Remont wytwornic solanki zlokalizowanych na Obwodach Drogowych i Bazach Mat. w m....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont wytwornic solanki zlokalizowanych na Obwodach Drogowych i Bazach Mat. w m. Stare Koźle, Niemodlin, Biała Nyska, Strzelce Op. i Kluczbork na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Opole
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-10-26
 • ZamawiającyGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00234687
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Remont wytwornic solanki zlokalizowanych na Obwodach Drogowych i Bazach Mat. w m. Stare Koźle, Niemodlin, Biała Nyska, Strzelce Op. i Kluczbork na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Opole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 4016300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont wytwornic solanki zlokalizowanych na Obwodach Drogowych i Bazach Mat. w m. Stare Koźle, Niemodlin, Biała Nyska, Strzelce Op. i Kluczbork na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Opole

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2249d088-25af-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011850/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Remont wytwornic solanki – Rejony w Kluczborku , Kędzierzynie-Koźlu , Nysie .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

gddkia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: gddkia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
2) Instrukcja korzystania z Platformy :
- w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do
postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika,
tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;- w
przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”,
„Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się
do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego; - po jego wypełnieniu Wykonawca
otrzymuje e-mail
informujący, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego może potrwać
do 24h (8h roboczych) .
3) Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów : - elektronicznego , osobistego , zaufanego , a także
zalecenia dotyczące wymagań sprzętowo-aplikacyjnych zawarte zostały SWZ - tom I - IDW pkt 15.5 i
14.6 .
4) Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę
na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformęstanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data
przesłania”.
5) Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”.
Pobranie dokumentu następuje po
kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich
załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie
załączniki organizatora”.
6) Dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na
Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w
zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Pytania/wnioski o wyjaśnienie treści SWZ/odwołania składane są przy
użyciu zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/
komentarz”. W trakcie etapu składania ofert, oferta, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW,
zobowiązanie, o którym mowa w pkt 11.3. IDW, dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez
Wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” polecenie „Dodaj załącznik”. Po złożeniu ofert,
dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, wyjaśnienia, elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń przedstawiane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, składane są przy
użyciu zakładki „Pytania/informacje” polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz”
albo jako korespondencja w wątku polecenie „Otrzymane” i następnie „Odpowiedz”.
7) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
8) W przypadku zmiany lub wycofania Oferty, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może
samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje , że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad , ul. Wronia 53 , 00-
874 Warszawa , tel. (022) 375 88 88 , e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl .
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych , można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , za pośrednictwem adresu e-mail : iod@gddkia.gov.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji .
4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze , a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim
zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane , jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy) .
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do
danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku , Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w
przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.OP.D-3.2413.23.2021(51)

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 130000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie gruntownego remontu wytwornic solanki przystosowanych do produkcji solanek z chlorku wapnia ( CaC12) , chlorku magnezu (MgC12) lub chlorku sodu znajdujących się na Obwodach Drogowych i Bazach Mat. w m. Stare Koźle, Niemodlin, Biała Nyska, Strzelce Op. i Kluczbork na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Opole .
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić prace podstawowe , tj. remont 5 wytwornic w zakresie określonym orientacyjnie w tomie III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia , a także prace towarzyszące takie jak : organizacja zaplecza prac remontowych , zabezpieczenie terenu na którym prowadzone będą prace remontowe , zapewnienie zasilania w energię elektryczną na czas remontu oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu .

4.2.6.) Główny kod CPV: 50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert : - cena (C) - max 60 pkt , - długość okresu gwarancji (G) - max 20 pkt , termin realizacji zamówienia (T) - max 20 pkt .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie montażu lub remontu co najmniej 2 szt. wytwornic solanki o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 zł
b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
• koordynator prac (majster/brygadzista)– 1 osoba
posiadająca:
- doświadczenie w realizacji lub nadzorze nad montażem lub remontem co najmniej 2 szt. wytwornic solanki o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 zł na stanowisku:
- koordynatora prac lub nadzorującego lub majstra lub brygadzisty

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i pkt 10.2 IDW;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają , które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy .
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym :
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-26 08:40

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny by złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https:// gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-26 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia zawarcia umowy , przy czym minimalny termin realizacji wynosi 30 dni . Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wynajmę Minivana z rampą - Kędzierzyn-Koźle
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania15-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Wynajmę Minivana z rampą.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI