Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gm. Nowe Ostrowy w latach 2022-2023
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstrowy
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-10-26
 • ZamawiającyGmina Nowe Ostrowy
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00234688
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gm. Nowe Ostrowy w latach 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Ostrowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ostrowy 80

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 243561400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@noweostrowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweostrowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gm. Nowe Ostrowy w latach 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7545f2a3-2fe4-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003375/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gm. Nowe Ostrowy w latach 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.noweostrowy.bip.org.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu :
• miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
• ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego – prowadzonego postępowanie znajduje się pod
adresem: dr3y0wb68y
• drogą elektroniczną email: sekretariat@noweostrowy.pl (z wyłączeniem składania oferty, która może
zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP).
Nazwa odbiorcy dla ESP: URZĄD GMINY W NOWYCH OSTROWACH.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Nowe Ostrowy.
- Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: odo24@wp.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: „Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Ostrowy w roku 2022-2023” prowadzonym w trybie podstawowym,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii do lokali i obiektów Zamawiającego i oświetlenia ulicznego wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz PPE.
Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi 822 478 kWh dla oświetlenia ulicznego, lokali i obiektów znajdujących się na terenie Gminy Nowe Ostrowy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Warunki ogólne:
a)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w rozumieniu art.3 ust. 30 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) realizowanej na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii.
b) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 ze zmian.). Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2.W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
2.1. Cena - 60 %,
2.2. Termin płatności faktur- 40%

a) Kryterium „cena” (C) będzie liczona wg wzoru:
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty
C = ------------------------------ x 60,0
Cena badanej oferty

b) kryterium „termin płatności faktur” (T), ilość punktów - max 40 pkt.:
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożone w druku oferty. Termin płatności musi się mieścić w przedziale od 20 do 30 dni a punktacja zostanie obliczona następująco:
• 20 dni – 0 pkt,
• 22 dni – 10 pkt
• 25 dni – 20 pkt
• 27 dni – 30 pkt
• 30 dni – 40 pkt.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest w druku ofertowym dokonać przez podkreślenie oferowanego terminu zapłaty faktury. W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to Zamawiający odrzuci ofertę

Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności faktur”

3) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
- posiadania aktualnej na okres realizacji zamówienia koncesji (obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
- posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej podpisanej z OSD
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (załącznik nr 3), z którego wynika, które usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
b) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6 . Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. c), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji oże, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3,
b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu zakresie, w jakim każdy wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału,
d) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to składa wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. X. 5a), także oświadczenie podmiotu udostępniające zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby wg. Załącznika nr 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
• brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej grupy kapitałowej (wg wzoru Załącznik nr 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie,
b) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
• spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) ważną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm)
b) ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej podpisanej z OSD
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
b) W przypadku, o którym mowa w pkt. a), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy.
c) warunek opisany w pkt. 4a zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców będzie posiadał
wymagane doświadczenie,
d) warunek opisany w pkt. 4b zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców będzie dysponował
wymaganymi osobami lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami.
e) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje dopuszczalne zmiany umowy bezprzeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:
1) określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) przewidzianych w niniejszej umowie
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ppkt 1) jest nieważna.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
a) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
b) zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku wybudowania lub przejęcia przez Zamawiającego nowych obiektów w 2022-2023 roku, a nie wymienionych w załączniku nr 6 – Wykaz punktów poboru energii lub też w przypadku zlikwidowania bądź sprzedaży obiektów Zamawiającego w 2022 - 2023 roku,
c) zmiany osób reprezentujących strony – strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
d) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano,
e) zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej i stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
f) zmiany grupy taryfowej w przypadku, gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się ekonomiczniejsze,
g) zmiany mocy umownej w przypadku, gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji.
4. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w przypadkach i na warunkach przewidzianych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374 ze zm.).
6. Zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa poprzez:
a) wskazanie innych podwykonawców,
b) rezygnację z podwykonawców,
c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 90 99-350 Ostrowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-24

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wycinkę pod liniami energetycznymi
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę wycinkę pod liniami energetycznymi SN 15 kV (w sumie ponad 100 km). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI