Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarzadu Dróg w Sokółce

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarzadu Dróg w Sokółce
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSokółka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-04-12
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-31
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00025896
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarzadu Dróg w Sokółce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 085 711 89 09; 085 711 89 10

1.5.8.) Numer faksu: 85 711 22 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzial.techniczny@pzd.sokolka.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.sokolka.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi oraz przeprowadzanie i nadzorowanie prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach będących własnością Powiatu Sokólskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarzadu Dróg w Sokółce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35d58523-9132-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001021/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.pzd.sokolka.com/index.php?go=przetargi/21WDdd1/przetarg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal, dzial.techniczny@pzd.sokolka.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – dzial.techniczny@pzd.sokolka.com.2. Osoby do kontaktu z Wykonawcami Zamawiający wskazuje w pkt 11 SWZ – Instrukcji dla Wykonawców. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu kwalifikowanego:1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,2) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:1) dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),2) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.10. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,3) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.Uwaga: cdn. w sekcji IX - pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-dalej RODO, informuję, że: 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, tel. 85 711 89 09, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com2)W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PZD w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, tel. 85 711 89 09, e-mail: iod@pzd.sokolka.com3)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej- Pzp) oraz Kodeks Cywilny4)Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy PZP, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa5)Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko służbowe, rodzaj umowy o pracę itp.6)Administrator pozyskuje dane osobowe osób innych niż Wykonawca, od Wykonawcy, np.: dane osobowe pełnomocnika, osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, osób fizycznych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy itp. 7)Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat (10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE) począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy)8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie są obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 9)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO10)Posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)c)na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO11)nie przysługuje Pani/Panu:a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowychb)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODOc)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz patrz ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD/WD-Di/4112/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.1. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 24 miesięcy.2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Obwód Drogowo Mostowy Nr 3 w Suchowoli, ul. Augustowska 54, 16-150 Suchowola.3. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia (parametrów technicznych i wyposażenia) z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego i Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena – waga kryterium – 60 Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: An=(Cmin/Cn)x60gdzie:An – liczba punktów za spełnienie kryterium cenaC min – cena minimalna wśród złożonych ofertC n – cena zaproponowana przez konkretnego Wykonawcę60 – maksymalna ilość punktówWyliczona wartość An zaokrąglana będzie do 2 miejsc po przecinku.2. Termin dostawy– waga kryterium – 40: 1) Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanego skrócenia terminu (okresu) dostawy zamówienia [Td]:- termin dostawy zamówienia zgodny z niniejszą IDW – 90 dni od podpisania umowy – okres wymagany (niepunktowany) – 0 pkt.;- skrócenie terminu (okresu) dostawy zamówienia o 14 dni od podpisania umowy – 20 pkt.;- skrócenie terminu (okresu) dostawy zamówienia o 28 (i więcej) dni – 40 pkt.2) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę skrócenia terminu dostawy zamówienia wyrażonego w postaci „niepełnej”, np.: 16 dni, dla ustalenia ilości przyznanych punktów zaoferowany skrócony termin (okres) dostawy zamówienia będzie zaokrąglany do pełnych „14 dni” w dół, tj.: skrócenie terminu (okresu) dostawy zamówienia o 16 dni – będzie punktowane jak dla 14 dni, za które przyznane zostanie 20 punktów, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę skrócenia terminu dostawy zamówienia wyrażonego w postaci „niepełnej”, np.: 32 dni, dla ustalenia ilości przyznanych punktów zaoferowany skrócony termin (okres) dostawy zamówienia będzie zaokrąglany do pełnych „28 dni” w dół, tj.: skrócenie terminu (okresu) dostawy zamówienia o 32 dni – będzie punktowane jak dla 28 dni, za które przyznane zostanie 40 punktów. W przypadku skrócenia terminu dostawy zamówienia o więcej niż 28 dni, np. 32 dni ofercie przyznane zostaną maksymalnie 40pkt.3) Oferty, w których nie zostanie zadeklarowany „Termin dostawy” (nie zostanie podany w Formularzu Oferty) lub zadeklarowany „Termin dostawy” będzie dłuższy niż okres wymagany, zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy3. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru: S = An + Tdgdzie:S – suma punktów przyznana ofercie,An – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”Td – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Termin dostawy”.Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz uzyska najwyższą sumę punktów w kryterium „Cena” i „Termin dostawy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opisy lub fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Stosownie do treści art. 106 ust. 1 Ustawy, w związku z niezamkniętym przez ustawodawcę – poprzez określenie „innych niż wskazane w art. 104 i 105 przedmiotowych środków dowodowych” – katalogiem przedmiotowych środków dowodowych, przez opisy Zamawiający rozumie między innymi specyfikacje techniczne oferowanej dostawy, mogą być to katalogi lub prospekty podpisane przez Wykonawcę, zdjęcia, foldery, ulotki producenta potwierdzające oferowane parametry techniczne. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowana dostawa posiada parametry oraz cechy jakościowe i techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą.Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą powinny być złożone:1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 125 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie (jeżeli dotyczy), jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy) chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2;4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8 „Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe” Instrukcji dla Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,6. Dowód wniesienia wadium – oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00(słownie: trzy tysiące, 00/100 złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Sokółce nr rachunku 66 8093 0000 0013 9104 2000 0030z dopiskiem "Wadium - nr postępowania".

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. .Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składa zamiast podmiotowych środków dowodowych (określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)), oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy złożonym wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym powyżej, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy:1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron;2) zaistnieją okoliczności niezawinione przez Wykonawcę, mające wpływ na termin wykonania umowy, za które strony uznają:a) wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy;b) dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów, czas trwania procedur administracyjnych, mający wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;c) zmiany przepisów prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;d) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne, epidemie, pandemie itp.;3) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień (dostaw) dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji dostaw podstawowych określonych w niniejszej umowie;2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.3. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy: 1) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień umowy dotyczą w szczególności:aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy;2) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej;3) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;5) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą gdy:– w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub– w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Cena – waga kryterium – 60 2. Termin dostawy– waga kryterium – 40:

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

część dalsza z sekcja III pkt 3.6). 11. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:1) Microsoft Internet Explorerod wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge.12. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2, z uwzględnieniem charakteru postpowania i żądanych informacji, do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza również inne formaty wskazane w Rozporządzeniu. Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. W przypadku zastosowania innego formatu niż te, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może niemieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.Złożenie oferty w postępowaniu.1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 3. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie (oświadczenia – jeżeli dotyczy) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym we wzorze dołączonym jako załącznik do niniejszej SWZ – Instrukcji dla Wykonawców, w formie elektronicznej (tj. postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej szczegółowo opisane są w pkt 9 SWZ – Instrukcji dla Wykonawców.
2021-03-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy, tylko osoby pełnoletnie, które miały kontakt z tak małymi dziećmi (umieją zmienić pieluszkę, zmienić ubranko, nakarmić). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI