich elementów (korpusy, drzwiczki, półki)- kolor dąb modry, - fronty szafek grub. 18mm, - korpusy minimum gr. 16 mm, - blat w jednym elemencie - długości 2,85m, grub. 38 mm, kolor: marmur Yin, jeden narożnik zaokrąglony, wykończenie krawędzi z trzech stron, - stół 140x90cm, rozkładany, z sześcioma krzesłami – zestaw ZT155 – stół: nogi z drewna litego bukowego, blat płyta fornirowa z okleiną dębową, krzesła drewniane - kolorystyka dąb modry- świetlica - stół 140x90cm, rozkładany, nogi z drewna litego bukowego, blat płyta fornirowa z okleiną dębową – 2 kpl, - krzesła drewniane – szt. 20 kolorystyka dąb modry wzór jak zestaw ZT155- kredensu o wymiarach szerokość 200cm, głębokość 50cm, wysokość 220 cm np anton lub równoważny, w kolorze białym podstawa, blat, zwieńczenie w kolorze dąb modry - podział wg załączonego rysunku.roboty remontowe na dachu wieży: wymiana uszkodzonej obróbki blacharskiej na murku ogniowym z odtworzeniem instalacji odgromowej, oczyszczenie belki drewnianej wsporczej masztu antenowego w pobliżu stopy z elementów zmurszałych i uzupełnienie ubytków, oczyszczenie masztu i pomalowanie 1x farbą podkładową epoksydową i 2x farbą nawierzchniową poliwinylową, wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej gr.5,2mm wokół murka ogniowego i komina oraz opaski zamykającej z blachy cynkowej z wkuciem w ścianę, wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej gr.5,2mm obróbki przejścia przez dach masztu, uzupełnienie spoinowania nadproża łukowego z cegły nad drzwiami wejściowymi na taras widokowy wieżyPoddasze: wymiana drzwi drewnianych w pokoju dziennym na drzwi ppoż. EI 30, uzupełnienie posadzki w progach ,wymiana drzwi do kuchni, uzupełnienie posadzki w progu, przesunięcie kolidujących otworów drzwiowych ze ścianką oddzielenia pożarowego pokoju dziennego, wstawienie nowych ościeżnic z drzwiami, uzupełnienie posadzki w progach drzwiowych po montażu drzwi, montaż ścianki lekkiej z podwójnym opłytowaniem obustronnym EI 60 z montażem drzwi ppoż.EI30,demontaż oprawy i czujki dymu z sufitu pokoju dziennego, montaż sufitu z płyty GKF i ponowny montaż osprzętu; wyrównanie podłoża i uzupełnienie parkietu w miejscu zdemontowanych schodów stalowych wraz z obudową z cegły, montaż płyty GKF od spodu biegu klatki schodowej technicznej, malowanie ścian, na których wymieniono grzejniki ( między narożnikami), malowanie ścian, w których zostały wymienione drzwi, malowanie ścian i sufitów pokoju dziennego, korytarza i korytarza przy klatce schodowej technicznej.Roboty sanitarne; doprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z przyziemia do poddasza rurami pp, z wykonaniem izolacji i ich obudową, wykonanie instalacji wod-kan w łazience i aneksie kuchennym na strychu z montażem urządzeń i armatury, przeniesienie hydrantu w pokoju dziennym na poddaszu, doprowadzenie instalacji ppoż z rur oc na strych i montaż 2 szt hydrantów z wykonaniem sprawdzenia wydajności hydrantów, montaż instalacji co na strychu, wymiana grzejników na poddaszu i przeróbka istniejącej instalacji celem wyprowadzenia pionów na strych, sprawdzenie poprawności działania instalacji co oraz wydolności pompy. W przypadku nie podawania czynnika cieplnego do grzejników na strychu należy zamontować większą pompę. Uwzględnić powyższe w kosztach.Roboty elektryczne: wykonanie WLZ z RG zlokalizowanej w suterenie i montaż tablicy bezpiecznikowej, montaż instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego z prowadzeniem przewodów podtynkowo, montaż instalacji gniazd wtykowych z prowadzeniem przewodów podtynkowo, montaż instalacji wyrównawczej, montaż instalacji SAP i włączenie jej do istniejącego systemu, zaktualizować adresy w centrali, włączenie zasilania istniejącej centrali oddymiania klatki schodowej strychu do nowoprojektowanej TB na strychu (odłączyć dotychczasowe zasilenie z TB poddasza) oraz włączenie jej do centrali sygnalizacji pożaru po uprzednim dokonaniem jej modernizacji, montaż chwytaków (elektro trzymaczy) drzwi prowadzących na klatkę schodową strychu i do pokoju dziennego z korytarza na poddaszu, sprawdzenie i uruchomienie instalacji SAP oraz oddymiania klatki schodowej, montaż oprawy ewakuacyjnej nad drzwiami wejściowymi z korytarza do pokoju dziennego na poddaszu, montaż oprawy oświetlenia ogólnego przejścia wydzielonego ścianką ppoż. z korytarza poddasza, dokonanie pomiarów i sprawdzeń instalacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty o takiej samej cenie lub koszcie, oferty dodatkowe.1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2 ustawy pzp, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśniań, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 2) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od » wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy pzp, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśniań, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy pzp, chyba ze rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; » wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśniań, o których mowa w art. 224 ust.1 ustawy pzp. 3) Wyjaśnienia, o których mowa wart. 224 ust. 1 ustawy pzp, mogą dotyczyć w szczególności :» zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;» wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług alba związanych z realizacją robot budowlanych;» oryginalności dostaw, usług lub robot budowlanych oferowanych przez wykonawcę;» zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. a minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177 oraz z 2019r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;» wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśniań, o których mowa wart. 224 ust.1 ustawy pzp, co najmniej w zakresie określonym w art. 224 ust 3 pkt 4 i 6 ustawy pzp. 5) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.6) Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśniań w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- zamawiający wymaga aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. - zamawiający wymaga od wykonawcy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) Wykonawca posiada minimalny roczny obrót w okresie ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż: 300 000,00 zł w każdym roku obrotowymb) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 1 000 000,00 zł;3) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych:- osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U.2020.282 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2021.81), pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby, - kierownikiem robót sanitarnych - posiadającym odpowiednie uprawnienia- kierownikiem robót elektrycznych - posiadającym odpowiednie uprawnieniab) W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w pkt 3 ppkt. a) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2020.1333) zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.202 .220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SWZ ;Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SWZ ;2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje żądania przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów . Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-03-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie remontu pomieszczeń - Krosno Odrzańskie
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukamy Wykonawcy remontu pomieszczeń w Krośnie Odrzańskim w zakresie m.in.: Demontaż zbędnych urządzeń i instalacji Skucie posadzek Demontaż sufitów podwieszanych demontaż drzwi wewn. wraz z ościeżnicami Wyburzenie części ścian działowych Wymurowanie nowych ścian działowych montaż nadproży demontaż okien, drzwi zewn. i bram zamurowania części otworów Wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznych i wentylacji Wykonanie nowych posadzek Tynkowanie i malowanie ścian wewn. Założenie sufitów podwieszanych rastrowych Metraż pomieszczeń to około 275m2, ale w tym dwa duże garaże o powierzchni 105m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI